Sök:

Sökresultat:

470 Uppsatser om Spektakulär arkitektur - Sida 1 av 32

Fortlevnaden av det klassiska arvet i Köpenhamns maktrelaterade arkitektur

En undersökning av anvÀndandet av klassicerande arkitektur i Köpenhamns maktrelaterade arkitektur i stadens offentliga, urbana rum..

ARKITEKTUR I GYMNASIESKOLAN : sÄ behandlar lÀrare Àmnet i elevuppgifter

Uppsatsen behandlar Àmnet arkitektur pÄ gymnasiet och kurserna Arkitektur-hus och Arkitektur-rum som blev implementerade via gymnasiereformen GY11. Med hjÀlp av etnografisk metod undersöks hur lÀrare förhÄller sig till kurserna Arkitektur-rum och Arkitektur-hus mot Skolverkets styrdokument för Teknikprogrammet inriktning samhÀllsbyggande och miljö/arkitektur, respektive pÄ Estetiska programmet inriktning bild och form, profil inredning och design i skoluppgifter. AvgÄngselever vÄren 2014 i gymnasieskolan var de elever som hösten 2011 började pÄ gymnasiet i den nya gymnasiereformen GY11 och blir dÀrmed de första elever som genomfört kurserna i arkitekturÀmnet.Syftet med undersökningen Àr ocksÄ att belysa de diskurser som synliggörs i samtal med lÀrarna om Àmnet och pÄ sÄ sÀtt diskutera och nÀrma sig arkitektur som en visuell och materiell kultur inom gymnasieskolan. Forskningsresultatet visar pÄ att lÀrarna arbetat varierat och med stor anvÀndning av utomhuspedagogik och stadsstudier samt med Àmnesintegrering dÀr det varit möjligt. Tydliga diskurser framkom i elevuppgifterna och i samtalet om arkitekturÀmnet..

Om arkitektur och fotografi

En konstnÀrlig undersökning om kopplingen mellan arkitektur och fotografi..

VÀgen till Kosterhavet - ett alternativt naturum pÄ Kosteröarna

Det faktiska mötet med arkitektur handlar inte bara om det vi ser med vÄra ögon utan det vi upplever genom hela vÄr kropp..

HĂ„llbarhet genom god arkitektur och byggande

Hur skapas den hÄllbara bostaden och vilka aspekter behöver tas hÀnsyn till för att uppnÄ ett gott resultat? I denna uppsats har god arkitektur och byggande studerats genom bÄde litteratur och genom studier av en uppförd byggnad. Detta för att analysera hur god arkitektur och byggande kan anvÀndas för att uppnÄ hÄllbarhet. Det som relaterar bostaden till hÄllbarhet Àr frÀmst den stora energiförbrukning som upptas av bostÀder. För att bryta mönstret av denna energianvÀndning mÄste fokus ligga pÄ att integrera energieffektivitet i utformningen och skapa bostÀder som istÀllet för att inkrÀkta pÄ naturen tar del i dess kretslopp.

Balettmapp Kungliga Operan : Operahusens design och arkitektur

En presentation av Kungliga Svenska Baletten. Denna ska distribueras till operahus vĂ€rlden över innan ny turnĂ© pĂ„börjas. Shanghais operahus var det första som fick den fĂ€rdiga produkten.Fördjupningen rör olika operahus design och arkitektur ut- och invĂ€ndigt. Även en del av husens relevanta historia tas upp..

"Resurs/hus/hÄllning"

I syfte att bÀttre möta de verksamheter som bedrivs pÄ gÄrden SkÀrholmen 1:18 i BohuslÀn har jag ritat ett förslag till en flexibel byggnad som i sitt utförande uteslutande anvÀnder sig av de materiella resurser som redan finns pÄ platsen..

SOA: Konsekvenser för befintlig IT-arkitektur

Denna uppsats behandlar hur ett införande av SOA (Service Oriented Architecture) pÄverkar en organisations IT-arkitektur. IT-arkitekturen har stor betydelse för en organisation och det Àr viktigt att arkitekturen Àr anpassad efter verksamheten för att lyckas med ett införande. Syftet var sÄledes att ta fram ett ramverk innehÄllande faktorer som pÄverkar IT-arkitekturen vid ett införande av SOA, vilka problem dessa faktorer kan medföra samt förslag pÄ ÄtgÀrder. Genom litteraturgranskning och tre kvalitativa intervjuer erhöll vi underlag för att skapa ovan nÀmnda ramverk. Resultatet blev ett ramverk innehÄllande fem dimensioner av IT-arkitektur som visar att pÄverkan till stor del beror pÄ hur vÀl IT-arkitekturen Àr anpassad till verksamheten.

