Sök:

Sökresultat:

12 Uppsatser om Relining - Sida 1 av 1

Avloppsrening med relining.

There are many elderly buildings, particularly those constructed during the million program, in need of renovations and plumbing replacement. An alternative to the traditional plumbing replacement is the relatively new and untested technique called Relining. The purpose of the study is to thoroughly investigate the different types of Relining that are currently available on the market to help enhance Peab?s knowledge before purchasing Relining services. The theoretical part of this report is based on relevant information provided from companies, previous studies, investigations and reports within the area.

Kollektivtrafik längs Litteraturgatan. En jämförelse mellan olika kollektivtrafiksystem med avseende på kapacitet.

There are many elderly buildings, particularly those constructed during the million program, in need of renovations and plumbing replacement. An alternative to the traditional plumbing replacement is the relatively new and untested technique called Relining. The purpose of the study is to thoroughly investigate the different types of Relining that are currently available on the market to help enhance Peab?s knowledge before purchasing Relining services. The theoretical part of this report is based on relevant information provided from companies, previous studies, investigations and reports within the area.

Relining ur ett beställarperspektiv

This report is focusing upon Relining from a client?s point of view. Potential buyers are given a presentation of the different methods available today together with a general briefing describing the process. An important part of this report are the interviews that took place with already established customers. Property owners, managers, pipe cleaners, and project managers whom all been in contact with Relining have answered the questions given along with their own thoughts and have also given recommendations of other persons to talk to.

Förbättrad informationshantering genom ett utvecklat rumsfunktionsprogram

This report is focusing upon Relining from a client?s point of view. Potential buyers are given a presentation of the different methods available today together with a general briefing describing the process. An important part of this report are the interviews that took place with already established customers. Property owners, managers, pipe cleaners, and project managers whom all been in contact with Relining have answered the questions given along with their own thoughts and have also given recommendations of other persons to talk to.

Stambyte eller relining -en studie om ekonomisk och social hållbarhet vid renovering av fastigheter

Denna studie visar hur valet av metod och värderarens antagande påverkar värderingen avbyggrätter. Inledningsvis studeras ett antal faktiska värderingar med avseende på användametoder och antaganden. Vi finner att fastighetsvärderarna i regel använder ortsprismetodenvid värdering av byggrätter, som komplement används ibland en kalkylbaserad metod. Detvisas att fastighetsvärderarens antaganden om framtida bebyggelse i hög grad påverkarvärderingen. I mindre utsträckning påverkar valet av värderingsmodell..

En miljo?ja?mfo?relse av traditionellt stambyte kontra relining av tappvattenro?r : Med hja?lp av livscykelanalys

This study was a final thesis, for the bachelor program in civil engineering at theUniversity of Uppsala, which was made on behalf of Riksbyggen in Uppsala. Acomparative study of two stain renovation methods; tradition pipe replacement andRelining was done with an environmental perspective. A simplified life cycleassessment (LCA) was done according to the International Organization ofStandardization (ISO) with the LCA tool Eco-indicator 99, in order to be estimate theimpact on the environment. LCA is a method that follows a product or a system?from the cradle to the grave?, which means that all the environmental impact over alifetime is considered.The work was executed by using a stairway with nine apartments in a house called?Uppsala Hus 9? as a reference object, which was provided by Riksbyggen.

Värmeförluster vid relining inom fjärrvärme

Idag är det mycket kostsamt att byta ut fjärrvärmerör. Med traditionella metoder innebär det, förutom stora material- och personalkostnader, att övriga samhället drabbas i form av lång­variga störningar i trafik och stadsbild. Genom att renovera rören istället för att byta ut dem hoppas nätägare kunna genomföra förnyelsearbetet såväl snabbare som billigare samt med minimal åverkan på miljön.Relining är ett samlingsnamn för förnyelse av rör inifrån. Relining har använts vid renovering av avloppsrör under längre tid och sedan ett par decennier även vid renovering av rör för dricksvatten till fastigheter. Hittills har Relining inte använts för att renovera fjärrvärmerör.

