Sök:

Sökresultat:

1137 Uppsatser om Tankens kraft - Sida 2 av 76

Icke modellbaserad ekoföljning för radarnivåmätning

Denna rapport behandlar en fullständig metod för att följa, associera och klassificera ekospår. Vid radarnivåmätning ska ekon som härstammar ifrån samma fysikaliska objekt följas över tiden och klassificeras. Dagens radarnivågivare löser problemet genom konfiguration. Tankens geometri samt vilka störande objekt som finns anges vid installation.Den framtagna metoden har delats upp i tre delmoment. Först binds individuella inmätta ekon samman till linjesegment.

Risk med Fisk : En undersökning om yrkesfiskarnas arbetssituation

Arbetet behandlade vilka konsekvenser inom driften (ekonomiska kostnader och teknologi) som rederier kommer att drabbas av när IMO:s barlastkonvention träder i kraft då barlastvattnet måste renas innan inträde i Östersjön. Arbetets syfte var att få fram vilka konsekvenser det blir för rederier när IMO:s barlastkonvention träder i kraft. Resultatet skulle jämföra skillnaden mellan lag och rekommendation då Helsingforskonventionens rekommendationer baseras på IMO:s barlastkonventions krav. En kvalitativ metod valdes för att komma fram till resultatet, i form av en öppen intervjustudie, där fyra olika företag har intervjuats. Syftet med intervjuerna var att se ifall de följde Helsingforskonventionens rekommendationer och vilka konsekvenser det skulle innebära och skulle komma att krävas då Barlastkonventionen träder i kraft.

Utvärdering av ett nyutvecklat samverkansbjälklag och dess utvecklingspotential

I dagens byggnader ställs allt högre krav på stora rum och öppna ytor vilket ger efterfrågan på ökad spännvidd hos bjälklagen. Detta är svårt att klara av med traditionella träbjälklag. För att ändå få ett lätt bjälklag undersöks möjligheten att kunna fördela ut bjälklagets belastning i två riktningar. Bjälklaget ska alltså vara fyrsidigt upplagt. För att lösa detta har en idé uppkommit som går ut på ett samverkansbjälklag mellan trä och plåt.

Lastfall vid vindkraftverk

Vindkraften byggs ut i rask takt i Sverige och även uppe i norra delarna, där Skellefteå Kraft är ett av de företag som bygger mycket. Ett av de områden som byggs av Skellefteå Kraft är i Blaiken, ett område strax utanför Arjeplog. Vid kallt klimat som det är i Blaiken stora delar av året finns det risk att det bildas is på vindkraftverken samt på rotorbladen till vindkraftverken. När vindkraftverken dessutom är igång finns det risk för att is slungas iväg och detta kan ske med stor kraft och kan skicka is- och snöklumparna lång väg. I detta arbete behandlas problemet med is och snö som rasar ner och riskerar skador på personal som befinner sig intill vindkraftverken för att ta sig in i dem och arbeta.

En jämförelse mellan kräppat tissuepapper och okräppat papper innan brottbelastning

Kräppat pappers kraft och töjningskurva är mer dragstyv till 5 % töjning för att sedan bli mindre dragstyv. Vid tillverkningens kräppningsprocess veckas pappret det borde göra det mindre dragstyvt i början av kraft och töjningskurvan för att sedan bli mer dragstyv när fiber ? fiber ? bindningarna tar upp last. För att få mer förståelse för fibrerna kontra kräppningens betydelse för kräppats pappers materialegenskaper, har en jämförelse mellan kräppat och okräppat papper gjorts.Arbetet har genomförts genom att observera kräppat papper och okräppat papper i en dragprovare under tiden har det spelats in av en usb ? mikroskops - kamera.

