Sök:

Sökresultat:

1196 Uppsatser om Supply Chain - Sida 1 av 80

Flödesekonomins dimensioner : supply chain management

It is of increasing importance to in the most effective possible way, manage and control all the transactions of raw materials, products and information that are exchanged between an organization and all its operators. These flows and the need for strategy and managing the processes of planning, implementing and control of the Supply Chain, has given name to the concept Supply Chain management. Supply Chain management involves all movement and storage of raw material, and all the processes that is needed to manufacture a product from origin to consumption. Globalization, technology and increasing time and quality-based competition are all driving forces behind the concept and reasons for an increasing interest in Supply Chain management.The purpose of this essay is to by using a qualitative case study examine which decisive success factors that can be identified for effective Supply Chain management. We have compiled different theories on the subject to use for analyzing a case study Li & Fung, who is a successful Supply Chain management company.

Effektivisering av informationsöverföringen i läkemedelskedjan

This report is the documentation of a project in the education Master of Science in Mechanical Engineering. The project was carried out at Alfakonsult AB. The purpose of the project was to map out the transference of information between the different operators in the Supply Chain of medicine in Sweden and to analyse this in order to reduce lead-time and the total throughputtime. The Supply Chain of medicine in Sweden consists of producers, distributors, one wholesaler, prescribers and patients. The mapping of the transference of information showed that most operators in the Supply Chain have done well introducing technical aids to facilitate the transference of information.

A Strategic Decision-Making Model for Supply Chain - A Void to be Filled

Many researchers emphasize the increasing strategic importance of Supply Chain management, but there is still a lack of concrete guidance for managers faced with strategic decisions in Supply Chain. Within decision-making theories, the rational decision-making model is the most commonly used. This because of its suitable foundation, enabling a structure to the complex decision process. The rational decision-making model is today not developed to include the aspects of strategic decision-making made in Supply Chain. The purpose of this research is to adjust a structured rational decision-making model, making it applicable for strategic decision-making in Supply Chain.

Mot en hållbar e-livsmedelshandel : En kvalitativ studie av svenska e-livsmedelsaktörers initiativ för Sustainable Supply Chain Management

Den växande e-livsmedelshandelns Supply Chains har studerats genom hållbarhetsglasögon där syftet var att ?[?] ge en fördjupad förståelse över hur svenska elivsmedelsaktörerarbetar med frågor rörande Sustainable Supply Chain Management?.Syftet fullgjordes genom en kvalitativ studie av tre organisationer, i vilka totalt 9 beslutsfattare intervjuades enligt ett semi-strukturerat intervjuförfarande. De data som samlades rörande e-livsmedelsaktörernas arbete med SSCM har i sin tur analyserats med hänvisning till en i förväg fastställd teoretisk referensram.Vår studie avslöjar att två av de svenska e-livsmedelsaktörerna är exemplariska och framstående med att införliva hållbarhet i sin Supply Chain. De engagerar sig aktivt i de initiativ för Sustainable Supply Chain Management som i litteraturen identifierades som nödvändiga för en verkligt hållbar Supply Chain. De har en allomfattande och övergripande strategi för att minimera den sociala risken, reducera resursutnyttjande och förorenande biprodukter i hela Supply Chain samt för att förbättra organisatoriskt inbäddade ohållbara vanor.

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Purpose - To analyze the relationship between Supply Chain management maturity, Supply Chain performance and financial performance in small and medium-sized enterprises (SME:s).Design/methodology/approach - The data comprises 15 SME:s that participated in a local logistic study in Gävleborgs län. The levels of Supply Chain mature within these firms were based upon an interview study and the financial performance of the firms was then examined using financial reports-based data.Findings -The results of this study indicate that there is a strong relationship between SCM maturity and SC performance in SMEs, some relationships between SCM maturity and financial performance, as well as some relationships between SC performance and financial performance. This means that if firms use maturity indicators in the SCOR areas to improve their processes, they will most likely achieve a positive effect on Supply Chain performance and probably also on financial performance. The result implies that the Supply Chain maturities in these firms are higher than expected with no one at the adHoc level.While this study is based on a rather small number of participating firms, it would be valuable to further test the significance of the indicated correlations between SCM maturity and performance in a large-scale survey.Research limitations/Implications - The research is an attempt to understand Supply Chain maturity and it´s implication on financial performance. Developing Supply Chain maturity is an opportunity for a company to gain superior performance.

