Sök:

Sökresultat:

46 Uppsatser om Tobias bergenmo - Sida 2 av 4

Artefakter som transformativa ledare : En fallstudie på SIBA

ABSTRACT  Title:                                       Artifacts as transformational leaders ? A case study at SIBA. Course:                                   Bachelor Dissertation - Leadership Authors:                                 Tobias Barin and Victor Eriksson Advisor:                                 Anders Billström Keywords:                             Artifacts, transformative leadership, organizational culture and leadership Problem formulation:          Which artifacts can be transformative leadership in the electronics industry?  Purpose:                                Create an understanding of store managers and deputy store managers' perception of how artifacts can be expressed in the transformational leadership.                                                Creat an understanding of the importance of artifacts in leadership in the electronics industry. Theoretical framework:       The study?s starting point for the theoretical framework has been Schein (2004) earlier theories of organizational culture, and Bass (1985) theories of transformational leadership. The link between organizational culture and transformational leadership is the basis for the chosen theories. Methodology:                        We conducted a qualitative method with a deductive approach for intent a solution for problem. Personal interviews were conducted with two store managers and two deputy store managers at SIBA. Conclusion:                           We have found that the artifacts: role-models, stories and rituals communicate the transformative leadership. Respondents have described how these artifacts conveys organizational culture but also the transformational leadership..

Barns självkänsla : en studie om hur pedagoger arbetar med barnets självkänsla i förskolan

ABSTRACT  Title:                                       Artifacts as transformational leaders ? A case study at SIBA. Course:                                   Bachelor Dissertation - Leadership Authors:                                 Tobias Barin and Victor Eriksson Advisor:                                 Anders Billström Keywords:                             Artifacts, transformative leadership, organizational culture and leadership Problem formulation:          Which artifacts can be transformative leadership in the electronics industry?  Purpose:                                Create an understanding of store managers and deputy store managers' perception of how artifacts can be expressed in the transformational leadership.                                                Creat an understanding of the importance of artifacts in leadership in the electronics industry. Theoretical framework:       The study?s starting point for the theoretical framework has been Schein (2004) earlier theories of organizational culture, and Bass (1985) theories of transformational leadership. The link between organizational culture and transformational leadership is the basis for the chosen theories. Methodology:                        We conducted a qualitative method with a deductive approach for intent a solution for problem. Personal interviews were conducted with two store managers and two deputy store managers at SIBA. Conclusion:                           We have found that the artifacts: role-models, stories and rituals communicate the transformative leadership. Respondents have described how these artifacts conveys organizational culture but also the transformational leadership..

Från militär till civil : Omställningen för tolv yrkesofficerare efter nedläggningen av Dalregementet

Svalstedt, Tobias (2008): Från militär till civil. Omställningen för tolv yrkesofficerare efter nedläggningen av Dalregementet [From officer to civilian. The adaptation for twelve officers after the discontinuation of Dalregementet]D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografiHandledare: Gunnel ForsbergSpråk: SvenskaKORTFATTAD SAMMANFATTNINGUndersökningen handlar om yrkesofficerare som lämnat Försvarsmakten i samband med nedläggningen av Dalregementet i Falun. Syftet är att ta reda på hur officerarna lyckats anpassa sig till en civil arbetsmarknad och vilken betydelse synen på officersyrket som manligt ideal haft för omställningen, vilken betydelse militär grad och ålder haft samt vilken betydelse den nya inriktningen som Försvarsmakten tog på 80-talet, NBO, haft. Metoden som använts är kvalitativa samtalsintervjuer med sammanlagt tolv officerare.

En fallstudie om en fotbollsklubbs varumärke : ?Kall hjärna, varmt hjärta och rena händer?

Authors: Tobias Nilsson & Vedad LjeljakSwedish title: A case of a football club?s brand. En fallstudie om en fotbollsklubbs varumärke, ?Kall hjärna, varmt hjärta och rena händer?AbstractPurposeThe purpose of our study is to understand brand building of a Swedish professional football club. MethodThe method that has being used in the essay is a qualitative study where we have used semi constructed interviews to create a deeper understanding for brand building in a football club.