AIS i havets och tankens strömmar : En etnografisk studie av nautikers användning av transpondersystemet AIS

An ethnographic study loosely informed by the theoretical framework of distributed cognition was carried out in order to describe how mariners have adopted the Automatic Identification System (AIS) in their work practice, or"made the technology their own". AIS is a transponder-based identification and communication system that allows ships to automatically identify and track each other. In addition to facilitating the identification and tracking of ships, objectives behind the introduction of AIS are to"simplify informational exchange", and"provide additional information to assist situation awareness". Participant observation and interviews were made at four different ships, as well as at two shore stations. A focus group was also held at a maritime conference.

Operation Anläggning: hanteringssystem för teknisk dokumentation

Skellefteå Kraft erbjuder såväl elektricitet som bredband till sina kunder. Medan elkonsumtionen är relativt konstant ökar antalet anslutna till Skellefteå Krafts bredband stadigt. Samtidigt som antalet anslutna kunder ökar stiger även kundernas förväntningar på vad bredbandet kan erbjuda. Det som för några år sedan ansågs vara en omöjlighet är idag verklighet och vi använder Internet i allt större utsträckning i vårt dagliga liv. För att kunna leva upp till kundernas förväntningar krävs att Skellefteå Kraft underhåller sitt bredbandsnät och uppgraderar utrustningen kontinuerligt.

Tankens makt - Påverkar abstrakt respektive konkret tänkande affekt efter en positiv händelse? En experimentell studie i en studentpopulation

The aim of this study is to through six interviews, with six experienced, social workers?, in three cities, understand how the child?s position in the Swedish child protective services? enquiries has change, and the factors behind it. The aim is also to compare if the social workers? view of the child?s position in the enquire has change accordingly to Socialstyrelsens intentions of BBIC. The theoretical approaches that was used is the new institutionalism, the Shier?s pathways to participation and the term discretion.

Två börsnoterade industriföretag : Om och hur de använder sig av personalen som innovativ kraft

Sammanfattning:Denna uppsats syftar till att undersöka om och hur stora industriföretag använder sig av personalen som en innovativ kraft. Olika teoretiker beskriver innovation på olika sätt. Bland annat så hävdar Parker och Kerrie (2003) att det är ett proaktivt beteende som leder till innovationer, och att det är tillvägagångssättet i sig som är en innovation. Drucker (2000) och Dobni (2005) tycks vara ense om att en innovation är ett tankesätt. Jag fann ett intresse i att undersöka hur mina valda företag tycks uppleva innovationer.

Skillnaden mellan K2 och K3 regelverken : Vad tycker redovisningsexperter att K2-företagen bör välja när K-regelverken träder i kraft?

Sammanfattning Titel: Skillnaden mellan K2 och K3 regelverken.Vad tycker redovisningsexperter att K2-företagen bör välja när K-regelverken träder i kraft?Datum: 2011-06-09Lärosäte: Mälardalens Högskola, VästeråsInstitution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingNivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 15 hpFörfattare: Pontus Josefsson & Jesper LejdströmHandledare: Leif CarlssonExaminator: Cecilia LindhProblemformulering: Vad tycker respondenterna att K2-företagen bör välja för K-regelverk när reglerna träder i kraft samt vad de anser är anledningen till att K2-företagen bör välja att tillämpa antingen K2 eller K3 regelverkenSyfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva K2- och K3 regelverken i Sverige och dess skillnader. Vidare syftar uppsatsen till att ge en bild av vad olika redovisningsexperter tycker att företagen bör välja att tillämpa och anledningen till deras valMetod: I uppsatsens undersökning har en kvalitativ metod tillämpats och den empiriska undersökningen i form av primärdata har insamlats genom tre intervjuer, varav en personlig intervju och två mejlintervjuerSlutsats: De flesta företag som har valmöjligheten att välja antingen K2 eller K3 kommer och bör välja att tillämpa K2, med vissa undantag. Den främsta anledningen är att det är enklare att tillämpa K2Nyckelord: K2, K3, K-regelverk, BFN, förenklade redovisningsregler.

