Sök:

Sökresultat:

46 Uppsatser om Tobias bergenmo - Sida 1 av 4

Likviditetshantering i industriföretag : En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB

 Sammanfattning Titel: Likviditetshanteringen i industriföretag Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias bergenmo Handledare: Per Janze Nyckelord: Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. Om likviditeten är dålig en period är det akut för företaget att skaffa fram likvida medel annars kan inga utbetalningar ske. Att ha en god likviditet är något alltfler företag eftersträvar och ser som en positiv egenskap hos bolaget. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur industriföretag genomför sin likviditetshantering av in- och utbetalningar på kort sikt samt undersöka om det finns förslag till förändringar. Metod: Vi utförde en explanativ fallstudie om två industriföretag i Mälardalen. Intervjuer genomfördes med respektive ekonomiansvarig.

TBL 7§ Förverkande av fordon

Mathias Frohm och Tobias Södergren har skrivit ett fördjupningsarbete om möjligheterna att förverka fordon enligt TBL 7§. Arbetet går igenom lagstiftningen, propositionerna och praxis..

Kulten som blev finkultur

Reportage om tv-spelsjournalistikens utveckling i Sverige sedan Nintendo-magasinet: tidigt 1990-tal till i dag. Kompletterande artikel om tv-spelsjournalistikens förhållande till kritik, varför det inte finns någon tv-spelskritik och varför den behövs..

Avskaffandet av revisionsplikten : Förändringen inom revisionsbyråer

Bakgrund & problem: Tobias Svanström har i sin doktorsavhandling utfört en studie om hur små och medelstora företag kommer att efterfråga och använda revision samt rådgivningstjänster efter avskaffandet av revisionsplikten. Svanströms studie visade att omkring 60 procent av samtliga företag kommer behålla revision trots att lagkrav saknas. Avskaffandet av revisionsplikten förväntades enligt angivelser från riksdagen beröra 70 procent av Sveriges företag vilket motsvarade omkring 250 000 små aktiebolag. År 2010 beslutade regeringen att avskaffa revisionsplikten för småföretag. Avskaffandet av revisionsplikten förändrade inte omfattning på revisionen och revisorns arbete, utan det blev avgörande för om företag fick välja bort revision.

Planering och tidsestimering i agila projekt : En jämförelse med den traditionella projektplaneringsteorin

Enligt den traditionella projektteorin ska det läggas stor vikt vid att genomföra ett gediget och detaljrikt planeringsarbete. För systemutvecklingsprojekt som lever i en dynamisk omvärld där nya system och funktioner kan uppkomma är det svårt att i ett tidigt skede detaljplanera och specificera krav för det kommande arbetet. Av denna anledning har nya projektmodeller för systemutvecklingsprojekt uppkommit, vilka skiljer sig från den traditionella projektteorin. Dessa modeller kallas för agila modeller. Tanken med de agila modellerna är att det ska vara lätt att förändra och omprioritera uppgifter och funktioner under projektets gång.

Reflektionssprickor Jokkmokk Flygplats

Syftet med mitt projektarbete var att ta fram förslag på förstärkningsmetoder som är lämpliga att testa på Jokkmokks flygplats. Flygplatsen används för att bedriva flygningar av F21 flygflottilj och taxibanan har börjat få reflektionssprickor som måste åtgärdas. Jag gjorde en litteraturstudie där jag sammanställde en lista över olika armeringsnät, fördelar och nackdelar lyftes fram. Tobias Nygren på Fortifikationsverket bearbetade listan och valde ut två produkter som han tyckte var lämpliga att testa på Jokkmokks taxibana. Provsträckorna kommer att vara på 1600m² och kommer sen att utvärderas och granskas av Fortifikationsverket och Luftfartsverket under en två års period för att se hur armeringsnäten klarat det yttre slitage som blir av naturen samt hur slitaget från flygplanen påverkar hållbarheten..

Titta dom snackar! : En studie i svenska politikers försvarstal

Political scandals are constantly abound in the media, rulers face the global tribunal of the mass media and are forced to defend their actions and above all, their position in society. This essay concerns itself with that defence ? more specifi- cally with the defence of four Swedish politicians in high office during four different scandals. Gudrun Schymans? eva- sion, Laila Freivalds? dealing with the tsunami disaster in Thailand, Annie Lo?o?fs? tangle concerning representation notes and public documents and Tobias Billstro?ms? statements concerning undocumented immigrants and asylum seekers.

Luftvärnets verkanssystem i Utlandstjänst

This paper aims to analyze if ground based air defence of the Swedish Defence Forces is sufficiently equipped to protect units serving abroad. The Swedish ground based airdefece has its roots in the era of the cold war but the focus of Swedish Defence Forces has shifted from defending Swedish territory to peace keeping and peace enforcement in foreign countries. First I will take a look at the base factors for ground based air defence units serving in a peace keeping or enforcing mission and then use this to define what abilities you would like to have in a ground based air defence system. Finally I will compare these abilities whit the abilities of the ground based air defence systems that are in use whit the Swedish Defence Forces.My conclusion is that the question can´t be answered on a generel level but every mission has to be analyzed individualy.The author of this paper is Cadet Tobias Jönsson studying at the The Armed Forces Technical School to become an officer in the Swedish Defence Forces..

