Sök:

Sökresultat:

11 Uppsatser om Segling - Sida 1 av 1

Vill du vinna eller vara sist? : En studie om starter inom segling

SammanfattningDenna uppsats skrevs eftersom förbundsledningen hade uppfattningen att starterna var anledningen till att det inte blev mer medaljer på OS i Kina.Syfte och frågeställningSyfte:Kartlägga några utvalda svenska elitseglares syn på vad, som är en bra start inom Segling. Vilka parametrar anses påverka starten? Vad definierar en bra start? Hur tänker man och hur gör man fem stycken olika starter? Hur viktig var starten för att vinna medaljracen under OS i Kina 2008?MetodI studien intervjuades tre stycken seglare om hur de gör och tänker när de startar på olika platser på linjen. Sportchefen för Svenska Seglarförbundet intervjuades om hur han ser på starten. Videoanalyser av sju medaljrace från OS genomfördes för att bedöma hur avgörande starten är för den slutliga placeringen i mål.ResultatFörberedelser som man bör ta hänsyn till innan start är: Förberedelserna på land, ström/tidvatten, att vara ute i god tid, ta landmärke, kontrollera fördel, kant och vind.

Femminutersskottet : en förutsättning för etablering

Segling är en stor sport i Sverige. Var sjätte svensk äger en båt vilket innebär att det finns över en miljon fritidsbåtar landet. 15000 personer arbetar inom båtbranschen. I Uppsala finns det tre stora båtklubbar samt flera mindre. Flera SM vinnare och Världsmästare har genom åren fostrats på Ekolns vatten.

Extrema sportutövare : Heroiska äventyrare, naiva idealister eller galna risktagare?

Man has always in one way or another had to take risks in order to survive, but in today's society, voluntary risks increased markedly. It is about both physical and financial risks. The aim of this essay is to problematize what it is for properties that drive people to extreme sports and adventure travel. We want to see how extreme sports performers own picture looks compared to how the media presents them. We have in this essay interviewed two long sailors, a BASE jumper and an ex-mountain climber to see how the performers own picture of reality looks.

Idrott och Kön : En undersökning av attityder på gymnasiet

Detta examensarbete är en kvantitativ attitydundersökning på gymnasieskolan om könsuppdelningen inom idrott och dess koppling till värderingar i såväl skola som övriga samhället.Syftet med arbetet är att undersöka hur gymnasieelever och lärare förhåller sig och tänker om idrott och kön och utifrån det formulera didaktiska ställningstaganden i lärarrollen.Informationen samlades in med hjälp av en tresidig enkät med 25 ettvalsfrågor och 3 öppna frågor på fyra olika gymnasieskolor i Mellansverige. Totalt svarade 234 personer på enkäten varav 220 elever och 14 lärare.Enkätresultatet indikerar att könsuppdelningen inom idrott delvis saknar grund dvs. den är inte bara prestationsmässigt motiverad utan också ett uttryck ? och ett starkt fäste ? för genussystemet i samhället. Det indikerar också att majoriteten av både män och kvinnor anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans i golf, skytte, ridsport, curling, bowling, bordtennis, tennis, biljard, skidor, gymnastik, motorsport, schack, Segling, slalom och bågskytte.Utifrån detta gör författaren det didaktiska ställningstagandet:Det är viktigt att inte glömma bort eller osynliggöra idrotten när man pratar om genus och jämställdhet.

Det gröna Sälen : En studie om sommarturism i fjällen

Sommarturismen i Sälen är i ett utvecklingsskede. I Sälen har man skapat en projektgrupp vars uppgift är att utveckla sommarturismen i regionen. Syftet är även att locka besökare så Sälen kan hålla öppet sina anläggningar året om och skapa arbetstillfällen även på sommaren för dem som jobbar vinterhalvåret. Denna projektgrupp består av en styrgrupp med representanter från olika företag i Sälenområdet, från de lokala aktörerna, kommunen och Skistar. Skistar är de företaget som äger anläggningarna i Sälenfjällen.

En studie av seglingsföreningars utvecklingsprojekt. : Möjligheter och hinder för utveckling i seglingsföreningar

Dagens samhälle befinner sig under ständig förändring och utveckling. Idrottsrörelsen satsar nu på olika sätt på föreningsutveckling, det är utveckling av detta slag som denna rapport kommer att titta närmare på. Syftet var att studera Seglingsföreningar i ett distrikt i södra Sverige som fått bidrag ur Idrottslyftet för föreningsutveckling. Studien hade även till syfte att se vilka mål dessa Seglingsföreningar hade med sin utveckling, samt vad de upplever möjliggör och hindrar den utvecklingen. De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: Vilka mål har de Seglingsföreningar som arbetar med föreningsutveckling? Hur är utvecklingsarbetet organiserat? Vad möjliggör och hindrar utvecklingen?  Empiri samlades in genom intervjuer med representanter ifrån de aktuella Seglingsföreningarna.