Volatilitetens påverkan på företag inom IT/telekom

Författare: Johan Binnelid, Lars Carlsson, Tobias Olsson Läsår: Vårterminen 2001 Handledare: Anders Hederstierna Problem: Under vår tid på Blekinge Tekniska Högskola har vi upplevt ett volatilt börsklimat. Detta borde, enligt de teorier vi läst om, medföra en höjd kapitalkostnad, vilket innebär en minskad investeringsbenägenhet och därmed en vilja att förändra företagets kapitalstruktur. Vi var även intresserade av att se om det volatilia börsklimatet hade någon inverkan på företagens utdelningspolicy. Syfte: Vårt syfte är att undersöka om den systematiska risken på Stockholmsbörsen har förändrats under perioden 1998-2000 och i så fall vilka effekter detta har fått för företagen inom IT/telekombranschen med fokus på investeringsbenägenhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy. Metod: Vi har valt att studera fem olika företag inom IT/telekombranschen.

Politiska skandaler ? behandlas män och kvinnor olika? : En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering kring ministerskandalerna 2006, rörande Stegö Chilò, Borelius, Borg och Billström

Denna kandidatuppsats har till syfte att undersöka kvällspressens framställning av de fyra ministrarna Anders Borg, Tobias Billström, Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs politiska övertramp i ministerskandalerna 2006. Alla fyra ministrar stod anklagade för mindre skattefusk och blev utsatta för en drevjakt i medierna. Skandalerna resulterade dock i att männen satt kvar på sina poster medan kvinnorna fick avgå. Denna studie undersöker hur och på vilket sätt kvinnorna respektive männen skildras i kvällspressen under skandalen. För att ta reda på detta har en fördjupad analys gjorts utifrån 16 stycken artiklar i Aftonbladet och Expressen studerats under tidsperioden 6-18 oktober 2006 med hjälp av en kvalitativ textanalys.

I tsunamins kölvatten : En jämförande studie av krisberedskap i Sverige och i Storbritannien

Abstract?Political participation by the citizen?- Citizen proposals in Karlstad municipalityEssay in Political Science, C-levelAuthor: Tobias GustafssonTutor: Michele MichelettiIn Sweden the political parties are losing more and more of their members. That in combination with a tendency that the participation in the elections is getting lower is a problem for the representative and parliamentary political system in Sweden.In order to strengthen the democracy in Sweden and to make the gap between the citizens and the elected smaller there has been some democracy-projects. The purpose of these democracy-projects is to make the political participation by the citizens, between the elections, higher. One of them is ?citizen proposals to the municipality?.The purpose of this essay is to examine this democracy-project in order to see what influences it might have on the local democracy.

Volatilitetens påverkan på företag inom IT/telekom

Författare: Johan Binnelid, Lars Carlsson, Tobias Olsson Läsår: Vårterminen 2001 Handledare: Anders Hederstierna Problem: Under vår tid på Blekinge Tekniska Högskola har vi upplevt ett volatilt börsklimat. Detta borde, enligt de teorier vi läst om, medföra en höjd kapitalkostnad, vilket innebär en minskad investeringsbenägenhet och därmed en vilja att förändra företagets kapitalstruktur. Vi var även intresserade av att se om det volatilia börsklimatet hade någon inverkan på företagens utdelningspolicy. Syfte: Vårt syfte är att undersöka om den systematiska risken på Stockholmsbörsen har förändrats under perioden 1998-2000 och i så fall vilka effekter detta har fått för företagen inom IT/telekombranschen med fokus på investeringsbenägenhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy. Metod: Vi har valt att studera fem olika företag inom IT/telekombranschen. Vår undersökning har bestått av att vi först beräknat den systematiska risken samt aktieägarnas avkastninskrav för respektive företag och sedan genomfört intervjuer med nyckelpersoner hos bolagen. Slutsats: De företag vi undersökt låter generellt sett inte aktieägarnas avkastningskrav påverka den egna verksamheten.