Supply Chain relationer -En studie av makt och beroende

Bakgrund: Begreppet Supply Chain management uppkom för att bättre kunna svara mot kundernas krav, på den föränderliga världsmarknaden. Konceptet förutsätter ett nära samarbete mellan företagen som ingår i en värdekedja, vilket gör att beroendet mellan medlemmarna ökar och relationerna blir allt viktigare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att klarlägga makt- beroendesituationen mellan företag i en Supply Chain och därefter utreda hur dessa förhållanden påverkar relationerna mellan företagen. Genomförande: Datainsamling har skett genom personliga intervjuer och telefonintervjuer med anställda på Volvo Global Trucks samt fyra av deras leverantörer. Resultat: Makt används i Supply Chain relationer, men relationer av skiftande karaktär uppvisar skillnader i hur makt- och beroendeförhållandena ser ut.

Evaluation the Supply Chain of Plymovent AB

This Master Thesis is a part of PlymoVent?s business to customer plot, with the aim to investigate how the consumers receive the services that PlymoVent provides. With regard to PlymoVent's business strategy and reference theory, the demands of how to receive and monitor a Supply Chain for a better customer satisfaction where targeted. The findings refer to poor customer satisfaction due to obscure procedures in problem resolution and discrepancy handling, and vague transportation accuracy..

Centrala logistiska faktorer i en förädlingskedja för massproduktion av träpellets : Fallstudie på Kopparfors Pelletsfabrik

This examination work aims to describe how a Supply Chain around the biggest pellets factory in Sweden will be configured in a logistic perspective. The plant and associated infrastructure are in the building phase and will have production start on the 2 November 2009. The key question that is set in this examination work is to recognize the logistic processes which are essential for an effective flow of materials and information that link the source of supply with the ultimate customer. In order to get the answer, a flowcharting of these Supply Chain processes is required for understanding the pipeline activities such as input and storage of raw material, the production system and the output of pellets to the customers. The basis for this Supply Chain map is a model-based representation of these logistic processes and activities that are involved around the pellets factory.

Supply Chain Management i byggprojekt - en leverantörsorienterad studie om potential att reducera slöseri

Syftet med denna undersökning är att identifiera, utifrån leverantörens synvinkel, lämpliga förändringar i processer som leder till reducering av slöseri i byggprojekt. Därefter vill vi ta fram en referensram för hur Supply Chain Management bör utformas och styras för att genomföra förbättringar inom de identifierade förändringsområdena.Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av en materialleverantör i branschen, samt en vetenskaplig rapport inriktad på slöseri inom byggprojekt. Fallstudien baseras på material från interjuver och observationer. Både byggbranschen och fallföretaget studerades utifrån utvalda teorier om slöseri och värdeskapande samt Supply Chain Management.Den teoretiska tyngden ligger på Supply Chain och Supply Chain Management. Därefter användes teorier för slöseri och värdeskapande samt vilka beståndsdelar och hur man ska analysera de olika beståndsdelarna.

Informationsflöde i en Supply Chain Management-kedja - modell och analys av en praktisk kedja

Supply Chain Management innebär styrande av leveranskedjor. En leveranskedja består av leverantörer, tillverkare, distributörer och återförsäljare. I dagsläget bör marknadskonkurrensen vara mellan olika leveranskedjor och inte företag mot företag.För att erhålla konkurrenskraftiga leveranskedjor krävs det bland annat att företagen nyttjar kommunikation tvärs genom hela leveranskedjan, samt att företagen använder de tekniska hjälpmedel som finns för att förenkla det administrativa arbetet.En förutsättning för att leveranskedjan skall bli konkurrenskraftig är att företagen som ingår i kedjan vågar delta i informations- och kunskapsutbyte. Med ett sådant utbyte bör företagen höja värdet på slutprodukten till ett reducerat pris.Syftet med rapporten är att sammanställa en modell över "hur den undersökta kedjans informationsutbyte äger rum idag".Den undersökta Supply Chain Management-kedjan har kommit en bit på väg, men nyttjar i dagsläget inte Supply Chain Management-filosofins alla konkurrensfördelar. Företagen använder sig bland annat av lager för att tillmötesgå sina kunders krav på snabba leveranser..