Design och genus : hur vi formger produkter och hur de formar oss

Jag har valt att som examensarbete kritiskt studera arkitektur och industridesign ur ett genusperspektiv för att dÀrigenom hitta frÄgestÀllningar som skapar nya tolkningsprocesser och tankesÀtt i skapandet av byggnader och produkter..

Axis Mundi

Axis Mundi - Ett examensarbete som undersöker om tvÀrvetenskap kan anvÀndas som alternativ process i skapandet av arkitektur. I arbetet formgavs en helig struktur efter den tvÀrvetenskapliga undersökningen, som sedan anvÀndes som en scenografi i en dansfilm..

IS-arkitektur och informationshantering i harmoni?

Idag har de flesta organisationer informationssystem som stöd för sin verksamhet. Utvecklingen att allt fler delar av organisationerna anvÀnder sig av system har lett till ett behov att systemen ska samverka med varandra och utbyta data. Det har i sin tur lett till att organisationer mÄste ha nÄgon form av struktur pÄ informationssystemen för att hantera detta. Om arbetet med att utforma informationssystemsarkitekturen (IS-arkitekturen) utförs pÄ ett godtyckligt sÀtt riskerar organisationen problem sÄsom dÄlig informationskvalitet och otillgÀnglig information. Detta kan alltsÄ leda till en dÄlig samstÀmmighet mellan verksamhet och IS-arkitektur.

KÀlltextvisualisering : Att skapa ett Atlantiskt samhÀlle

I detta arbete har skapas en modell av den fiktiva ön Atlantis efter Platons beskrivning frÄn 300-talet f.kr., för att undersöka om man effektivt kan utgÄ frÄn Platons texter för att modellera ett samhÀlle med byggnader i en spelmotor och skapa en spelmÀssigt inbjudande miljö. För att genomföra undersökningen och visualiseringen lades stort fokus pÄ förberedelserna vad gÀller antik arkitektur, stadsplanering, konst och kultur. HuvudfrÄgan som styrde denna undersökning var om den skapade miljön var spelmÀssigt inbjudande genom den arkitektur som valts och, i sÄ fall, vad det var i denna som upplevdes som spelmÀssigt intressant. Resultatet av undersökningen visar att en visualisering av en miljö utifrÄn enbart text Àr möjlig, men att det mÄste till mer Àn bara arkitektur för att fÄ den levande. Man bör ocksÄ ta hÀnsyn till vana spelares inlÀrda spelbeteenden.

Teknik och arkitektur

Projektet redovisar genomförda och av examinanden ritade byggnadsprojekt under 19 Är (1994-2012), i huvudsak flerbostadshus i Stockholmstrakten. Genom att sammanstÀlla dessa med en text om teknik och arkitektur, vars huvuddrag tillkom i början av perioden, ges en inblick i kopplingen, eller kanske snarare bristen pÄ densamma, mellan teori och praktik för en vanlig husarkitekt idag. De i textdelen skisserade stÀllningstagandena försvinner djupt ner bland lagren av tillfÀlligheter och sociala och ekonomiska makthierarkier i ett vanligt byggprojekt idag. Trots detta kan man genom att ha studerat till exempel hightech-arkitekturens bakgrund och historia ha tillskansat sig en beredskap och förstÄelse för hur varierad husbyggnadsprocessen kan vara, och som Àr anvÀndbar i praktiken om man vill utveckla sig som arkitekt. .

Konst : En artikelserie för tidskriften RUM, om relationen mellan konst och arkitektur

Introduktion till artikelserien:Arkitekturen tillhör historiskt en av de stora konstarterna, men hÄller det hÀr pÄ att förÀndras? Förr rÀknades en fastighet ge vinst pÄ 50, eller kanske 100, Ärs sikt ? i dag Àr byggbranschen otÄligare. Allt mer byggs för att krÀngas direkt, och det pÄverkar arkitektgebitet. Byggherrarna har börjat inkrÀkta i den kreativa processen, med efterfrÄgan pÄ att bygga ekonomiskt, sÀlja snabbt och tjÀna mycket. Samtidigt ropar man frÄn arkitekthÄll efter mer konstnÀrlighet.

Det Sublima

Projektet behandlar det sublima i relation till arkitektur; bÄde som hÀndelse, diskurs och institution. Genom ett event som dynamisk förskjuter arkitekturens parametrar och sÀtter dessa i kontinuerlig förÀndring i relation subjekt-tid och objekt-rum. Ett grÀnsöverskridande erfarande av arkitektur..

1 NĂ€sta sida ->