Medborgarens politiska deltagande : Medborgarförslag i Karlstads kommun

Abstract?Political participation by the citizen?- Citizen proposals in Karlstad municipalityEssay in Political Science, C-levelAuthor: Tobias GustafssonTutor: Michele MichelettiIn Sweden the political parties are losing more and more of their members. That in combination with a tendency that the participation in the elections is getting lower is a problem for the representative and parliamentary political system in Sweden.In order to strengthen the democracy in Sweden and to make the gap between the citizens and the elected smaller there has been some democracy-projects. The purpose of these democracy-projects is to make the political participation by the citizens, between the elections, higher. One of them is ?citizen proposals to the municipality?.The purpose of this essay is to examine this democracy-project in order to see what influences it might have on the local democracy.

Konstinvesteringar ? sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv

Sammanfattning Uppsatsens titel: Konstinvesteringar ? sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv Seminariedatum: 2006-06-07 Ämne/Kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Gina Aspelin, Tobias Gabrielsson och Fredrik Mattsson Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Konstinvestering, avkastning, motiv, arbetsmiljö, intressentmodellen. Syfte: Denna uppsats har som syfte att kartlägga vilka motiv företag har för konstinvesteringar och om dessa är försvarbara utifrån en företagsekonomisk synvinkel samt att utreda om en konstinvestering kan vara ett alternativ till traditionella finansiella investeringar. Metod: I uppsatsen används en induktiv ansats med en kvalitativ datainsamling. Empiri: Empirin består av fyra företag, Tetra Pak, AstraZeneca, Färs och Frosta Sparbank samt Vinge.

Röstvärdesdifferentiering : En studie om användandet av röstvärdesdifferentiering bland bolag noterade på Stockholmsbörsen.

SammanfattningMagisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Ekonomistyrning, FED 334, VT 2006Författare: Markus Biörk, Tobias Hallerby, Roger LundinHandledare & Examinator: Fredrik KarlssonBihandledare: Andreas JanssonTitel: Röstvärdesdifferentiering - En studie om användandet av röstvärdes-differentiering bland bolag noterade på StockholmsbörsenBakgrund: I Sverige finns det procentuellt flest användare av röstvärdesdifferentiering i världen och den svenska ägarstrukturen kännetecknas av ett koncentrerat ägande med starka kontrollerande ägare. Svensk forskning visar, i motsats till tidigare studier, att de kontrollerande ägarna i relativt liten utsträckning tycks tillskansa sig fördelar på bekostnad av övriga intressenter. Således uppstår frågan vad som påverkar användandet av röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på Stockholmsbörsen.Uppsatsens syfte: Syftet är att testa och analysera sambanden mellan användandet av röstvärdesdifferentiering i bolag noterade på Stockholmsbörsen och existensen av alternativa kontrollsystem, ägarnas intentioner med sitt ägande samt bolagsspecifika faktorer i det ägda bolaget.Metod: Studien genomförs med en kvantitativ metod och en hypotetiskt-deduktiv ansats. För den empiriska datainsamlingen används främst årsredovisningar från bolagen noterade på Stockholmsbörsen. Det insamlade materialet testas statistiskt i SPSS för att sedan analyseras.Resultat: Vi finner positiva signifikanta samband mellan användandet av röstvärdesdifferentiering och variablerna entreprenör, korsägande samt risk.