THE ROLE OF MERCHANDISER IN MANAGING THE SUPPLY CHAIN

This research project is based on observing and Analyzing the Role of a textile merchandiser in managing the Supply Chain of the Home Textiles In The Buying or retailing, in the Mill and with the Agents. The project also "highlights the comparative analysis of the practices by Followed merchandisers into the retailer side, mills and Those In The Agents', on the basis of the Functions Which Supports the Supply Chain. In the discussion, We Have highlighted Importance Of The Role Played by an agent and by the merchandisers of Buyer and Supplier in Different situation. By our research work we find out The Challenges face by merchandisers And Then we come up with sometime suggestions.This Research Project Has Been Developed by Contacting and Visiting Hemtex, Brink Textiles, by interviewing the merchandisers working in the Industries like Al-Abid Silk Mill . By Analyzing the data & the data through the visits and the interviews, this Research Project Has Been Combined to give in-depth knowledge about the Activities Which merchandisers performer in a mill and into buying a house..

Applicerbarheten av produktanpassade supply chain-strategier inom stålindustrin : En fallstudie

AbstractThis study aims to investigate the applicability of well-recognized Supply Chain strategies based on product characteristics. Choosing the right Supply Chain strategy can be the difference between winner and loser in today?s competitive climate and science offers several recommendations as to which aspects that should be considered. Fisher (1997) and Christopher and Towill (2002) suggest that Supply Chain strategies should be based on what kind of product the company is handling and that, in order to know which strategy is the most appropriate, the products must be categorized. Some criteria developed for the categorization are lead time, forecast in demand and profit margin.

Supply chain simulering : simuleringsverktygs betydelse vid beslut om flytt av företag

Examensarbetets problemområde är relativt nytt och outforskat vilket gör det desto mer aktuellt. Supply Chain simuleringsverktyg är en kombination av Supply Chain verktyg och simuleringsverktyg. Denna kombination erbjuder nya undersöknings- och planeringsmöjligheter för företag och blir ett nytt verktyg för företagen att stärka dess konkurrenskraft.I examensarbetet utreds om simulering är ett lämpligt verktyg att använda för att påvisa fördelar vid beslut om att flytta företag eller delar av dess verksamhet. För att besvara frågeställningen har en litteraturstudie, intervjuer med tre handelsföretag samt simuleringar genomförts.För varje företag har dess beslutsprocess vid lokaliseringsfrågor sammanställts. Utifrån dessa sammanställningar har sedan en generell simuleringsmodell tagits fram.

Integration in the Supply Chain - use of Real Options to mitigate the costs of the Bullwhip Effect

Purpose: During the last years Real Options have been established in many areas of the day-to-day business. Recent literature also tries to address Supply Chain problems with option theory, since an efficient Supply Chain increasingly gains in importance as a significant competitive advantage. This thesis tries to answer the question, if Real Options can mitigate the costs induced by the Bullwhip Effect as one of the major problems in Supply Chains. Methodology: The authors of the thesis used a deductive approach. Based on a theoretical model utilizing Real Option contracts and under the usage of a randomly created dataset the influence of the Bullwhip Effect on the company?s business and financial structure is examined and subsequently analyzed.

Supply Chain Optimization for Sourced Production

Abstract. Title: Supply Chain Optimization ? for Sourced Production. Authors: Patricia Möller and Andreas Paulsson. Tutors: Jan Eskil Hollen ? Business Developer, Lilleborg as, Orkla, Everth Larsson ? Department of Industrial Management and Logistics, Division of Engineering Logistics, Lund University, Carl-Henric Nilsson ? Department of Economics and Business Administration, School of economics and management, Lund University.

1 Nästa sida ->