"Världens bästa reklamfilm" : En studie i hur reklamfilmerna från ICA är konstruerade för att locka kunderna till konsumtion

This paper sets out to investigate how companies can create advertisement that focus not only on selling but also on entertainment. The research is based on seven TV-commercials produced by the Swedish food chain ICA. The commercials were analyzed according to the methods of discourse analysis, semiotic analysis and rhetorical analysis. Furthermore, the research compares the analysis made with the thoughts and ideas of Tobias Karlsson, Head of marketing and communications development at ICA to find out how the comprehension of the commercials correlate with the original intentions made by the company.The study shows that ICA creates a commercial that contains the perfect mix of rhetorical approaches, communication strategies and entertainment mixed with gravity. The study also shows that ICA fails with its primary goal which is to sell selected products; however, by producing the entertaining commercials, they manage to strengthen their brand.

Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen

Titel:Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningenFörfattare:Tobias Anderberg och Daniel KarlssonUppdragsgivare:Svenskt stål AB (SSAB)Kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgsuniversitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikationTermin:Vårterminen 2011Handledare:Jonas OhlssonSidantal:45 sidor, 11 616 ordSyfte:Att ta reda på om företagets personaltidning förmedlar mål, vision ochvärderingar så att de anställda identifierar demMetod:Kvantitativ webbenkätMaterial:Webbenkät med 293 svarande av totalt 712 anställdaHuvudresultat:Resultatet visar att budskapen om mål, vision och värderingar i Steel kan identifieras av läsarna. Steel upprätthåller denna kunskap. Det är inte någon stor skillnad på vad de anställda tycker om tidningen sett till vilket affärsområde de arbetar i. Det som de allra flest förväntar sig och får är kunskap om SSAB. De flesta anställda förväntar sig dock mer än vad deanser sig få ut av tidningen.

The accruals anomaly in Sweden

Sammanfattning Uppsatsens titel: The accruals anomaly in SwedenSeminariedatum: 2007-06-04Kurs: Corporate Finance - Master Thesis BUS860, D-nivå, 10 poängFörfattare: Hedda Giaever, Tobias GabrielssonHandledare: Maria GårdängenFem nyckelord: Accruals, Anomalier, Hedge, Överavkastning, IrrationalitetSyfte: Undersöka om investerare på den svenska marknaden tar hänsyn till att accrualskomponenten av företags vinster säger mindre om framtidig vinst jämfört med kassaflödeskomponenten.Metod: Vi använder pool data för att undersöka de prediktiva värdena hos företagsresultatets olika komponenter. Ett Mishkintest på paneldata används för att undersöka om investerare tar hänsyn till de olika prediktiva värdena hos kassaflöde och ?accruals?. Vi använder slutligen hedge portföljer för att kvantifiera våra resultat. Teoretiska perspektiv: Effektiva marknads hypotesen, Hypotesen om rationella förväntningar.Empiri: Poster från balansräkning samt avkastningsdata är hämtad från Thomson Datastream.Resultat: Accrualskomponenten av ett företags vinster säger mindre om framtida vinster jämfört med kassaflödet från den löpande verksamheten.

Heinrich Wilhelm Ernst : En stor violinist i skuggan av Paganini

AbstractTobias Wilczkowski: Heinrich Wilhelm Ernst ? A great violinist in the shadow of Paganini. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p., 2005.As a boy, Heinrich Wilhelm Ernst adopted Paganini's virtuosic style. He became a popular violinist who later developed his own style. He used the potential of the violin to its extreme and explored new possibilities on the instrument.

Evertiles : All you need is tiles!

Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra för att se vem som är bäst. Grundidéen var att vi skulle ha en färdig spelvärld där spelare skulle gå runt och döda monster för att få saker. Idéen utvecklades snart till att vi skulle ha en värld som skapade sig själv genom slumpmässig generering, och med andra spelelement som innebar att det skulle finnas mer att göra än att döda monster. I slutprodukten finns en potentiellt, näst intill, oändlig värld och möjligheter för spelarna att bygga egna städer.

Investerare eller mecenat? : En studie om riskkapitalanva?ndning inom den svenska filmbranschen

Title: Investor or Maecenas? ? A study on the usage of venture capital within the Swedish film industry.Author: Tobias MagnussonSupervisors: Ahmad Ahmadi, Clas GunnarssonPurpose: The purpose with this thesis is to complement the research on procurement of capital within the Swedish film industry.Methodology: The primarily research method that have been used to gather material is qualitative interviews, that has been performed with four individuals that are active in the Swedish film industry.Theory: In order to create an adequate theoretical base, theories regarding investments and cultural entrepreneurship are presented.Empirics: In this chapter the results of the interviews are presented, sorted in several subcategories. The material is thereafter analyzed and discussed in the following chapter, with the theoretical base in mind.Conclusion: The usage of venture capital within the Swedish film industry is relatively low today. Non-monetary values are the primary reason to invest in the Swedish film industry today. A significant risk diversification, together with knowledge dispersion needs to be made in order to make the Swedish film industry more attractive to investors.

Evertiles - All you need is tiles!

Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra för att se vem som är bäst. Grundidéen var att vi skulle ha en färdig spelvärld där spelare skulle gå runt och döda monster för att få saker. Idéen utvecklades snart till att vi skulle ha en värld som skapade sig själv genom slumpmässig generering, och med andra spelelement som innebar att det skulle finnas mer att göra än att döda monster. I slutprodukten finns en potentiellt, näst intill, oändlig värld och möjligheter för spelarna att bygga egna städer. Denna rapport kommer detaljera produktionen av spelet, från konceptstadiet tills dess att projekttiden var slut. Våra tankar om projektets gång, och detaljer om våra procedurer, återfinns i både reflektionsdelen, som är majoriteten av denna rapport, samt i våra personliga reflektioner..

1 Nästa sida ->