Sök:

Sökresultat:

268 Uppsatser om SAAB Aerosystems - Sida 1 av 18

Analys av leveransprecision från leverantörer till Saab Aerosystems

SAAB Aerosystems anser sig har i dagsläget problem med leveransprecision från leverantörer in till produktion. Tidsfönstret leverantörerna har att förhålla sig till är en vecka före och efter det utlovade datumet. En stor del av leveranserna faller utanför den givna tidsramen i dagsläget. Detta är bakgrunden till att detta examensarbete har utförts. SAAB Aerosystems var i initieringsfasen av detta projekt inte säkra på var den bakomliggande orsaken låg till denna låga leveransprecision och därför är det där projektet börjar.

Hantering av verksamhetskrav : Utredning av hur hantering av verksamhetskrav från kunder kan förbättras på Saab Aerosystems

SAAB Aerosystems have had one dominating product, JAS 39 Gripen, and one dominating customer, FMV, for a long time. The operations management system at Aerosystems is adjusted for development of Gripen and as the business unit is trying to enter new markets with other products and customer the operations needs to be adjusted to fit the development and manufacturing of these products as well.The purpose of the master thesis has been to investigate how Aerosystems is managing requirements on operations from external customers and how to make improvements within this area. The aim has been to carry out a situation analysis to identify where improvements are possible and then produce proposals for improvements through studies of literature and other business units. The thesis also include a study of knowledge transfer within the business unit to investigate how this can be applied to improve the managing of requirement on the operations.An extensive interview study has been carried out in which interviews mainly have been conducted with employees at Aerosystems, but also at Saab Avitronics and Saab Aerostructures. The reason why these business units have been examined is because they have carried out a large number of successful businesses with external customers, which also are potential customers for Aerosystems in the future.The interviews have been analysed to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats with the present way of working.

Utmaningar och möjligheter vid införandet av ett nytt affärssystem : En fallstudie på Saab Aerosystems

Idag byter många företag ut sina gamla informationssystem mot nya, standardiserade affärssystem. Detta görs för att man ser stora framgångs- och konkurrensfaktorer i att ha ett standardiserat system, att anpassa ett affärssystem mot verksamheten blir dessutom väldigt kostsamt. På SAAB Aerosystems införde man under 2006 just ett standardiserat affärssystem, IFS Applications 2004, där man tidigare hade använt sig utav 59 olika system.Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar man såg på SAAB Aerosystems i och med införandet av det nya affärssystemet. Det utfördes en fallstudie där det samlades in empiri från ett antal kvalitativa intervjuer för att kunna jämföras mot den teoretiska referensram och på så sett kunna besvara frågeställningarna; vilka möjligheter uppstod i samband med införandet av det nya affärssystemet? Hur tog dessa tillvara på? Vilka utmaningar uppstod i samband med införandet av det nya affärssystemet? Hur hanterades dessa? Många av utmaningarna respektive möjligheterna kan ses som nära relaterade, i denna studie presenterar vi hur olika aktörer inom verksamheten upplevt dessa, samt hur de relaterar till existerande teori på området.Resultat visar att följande kategorier: förändring, anpassning av och gentemot affärssystemet, strategi, utbildning och hjälpresurser utgjorde stora utmaningar.

Att mäta effektivitet i utvecklingsarbete : En kartläggning av förutsättningarna på Saab Aerosystems

Ökad kunskap och kännedom om sin organisations prestanda är något som alla företag eftersträvar. Att kunna prediktera vilka resurser ett utvecklingsarbete kräver är en förutsättning för att kunna genomföra ett bra offertarbete. Dessutom krävs prestandakännedom för att kunna sätta mål för det interna målstyrningsarbetet. Kännedomen uppnås genom ett etablerat mätsystem, som innefattar insamlande och användande av mätdata, det är inom detta område som vårat examensarbete har sitt fokus. Närmare bestämt belyses framgångsfaktorer vid implementationen samt hur användandet av mätdata bör gå till.

Organisationen i centrum : En studie av verksamheten i fyra avdelningar på Saab Aerosystems

I en tid då en organisation förändras samtidigt som företaget går en stormig framtid tillmötes är det lätt hänt att oklarheter uppstår. Denna fallstudie har genomförts på SAAB Aerosystems i Linköping, i syfte att tydligöra hur verksamheten fungerar efter den omfattande omorganisation som genomförts i företaget. Studien omfattar fyra avdelningar som alla är inblandade tidigt i utvecklingsarbetet; Affärsutveckling och Marknad, Programledningar, Produktledning samt Systemutveckling. Information och åsikter har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med personal från de olika avdelningarna och varierande hierarkinivåer. Framför allt har personalens uppfattning om de organisatoriska förändringarna samt deras upplevelser av roll- och ansvarsfördelning mellan avdelningarna studerats.

