Sök:

Sökresultat:

72 Uppsatser om Stiftelsen f??r - Sida 1 av 5

Hur förvaltas löntagarfondspengarna? : En komparativ studie mellan Allmänna arvsfonden och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Löntagarfonderna inrättades 1983 av den socialdemokratiska regeringen för att jämna ut löneskillnader i landet. Den borgerliga regeringen avvecklade löntagarfonderna under 1993. Fondpengarna användes delvis till att grunda stiftelser. Dessa stiftelser har fått kritik för oegentligheter och otydliga regelverk. En rapport med rekommendationer för att åtgärda problemen avslogs av Riksdagen 2001.

Barnhem i Halmstad

Uppsatsen är en komparativ studie av två barnhem i Halmstad, Östra barnhemmet och Ljungbergska stiftelsen. Frågeställningarna lyder: Hur och varför tillkom Östra barn-hemmet och Ljungbergska stiftelsen?, Hur skilde sig verksamheterna åt mellan ett kom-munalt barnhem och en privat stiftelse i Halmstad?, Hur såg verksamheterna i Halmstad ut i förhållande till andra barnhem och det ideala barnhemmet? Syftet är att bidra med ny kunskap om barnhem genom att göra en lokal studie. Undersökningen är avgränsad till åren 1940 ? 1950.

Användning av svenska stiftelser i fåmansföretagskonstruktioner

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida ändamålet med fåmansföretagsreglerna kan kringgås genom företagskonstruktioner med svenska stiftelser. I utredningen läggs fokus på fåmansföretagsreglerna samt de regler som behandlar kontrollmöjligheten av en stiftelse. Även de skattemässiga konsekvenser som medförs i en fåmansföretagskonstruktion med en svensk stiftelse behandlas.Syftet med fåmansföretagsreglerna är att motverka att en delägares inkomst som härstam-mar från arbetsinsats i företaget omvandlas till kapitalinkomst. Om en utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger andel i ett företag eller direkt eller indirekt har rätt till utdelning, tillämpas utomståenderegeln som är en undantagsregel från fåmansföre-tagsreglerna. Tidigare lagstiftning har inneburit att utomståenderegeln har kunnat tillämpats vid ett indirekt ägande.

Förrättningslantmätarens hantering av stiftelser utifrån Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövningar

Huvudsyftet med studien var att utreda och klargöra hur förrättningslantmätaren bör handla när en stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen ska behandlas utifrån förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Studien hade även två delsyften där det första skulle beskriva och analysera hur stiftelsers föreskrifter kan ändras, medan de andra skulle utreda hur tillsynsmyndigheternas registrering av stiftelser genomförs. Förrättningslantmätare är en yrkesroll inom lantmäterimyndigheten och har till uppgift att handlägga samt besluta i fastighetsbildnings-ärenden. Lantmäterimyndigheten är den myndighet som har till uppgift att ansvara för att en effektiv och rättssäker fastighetsindelning genomförs. En stiftelse är en typ av juridisk person som bildas av en eller flera personer för att verka för ett bestämt ändamål.

Mobbning i skolan. En utforskande och jämförande studie mellan metoder mot mobbning och skolors handlingsplaner mot mobbning.

Skolan är Sveriges största arbetsplats och utövar ett stort inflytande på barn och ungdomar under en lång tid och de flesta fall av mobbning förekommer just i skolans värld. Enligt Barn- och elevskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2006 är skolan skyldig att ha en likabehandlingsplan. Den beskriver hur skolan ska handla vid fall av mobbning och annat kränkande beteende. Dock är både forskarna kring mobbning och metoderna mot mobbning många och olika skolor arbetar på olika sätt. Syftet med uppsatsen är att genom en explorativ, kvalitativ studie se vilka metoder svenska skolor idag grundar sitt arbete mot mobbning på, utifrån tre olika skolors åtgärdsprogram.