Sopa, Sopa, SOPA! : En studie om curling på en kraftplatta

SyfteDetta arbete skall illustrera vilka vertikala och horisontala krafter samt impulser som finns inom curling sopad med borste på en artificiell yta.Frågeställningen är följande:? Vilken kraft i Newton och Newtonsekund skapar en sopande curlingspelare?? Vilket förhållandet av samband mellan högt antal sopcykler och hög impuls vid sopning i curling råder?? Finns en signifikant skillnad mellan tre set av maximalsopning i form av sjunkande impuls?MetodTestgrupp bestod av nio curlingspelare, tre kvinnor och sex män deltog (m=30,7+5,7år, 76,667+8,43kg). En uppvärmning genomfördes med tio minuters cykling på en ergometercykel, Monark 318, och 15 armhävningar. Testet bestod av tre delar, del ett maximalt tryckförsök, del två sopning 10 sekunder, del tre sopning 25 sekunder i tre set. Avslutande test var tre upprepningar på 25 sekunder med maximal sopning.

IMO:s barlastkonventions konsekvenser för sjöfarten inom Östersjön

Arbetet behandlade vilka konsekvenser inom driften (ekonomiska kostnader och teknologi) som rederier kommer att drabbas av när IMO:s barlastkonvention träder i kraft då barlastvattnet måste renas innan inträde i Östersjön. Arbetets syfte var att få fram vilka konsekvenser det blir för rederier när IMO:s barlastkonvention träder i kraft. Resultatet skulle jämföra skillnaden mellan lag och rekommendation då Helsingforskonventionens rekommendationer baseras på IMO:s barlastkonventions krav. En kvalitativ metod valdes för att komma fram till resultatet, i form av en öppen intervjustudie, där fyra olika företag har intervjuats. Syftet med intervjuerna var att se ifall de följde Helsingforskonventionens rekommendationer och vilka konsekvenser det skulle innebära och skulle komma att krävas då Barlastkonventionen träder i kraft.

Vilken läsförståelse är det som bedöms?

Denna examensuppsats skrevs under utbildningen på speciallärarprogrammet på Malmö Högskola under våren 2015. Det är en kvalitativ studie som utgår från det sociokulturella perspektivet där talet är tankens redskap. Jag har genom fokusgrupper och lärarnas reflektioner i form av dokument samlat in min empiri. Det insamlade materialet har jag analyserat utifrån Kintsch och Rawsons modell för läsförståelseprocessen och bedömningens olika former. Mitt resultat visar på att lärarna, när de bedömer elever, bedömer hur väl eleverna kan genomföra olika aktiviteter kopplade till läsförståelse.

På vilket sätt är tron ett redskap för att ta sig ur ett missbruk?

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilket sätt tron kan vara ett redskap för att ta sig ur ett missbruk. Detta har skett genom intervjuer med personer som har genomgått tolvstegsprogrammet och har personliga erfarenheter av på vilket sätt tron har används för att ta sig ur ett missbruk. De har beskrivit tron som en högre makt som alltid är med i vardagen, ger inre kraft och styrka att fortsätta kämpa, en kraft som värmer inombords, vill väl och som inger lugn. Tron på att det finns en mening med allt som sker har ingett hopp och tro på en framtid utan alkohol. Denna tro har haft stor betydelse och utan detta redskap säger de sig inte ha klarat av att ta sig ur missbruket.

Maximal kraftutveckling under menstruationscykeln: En litteraturstudie

Bakgrund: Träning medför hormonella förändringar och anpassning av vävnader. Under kvinnans menstruationscykel fluktuerar halten könshormoner. International Organization for Physical Therapy in Women?s Health (IOPTWH) anser att vårdutbildningar på grundnivå bör inkludera kunskap kring kvinnans specifika fysiologi. Detta bör tas hänsyn till och inkluderas i sjukgymnastens arbete, rehabilitering och träning av kvinnliga patienter.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->