Hur gick genomförandet från flera egenutvecklade system till ett affärssystem? : En fallstudie på Saab Aerostructures och Aerosystems

Att byta affärssystem är en komplex process då man som företag måste ta hänsyn till många omkringliggande faktorer. Denna process blir inte enklare när det rör sig om större företag med många personer inblandade. Enheterna Saab Aerostructures/Aerosystems som ingår i Saab AB har bytt ut 59 egenutvecklade system till ett affärssystem. Detta projekt är ett av det största i Europa i sitt slag och pågick under en tre års period där cirka 5000 personer har berörts. Det här projektet är något som vi funnit intressant med tanke på antalet system som bytts ut mot ett affärssystem men även vårt intresse för detta.Studien syfte är att ge verksamheten en utvärdering om hur kommunikation, information, utbildning bedrivits, samt hur nyckelanvändare och slutanvändares delaktighet har varit.

Saab Qlean : en fyrhjuling för gatan

Examensarbetet har syftat till att ta fram ett koncept för en fyrhjuling för Saab att köra på allmän väg. Projektet har drivits i samarbete med Caran och Saab Automobile.Arbetet har dessutom varit ett unikt samarbete med två andra examensarbeten från andra högskolor som behandlat konstruktion och brukar- och marknadsanalys för fyrhjulingen.Konceptet är en miljövänlig hybridfyrhjuling som går att lägga ner i kurvorna..

Hur leker lika barn bäst? : - Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellan svenskainköpsavdelningar och tyska leverantörer

Titel: Hur leker lika barn bäst? ? Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellansvenska inköpsavdelningar och tyska leverantörerFörfattare: Karin Axelsson, Martina Hult och Sara SvenbladHandledare: Lisa MelanderBAKGRUND: Många studier har bedrivits om förhandlingsmönster, och på senare tid äveninternationella sådana. Detta på grund av internationaliseringen som ägt rum under de senasteårtiondena. Man har fokuserat på att beskriva svårigheter och utmaningar i exempelvis västerländsk-asiatisk förhandling, medan förhandlingar mellan två västerländska parter som allmäntanses vara relativt lika varandra har fått betydligt mindre uppmärksamhet. Den geografiska,kulturella och språkliga närheten vilseleder oss att tro att interaktioner av olika slag inte innebärnågra svårigheter för tyska respektive svenska parter.

Saab kör vidare : En studie om hur varumärket uppfattas idag

Saab är ett varumärke som delas av två olika företag, försvars- och säkerhetskoncernen SaabAB och personbilstillverkaren Saab Automobile, idag ägt av NEVS, National Electric VehicleSweden AB. Här finns en potentiell problematik då två separata företag delar sammavarumärkesnamn och kan ha olika strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Syftet meduppsatsen är att beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag vilket har undersökts genomfokusgrupper och en enkätstudie. Studien utgår från konsumenters associationer och resultatetvisar att Svenskt Tradition utgör en viktig del av varumärkesbilden. Överlag har Saab en bred,homogen och positiv varumärkesbild där varumärket Saab representerar båda de bolag somdelar varumärkesnamnet.

Planeringsstrategi för rör- och svetsavdelningen ? vid Saab Aerosystems

SAAB Aerosystems är en affärsenhet inom Saab-gruppen. Stridsflygplanet JAS 39 Gripen är huvudprodukten och den kompetens som används till Gripen nyttjas också till andra produktområden såsom obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildningar, simulatorer och nätverksbaserade försvar. När det gäller Aerosystems produktstrategier har dessa förändrats över tiden då företagets marknadssituation förändrats i och med att de gått från en enda kund (försvarets materielverk) till att verka på en mer internationell marknad. Kraven har skärpts, vilket gör att Aerosystems behöver en mer kostnadseffektiv produktion. Samtidigt måste de möta marknadens krav på flexibilitet, kvalité och leverans. Syftet med studien är att, genom en analys av rör- och svetsavdelningen, ta fram en uppdaterad och standardiserad planeringsstrategi för givna avdelningar. Därigenom ska företaget nå kortare ledtider, minskad kapitalbindning och ett kostnadseffektivare utnyttjande av resurserna. Både rör- och svetsavdelningen är utformade som funktionella verkstäder.