Sa? blir SVT.se en dro?msajt fo?r barn :  ? En anva?ndarorienterad studie om barns Internetanva?ndning och Sveriges Television

Syfte:  Syftet med studien var att underso?ka hur SVT Interactive (SVTi) kan utveckla sitt strategiska arbete med sin webbplats gentemot den unga publiken, i a?ldrarna 9-12 a?r, i dagens digitala medielandskap.  Uppsatsen a?r en del i projektet ?Unga na?tkulturer? som finansieras av KK-stiftelsen.Metod:  I studien har vi tilla?mpat kvalitativa gruppintervjuer tillsammans med den visuella metoden, teckningar.Resultat: Barns dro?msajt besta?r av kommunikation, interaktion (fra?mst i form av olika spel), design och personlighet. Det a?r viktigt fo?r dem att de kan go?ra na?got mer a?n ?bara? la?sa..

Kunskap som vaccin : - En kvalitativ studie av Svenska Röda Korsets lokala kommunikationsstrategier och relationen till det globala

AbstractPurpose/Aim: This essay deals with The Swedish Red Cross Society and their work concerning strategical information and communication about HIV and AIDS in the Swedish context. In a broader sense the relation between the global and the local will be investigated and a discussion about what it means to work in an organization operating on a global arena will be held.Material/Method: This essay is based on relevant theories about culture and health communication which I have studied, selected and put together, with purpose to analyse The Swedish Red Cross Society and their informational work with HIV and AIDS- prevention. Furthermore I have interviewed four of the organizations co- workers to collect data about their experiences in working in the Red Cross organization with this specific mission. Moreover I and my colleague Hillevi Good attended at seminars and lectures to observe activities held by the organization and to get inside information about what people working with HIV and AIDS are discussing and considering as critical issues. The study holds a qualitative approach focusing on understanding this typical case rather then generalizing facts in a larger sense.Main results: The Swedish National Society of The Red Cross has a difficult mission in their work to inform the public about HIV and AIDS, although it is the perfect organization when it comes to communication due to their well-known profile and a huge geographical spread.

Högstadieelevers upplevelser av två reklamfilmer mot mobbing.

Denna studie har genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med 13 högstadieelever undersökt hur eleverna upplever två reklamfilmer mot mobbing. Filmerna har lanserats av stiftelsen Friends och utgör en del i deras arbete mot mobbing. Resultatet sammanställdes genom induktiv tematisk analys och åtta teman framkom. Temana var: Känsloprocess, Indirekt mobbing berör mer än direkt mobbing, Kan hända vem som helst, Förståelse för mobboffret, Hjälparen väcker beundran, Medlöparens brist på ingripande, Lärarens passivitet irriterar samt Alla kan hjälpa till. Det resultat som framkom jämfördes med det som Friends önskade att åskådaren skulle uppleva.

Energieffektiviseringsanalys av bergvärmeinstallation

Uppdragsgivaren bedriver en ombyggnation av Nyborgskyrkan i Arvidsjaur. Tidigare har kyrkan endast verkat som en EFS (Evangeliska Fosterlands- Stiftelsen) samlingskyrka med möjligheter till daghemsaktiviteter, men i fortsättningen ska fastigheten drivas som ett vandrarhem, lägenhet, utställningslokal och konferenssal, samtidigt som en del av kyrkverksamheten bibehålls. Rapporten behandlar värmebehovet efter ombyggnation och installation av en bergvärmepump med värmeeffekten 16,2 kW, samt de besparingar som genereras av dessa förändringar. I dagsläget täcks värmebehovet av elradiatorer. Det årliga energibehovet för fastigheten, beräknat med bergvärmepumpen installerad, blir cirka 35,2 MWh, vilket är en minskning på 51,5 MWh efter installationen.

IKT i förskolan - "En ny era"

Det är vetenskapligt bevisat att IKT gynnar lärandet. Trots att det är känt sedan tidigt 70-tal tycksskolvärlden fortfarande se lärandet med hjälp av IKT som "en ny era". Syftet med den här studien äratt i första hand ta reda på varför förskolan inte hänger med i samhällsutvecklingen. Trots att storasatsningar har gjorts både materiellt och kunskapsmässigt så har det inte skett några störreförändringar. Det tycks alltså inte vara endast regeringen tillsammans med olika ansvarsposter somexempelvis KK-stiftelsen som bär skulden för en trög utveckling.