Analys av energieffektivitet vid renovering av fastigheter

Sverige står inför omfattande renoveringsbehov med anledning av det stora antalet hushåll som byggts från 1960-talet och framåt. Läckage blir ett större problem med fler slitna och ålderstigna rör. För att åtgärda rör används främst två metoder: stambyte och Relining. Med utgångspunkt i att Sverige står inför relativt stora klimatpolitiska utmaningar, syftar detta projekt till att analysera och kvantifiera hur energianvändning, koldioxidekvivalenta utsläpp och materialåtgång skiljer sig åt mellan metoderna.Rapporten bryter ned metoderna i tre delsystem: materialframställning, transporter och utförandeprocess. Data- och informationsinsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer, databaser, publicerade rapporter och webbaserade källor.

Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten

Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnadersvåtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetenaär den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. Huvuddelenav denna uppsats utgörs av en undersökning av de tre teknikerna men rapportenbeskriver också problem som kan uppstå vid renoveringar av våtrumsstammar ochden ger en allmän redovisning för Sveriges byggnadsbestånd.Den klassiska stamrenoveringsmetoden, då det gamla badrummet rivs ut och ettnytt badrum byggs upp utifrån den gamla stommen, är ett omfattande ochtidskrävande projekt. För att minimera bland annat kostnader, byggtid ochbyggavfall har man tagit fram nya, mindre tidskrävande tekniker.Så sent som år 1990 gjordes den första Relining renoveringen i Sverige. Denna äridag intakt vilket tyder på att livslängden för denna typ av renovering är minst 18år.

Potentialen av värmebesparing i ett avlopps luftningsledning

This thesis aims at determining the heat losses in a property vent stack and its roof valve. Upon request of a company, the vent stack is analysed for possible heat recovering solutions to be implemented, while Relining of the drain system is executed and with a suitable payback time for the economic investments. The heat loss calculations are based on data for properties that are located in the Stockholm region, but also easy to change depending on the situation. The calculations are done on pipes made out of cast iron, which still is the most common type of drain pipe in Sweden, and these are the pipes that Relining is usually made on. The calculations that needed to take several variables into account have been done in MatlabR2014a and the thermos dynamical properties that were used in those calculations have been extracted from EES.Three different types of heat losses in the vent stack have been taken into consideration in this thesis.

Singeltubvärmeväxlare för EGR-applikationer

I denna avhandling beräknas värmeförlusterna i en konventionell fastighets luftningsledning med tillhörande takventil stam. För dessa undersöks, på begäran av uppdragsgivande kund, passande värmebesparande åtgärder som är möjliga att implementera samtidigt som ett Relining-arbete utförs och som ger en lämplig payback tid för den ekonomiska satsning som därigenom måste göras. Värmeförlusterna baseras på indata som antagits ligga inom rimliga gränser för typiska fastigheter i Stockholmsområdet men som lätt kan varieras efter behov. Genomgående är att beräkningarna görs med avseende på gjutjärnsrör vilka fortfarande utgör den vanligaste varianten av avloppsrör i Sverige samt på vilka Relining-arbete utförs. De beräkningar för vilka många variabler tas i hänsyn har genomförts i Matlab R2014a och de termodynamiska egenskaperna som använts därtill har tagits från EES.I denna avhandling tas tre olika typer av värmeförluster i luftningsledningen i beaktning.

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus : Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Under den stora byggboomen på 1960- och 1970-talet byggdes det åtskilliga lägenheter i Sverige. Detta var ett riksdagsbeslut och syftade till att lösa den tidens akuta bostadsbrist. Projektet kom att kallas för miljonprogrammet och att innebar att en miljon lägenheter skulle byggas under en tio års period; under åren 1965-1975 byggdes 880 000 lägenheter. Många av dessa lägenheter står idag inför ett omfattande renoveringsbehov. Den problematik som finns då en fastighetsägare ställs inför ett eventuellt stambyte kan vara svår att förstå då det innebär att många och svåra beslut måste fattas både innan och under byggskedet. Styrelsen i en bostadsrättförening besitter inte alltid den kunskap som krävs utan de blir oftast tvungna att ta hjälp av konsulter och projektledare som är med och driver igenom den långa processen. Den traditionella stamrenoveringsmetoden innebär att gamla stammar och våtrum rivs ut och ett nytt badrum och nya ledningar installeras.