Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Spraket - Sida 1 av 1

Retoriska mönster i nutida brottsdomar

Specialarbete, 15 hpSvenska Spraket, fdrdjupningskurs, SV1301Vt 2012Handledare: Barbro Wallgren Hemlin.

Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]

Specialarbete 7,5 hpSvenska Spraket, Fortsättningskurs SV1203 VT 2013Handledare: Filippa Lindahl.

Permutationer av omskrivningsregler : Egenskaper hos omskrivningsregler till lättläst svenska

Studien ar en analysering av omskrivningsregler framtagna av Decker (2003), dessa omskrivningsregler har implementerats i ett verktyg som heter CogFLUX. Syftet med dessa omskrivningsregler ar att forenkla det svenska Spraket och gora det mer lattlast. CogFLUX tar en given text som input och omskrivningsregler valjs ut och appliceras pa texterna med hjalp av verktyget. Detta verktyg returnerar sedan en omskriven text och de tre olika lasbarhetsmatten LIX, OVIX och NR for texten. Syftet med studien har varit att se huruvida olika permutationer av en given uppsattning omskrivningsregler ger olika resultat matt med lasbarhetsmatten samt om det finns kombinationer av omskrivningsregler som fungerar battre an andra.

Finns det hopp för höjdhopperska? : Användning av och attityder till könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar i svenskan och tyskan

I denna uppsats behandlas fragan om hur kvinnliga atleter benämns i svenskan och tyskan och vilka attityder de olika sprakbrukarna har till könsövergripande och könsspecifika atletbenämningar. Dessutom behandlas fragan om vilket samband som finns mellan användningen av antingen könsspecifika eller könsövergripande atletbenämningar och ide?er om jämställdhet mellan könen. Utifran dessa frageställningar genomfördes en kvantitativ studie om användningen av och attityder till könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar i svenskan och tyskan. Ja?mförelsen med tyskan gjordes pa grund av min egen sprakliga bakgrund samt pa grund av att könsspecifika personbenämningar, i motsats till det svenska Spraket, är väl etablerade i tyskan.

Utan en berättelse finns inget liv : En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologisktperspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattatromanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksaatt larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptackainfallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form.Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors upplosning. Om en eventuell lasareav denna uppsats inte har last romanen ar det viktigt att tanka pa. De narratologiska aspektersom anvands i analysen av romanen ar framfor allt intrig, karaktarer, miljo, tid, berattare ochberattelsenivaer. Aven Radstroms anvandning av Orfeusmyten som grund for berattelsensskeende kommer analyseras.