Visualisering av Rapatacs aktivitetscenter på Nordost i Gävle

Visualisering har länge använts för att presentera information, och med 3D-programvarors utvecklande har digitalt prototypskapande, både för byggnader och mindre objekt, växt fram. Syftet med denna studie var att finna den bästa metoden för att skapa en 3D-visualisering av stiftelsen Rapatacs nyöppnade aktivitetscenter för ungdomar, på Nordost i Gävle. Först genomfördes en litteraturstudie för att ta reda på vad som är god praxis inom designvisualisering i 3D, därefter samlades referensmaterial in för att utifrån detta producera en 3D-modell. Tre olika grafiska uttryck; fotorealistisk, skissartad och cartoon, skapades för att genomföra en enkätundersökning bland Gävles ungdomar om vilket grafiskt uttryck som de tyckte var mest tilldragande. 193 ungdomar tillfrågades och resultatet visade att det fotorealistiska uttrycket tilltalade ungdomarna mest.

Spelmarknaden - ett test av effektiviteten på den svenska spelmarknaden

Every year the Swedish government invests capital in different projects. In recent years the Swedish government has chosen to invest in design. The reason for this is that the government wants industry to use design as a competitive source. Two organizations, Svensk Form and Stiftelsen Svensk Indistridesign, have been assigned to improve industry and society?s under¬standing of design.

Digital mediekompetens i skolutveckling och lärarutbildning

Syftet är att försöka förstå vilka och teoretiskt belysa hur elever och lärarstudenter har lärt sig att behärska och utvecklat digitala mediekompetenser och -färdigheter. Undersökningsmetoden är källanalys och deltagande observation av tre genomförda skolutvecklingsprojekt i temagruppen Film och medier i lärarutbildning och skolutveckling inom Ung Kommunikation under tidsperioden hösten år 2007 till och med våren år 2009. Det är en kvalitativt genomförd kunskapsredovisning av vilka digitala mediekompetenser lärarstudenter och elever har tillägnat sig och projekten har även betraktats utifrån ett sociokulturellt teoriperspektiv. Resultatredovisningen av projekten Relationsfilmer på Teleborg Centrum, Värdegrundtema på Kungsmadskolan och Travelling through the World ger sammantaget vid handen att både lärarstudenter och elever har utvecklat ibland delvis olika digitala mediekompetenser och -färdigheter. Lärarstudenter har även varit verksamma som handledare och härigenom bidragit till att elever mer än de själva har utvecklat egna digitala mediekompetenser och -färdigheter..

Uppvärmning av Björkö Friskola : Ett uppdrag för Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster

Detta arbete gick i huvuddrag ut på att undersöka uppvärmningsproblematiken på Björkö Friskola i Linköping. Uppdraget hade som huvudsyfte att finna en lösning på det kalla inomhusklimatet i skolbyggnaderna. Det ingick även att finna lösningar på problem som anläggningen dragits med sedan byggnation. Efter avgasmätning på fjärrvärmepannorna konstaterades det att en av dessa utvecklade mycket låg effekt och hade dålig förbränning. En optimering av förbränningen utfördes som resulterade i mindre pannunderhåll och mindre miljöpåverkan.

Nervsjukdomar - Nästa stora satsning : Kartläggning av forskningsanslag i Sverige inomnaturvetenskap, medicin och life science

The aim with this project was to investigate how research grants in Sweden are distributed inthe selected fields; natural science, medicine and life science. Our client Olink producesdetection kits for biomarkers and our goal with this study was to give an indication of apossible new market area for their products. Three foundations were included in the study;VINNOVA, Vetenskapsrådet (Swedish Research Council) and Stiftelsen för strategiskforskning (Swedish foundation for strategic research). Nearly a thousand research grantswere analysed which included a total of 4,92 billion Swedish kronor. Seven selecteduniversities were contacted; Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, Kungligatekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitetet, Sverigeslantbruksuniversitet, Uppsala universitet.

1 Nästa sida ->