Rekonstruktionen av Saab - rätt eller fel?

Problemformulering: Företagsrekonstruktion har blivit mer och mer vanligt nuförtiden. Ett exempel på detta är Saabs företagsrekonstruktion. Denna rekonstruktion har blivit ifrågasatt av många, vilket väckte vårt intresse.Syfte: Syftet med uppsatsen är att se om rekonstruktionen av Saab föll ut på ett tillfredställande sätt, det vill säga kom Saab ut denna som ett starkare företag.Metod: Under arbete har frågor tillämpbara för intervjuerna framställts, där frågor av öppen karaktär utformats. detta för att få ett underlag om tänkbara anledningar och kommentarer om rekonstruktionen föll ut på ett bra sätt.Slutsats: Rekonstruktionens förfarande har genomförts på ett tillfredställande sätt, dock är Saabs fotlevnad ännu oviss på grund av hur samarbetet med Spyker kommer att fortlöpa..

Från IAS 39 till IFRS 9 : En förenklad och förbättrad standard?

Saab är ett varumärke som delas av två olika företag, försvars- och säkerhetskoncernen SaabAB och personbilstillverkaren Saab Automobile, idag ägt av NEVS, National Electric VehicleSweden AB. Här finns en potentiell problematik då två separata företag delar sammavarumärkesnamn och kan ha olika strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Syftet meduppsatsen är att beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag vilket har undersökts genomfokusgrupper och en enkätstudie. Studien utgår från konsumenters associationer och resultatetvisar att Svenskt Tradition utgör en viktig del av varumärkesbilden. Överlag har Saab en bred,homogen och positiv varumärkesbild där varumärket Saab representerar båda de bolag somdelar varumärkesnamnet.

Konstruktion Signalgenerator

SAAB Aerotech division FGR in Arboga builds and develops equipment and components used in both military and civilian applications. To build a test system for a specific project that SAAB is responsible for requires a simple signal generator that can provide a pulse modulated signal. The need to buy a new advanced signal generator for example from Agilent is not as profitable as the instrument is expensive and contains features that SAAB does not require in their applications and test systems. That was the reason why SAAB offers two students a thesis where the goal is to construct a signal generator in accordance with what SAAB requests.This thesis contains several different phases. The first step was a meeting with our supervisor Mats Bergman and by reading the data sheets for components to be used in the project, with these information and specifications that we have received from SAAB we started to construct the signal generator.What we did during the construction work was to simulate and draw a schematic to be able to design the circuit board.

Kvinnligt chefskap : En kvalitativ studie av Saab Aerotechs kvinnliga och manliga chefers erfarenheter

Företag i Sverige styrs till största delen av män, Saab Aerotech är inget undantag. Med anledningen av detta är vårt syfte med den här studien att undersöka Saab Aerotechs chefers erfarenheter av kvinnligt chefskap.Uppsatsen är kvalitativ och baserad på intervjuer, urvalet består av fyra kvinnliga och fyra manliga chefer på Saab Aerotech. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av Human Relations där den teoretiska grunden är organisationsteorin vilken bidrar till att förstå och förklara organisationer, samt Hirdmans genussystem och Kanters möjlighetsstruktur som belyser strukturella bestämmelser över beteende i organisationer.Resultatet visar att både individuella och organisatoriska faktorer möjliggör kvinnligt chefskap, Saab Aerotech är en öppen organisation som arbetar aktivt med att försöka ge kvinnorna möjligheten att avancera och är inte i sig hindret för kvinnligt chefskap. Detta stämmer inte riktigt överens med vad som framkommit av tidigare forskning..

Utvärdering av kalibreringsmetoder för modväxlande kammare

Vår uppgift var att praktiskt genomföra och utvärdera två kalibreringsmetoder för modväxlande kammare hos Saab Avionics AB i Linköping. En metod som Saab Avionics använder och en metod enligt europeisk civil flygstandard, EUROCAE ED- 14D kapitel 20.6. Uppgiften löstes genom att utföra mätningar enligt de två kalibreringsmetoderna och därefter analysera mätdata i MatLab. Vi hann med att göra Saab Avionics kalibreringsmetod i samtliga mätpunkter som krävdes för utvärderingen, men bara drygt halva kalibreringen enligt europeisk civil flygstandard. Utifrån de mätningar vi gjort kan vi dra följande slutsatser: Båda kalibreringsmetoderna säger att Saab Avionics modväxlande kammare uppfyller respektive krav när den är olastad.

1 Nästa sida ->