Vattentäta och "andande" skikt -utvecklande av testmetod för vattentäthet hos seglarplagg

Vattentäthet och ?andning? är två eftersträvade komfortegenskaper hos funktionsplagg idag. Utveckling pågår kontinuerligt och nya material dyker ständigt upp på marknaden. Vattentäthet mäts vanligtvis genom hydrostatisk testmetod där resultatet visar de tryck i meter vattenpelare (mvp) ett material klarar innan 3 droppar tränger igenom dess konstruktion. Prestanda i mvp hos funktionsplagg kan idag sträcka sig till upp emot 30 mvp.

Svenska seglares fysiska kapacitet mätt med Sveriges Olympiska Kommittés Fysprofil

Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att beskriva svenska elitseglares fysiska kapacitet mätt med Sveriges Olympiska Kommittés Fysprofil.MetodFjorton svenska seglare på elitnivå, fem kvinnor och nio män, inkluderades i studien för att genomgå Svenska Olympiska Kommitténs Fysprofil, innehållande följande tester; roddergometer, brutalbänk, chins, greppergometer, knäböj med skivstång, bänkdrag, squat jump och counter movement jump med armsving. Testerna utfördes på Bosön (Stockholm). Statistiska analysen utfördes med programmet Statistica för jämförelse inom och mellan testpersonerna och presenteras som medelvärde och standardavvikelse (SD) .ResultatMaximal syreupptagningsförmåga mätt med roddergometer var för kvinnor 2,9L/min (0,1) och män 4,7L/min (0,5). Syreupptagningsförmågan per kilo kroppsvikt och minut för kvinnor 46,7ml (1,7) och för män 58,4ml (3,2). Den uppmätta roddsträckan under fyra minuter var för kvinnor 1040,8m (9,1) och för män 1215,3m (53,7).

Ensamäventyrare ? Vilka och varför? : En studie om ensamäventyrare inom området friluftsliv

Syfte och frågeställningarDet övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka och försöka kartlägga den grupp människor som ägnar sig åt ensamäventyr på sin fritid. Professionella äventyrare lämnas således utanför studien. Frågeställningarna som studien sökt svar på var: Vilka är det som väljer att äventyra ensamma? Varför äventyrar de ensamma? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att vara ensam?MetodEn enkätundersökning har skickats ut till 42 personer. Samtliga av dessa har ägnat sig åt friluftsaktiviteterna vandring, paddling, skidåkning (på tur), cykling, löpning, bergsklättring eller Segling ensamma i mer än tre dygn.

Samverkan för att minska sasöngspröblematiken i kustsamhället Tjörn

Uppsatsen är en fallstudie av kustsamhället Tjörn i Bohuslän som har stora säsongsvariationer under året. Under sommaren besöker många turister destinationen för bland annat sol, bad och Segling. Vi kommer därför att studera begreppet säsongsproblematik och hur detta upplevs på Tjörn. Ett annat område som studerats är samverkan och hur detta sker mellan privata aktörer och den offentliga sektorn.Tjörn har många naturtillgångar som uppmanar till turism, så som badplatser, naturhamnar och vandringsleder. Ön har också många unika varumärken som exempelvis Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn, Pilane skulpturpark och Sundsby säteri (www.tjorn.se).Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur arbetet med säsongsvariationer sker i ett kustsamhälle och hur samverkan mellan kommunen och småaktörer ser ut genom en fallstudie av Tjörn.För att uppfylla syftet kommer vi att besvara dessa två frågeställningar:? Hur arbetar man med säsongsförlängningar i ett kustsamhälle?? Hur samverkar aktörer i kommunen och turistföretag med att behandla säsongsförlängning?Enligt Baum & Lundtorp (2001) finns säsongsvariationer på många platser i världen men det görs inte mycket för att minska detta.Den metod vi har valt för att genomföra studien är kvalitativa intervjuer med respondenter från lokala turistföretag, med Södra Bohuslän Turism AB samt med respondenter från turismavdelningen på Tjörns kommun.De resultat vi kom fram till var att Tjörn har ett bra turismarbete, både kommunen och de aktörer vi intervjuat arbetar med syftet att skapa säsongsförlängning, dock finns det signaler på att en bristande samverkan delvis hindrar en fortsatt lyckad utveckling.

Från hav till luft.

Vid analys och modellering av en propeller finns två teorier till förfogande, momentteorin och blandelementteorin. Momentteorin grundar sig på fysikaliska principer som dock försummar propellerns geometri men ger en övregräns för propellerns verkningsgrad. Bladelementteorin utgår ifrån att propellerbladet delas in i element som ger möjligheten att analysera följderna av att propellerns geometri ändras. Bladelementteorin ger till en felaktig övre gräns av propellerns verkningsgrad. Därför används en kombination av de båda teorierna för att uppnå ett bättre resultat.Ett fartyg med kapacitet för 150 passagerare, 20 personbilar och 5 mindre lastbilar har projekterats.