Tillväxt i start-up företag

Sammanfattning Titel: Tillväxt i start-up företag - en kvantitativ studie på forskningsbyn Ideon Författare: Pontus Ek, Martin Larsson och Tobias Sjövall Handledare: Hans Landström Nivå: Magisteruppsats Nyckelord: Start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie Problemformulering: Finns det ett samband mellan initiala resurser, entreprenörens motivation till tillväxt och framtida tillväxt i start-up företag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att slå fast om det finns ett samband mellan initiala förutsättningar för ett start-up företag och framtida tillväxt. Med dessa initiala förutsättningar avses företagets initiala resurser, entreprenörens initiala resurser och entreprenörens initiala motivation. Detta för att ytterligare skapa förståelse för tillväxt inom start-up företag samt relatera vårt resultat till tidigare studier av ämnet. Vi önskar även se tillväxten inom start-up ur ett mera samhällsekonomiskt perspektiv och försöka finna kunskap som kan gagna politiska beslutsfattare.

Likviditetsva?gen till mer informerade investeringsbeslut : En studie om sambandet mellan a?garkoncentration och likviditet pa? Nasdaq OMX.

Abstract Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the Linnaeus University, 2013 Authors: William Funseth and Tobias Åkesson Supervisor: Magnus Willesson Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin Title: The liquidity route to more informed investment decisions - A study on the relationship between concentration of ownership and liquidity on Nasdaq OMX. Background and problem: Previous studies have shown that liquidity can explain differences in returns in corporate shares, the company's cost of capital and the valuation of the company. Based on the effects of liquidity we developed a research question concerning how concentration of ownership effects liquidity of corporate shares the studies conducted for companies listed on Nasdaq OMX during a period with major changes on the stock market and is also investigating weather other company-specific differences can explain differences in liquidity. Purpose: The study's purpose is to study the relationship between ownership concentration and liquidity, and whether other factors might explain differences in liquidity. Method: The study is conducted with a quantitative method and it?s based on data collected from 2006-2011 for companies listed on Nasdaq OMX.

Budgetens utveckling : en studie bland multinationella industriföretag

Abstract Titel: Budget development ? a study of multinational industrial companies Date: 2011-05-27 Authors: Daniel Claesson & Tobias Kronvall Supervisor: Fredrik Karlsson Examiner: Lars-Göran Aidemark Purpose: The main purpose of this study is to follow up and to do a comparison                of a study of Arwidi & Samuelson (1991) where we describe and explain budget change, from the traditional budget to today´s modern business management, in some of the leading listed Swedish industrial companies. We will also examine which objectives of the budget are highlighted in the companies. Further, we examine the relationship between                         organization, strategies and budgeting and how it affects the company            management. Method: In this study we used a qualitative approach. We used a multiple case                  study to examine corporate approach to budgeting.

Praktisk tillämpning av agil programutvecklingsmetodik : Utveckling av e-handelsapplikationen Shrt

Syftet med denna rapport är att beskriva arbetet kring utvecklingen av en webbapplikation för försäljning av t-shirts - Shrt - och utreda möjligheterna för att lansera varumärket på marknaden. Projektet utgick ifrån visionen ?att ge våra kunder verktygen som behövs för att uttrycka sin personlighet, genom mode som kunden själv designar, via webben?. Under projektet har utvecklingsmetodiken scrum använts tillsammans med andra verktyg som är vanliga vid agila projekt. Vid konkretisering av varumärket Shrt och dess produkt genomfördes brainwriting. För att skapa en produktbacklogg använde sig utvecklingsgruppen av arbetsmetoderna funktionsanalys, konceptdivergens, konceptutvärdering och prototyping. Funktionerna i produktbackloggen delades sedan in i kategorierna nödvändiga, önskvärda samt onödiga funktioner. Produktbackloggen låg sedan till grund för hur arbetet delades upp i tre olika sprintar med separata mål och redovisningar. Den första sprinten fokuserade på funktion, den andra på upplevelse för användaren och den tredje på underhåll samt förbättring av kod ? refaktorering. Under slutet av utvecklingen genomfördes användartester utifrån Task-based scenarios där användaren får försöka utföra en uppgift utan instruktioner på hur den ska utföras.  Resultatet av projektet blev en webbapplikation med all funktionalitet som klassificerades som nödvändig och önskvärd.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->