Sök:

Sökresultat:

278 Uppsatser om Patrik Svensson - Sida 1 av 19

Situationskomedins dramaturgiska struktur : En komparativ analys

Denna uppsats undersöker huruvida den dramaturgiska strukturen är en förutsättning för att en situationskomedi ska fungera väl ? det vill säga, vara underhållande och locka till skratt. I en komparativ analys av den mycket väl fungerande amerikanska situationskomedin Friends och den mindre bra svenska situationskomedin Svensson, Svensson framkom dock inga större strukturella brister hos något av analysobjekten. Följaktligen är inte den dramaturgiska strukturen avgörande för slutresultatets förmåga att roa. The aim of this study is to find out if dramatic structure is essential to the sitcom's ability to entertain and make audiences laugh. This study is a comparative analysis of the more humorous American situation comedy Friends and the less humorous Swedish situation comedy Svensson, Svensson.

RFID-applikator

Prosthetic leg can give a negative psychological effect to the user, which ends up in decreased self-esteem and that the user hides his handicap. xCover gives a more natural volume and a cool look. xCover changes the look of the prosthetic leg C-leg. The product is constructed by us, Patrik Svensson and Magnus Zetterqvist, for Christoffer Lindhe at Lindhextend AB. Christoffer has hired Martin Bergman at Smedjan 17 to make the design.

Rapport-Parametriserade Gängtappar

Prosthetic leg can give a negative psychological effect to the user, which ends up in decreased self-esteem and that the user hides his handicap. xCover gives a more natural volume and a cool look. xCover changes the look of the prosthetic leg C-leg. The product is constructed by us, Patrik Svensson and Magnus Zetterqvist, for Christoffer Lindhe at Lindhextend AB. Christoffer has hired Martin Bergman at Smedjan 17 to make the design.

xCover : Show your prosthetic leg with attitude

Prosthetic leg can give a negative psychological effect to the user, which ends up in decreased self-esteem and that the user hides his handicap. xCover gives a more natural volume and a cool look. xCover changes the look of the prosthetic leg C-leg. The product is constructed by us, Patrik Svensson and Magnus Zetterqvist, for Christoffer Lindhe at Lindhextend AB. Christoffer has hired Martin Bergman at Smedjan 17 to make the design.

Ett gestaltningsförslag för en rehabiliterande trädgård

För anläggningen av Änglarps Lugn - Sinnenas och hälsans trädgård, en blivande terapiträdgård i byn Änglarp utanför Hässleholm i Skåne har jag utfört ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget bygger på Patrik Grahns åtta rums- eller huvudkaraktärer för grönområden vilka han framtagit genom sin forskning om grönområdens betydelse och inverkan på människor. Patrik Grahn är professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp..

Den nya kvinnan : Om genusidentiteter i Hey Dolly av Amanda Svensson

Arbetet består av en analys av boken Hey Dolly av Amanda Svensson med fokus på genusidentiteter och hur Dolly representerar den nya kvinnan. Hey Dolly innehållertraditionella kvinno- och mansroller men personerna i boken bryter också mot de traditionellagenusidentiteterna.Den nya sortens kvinna som Dolly representerar är en person som pendlar mellan rollerna och utmanar. Hon kämpar med sin genusidentitet och öppnar slutligen upp för alla att befinna sig i en gråzon. Resultatet blir en ny genusidentitet där en man kan vara mjuk och manlig och enkvinna kan vara hård men kvinnlig. Dolly tänker inte välja och tycker inte att andra ska behöva välja heller..

Handla! En diskursanalys av konsumtionssamtalet i Norrköping under 90-talet

In Shop! Daniel Svensson is studying the Public Consume Conversation during the 90´s. Focus is based on two local papers in the Swedish town Norrköping and the Public Media Conversation, which these two represent. What kind of discourses has been dominating this conversation, that is the most important question in Shop! To answer this, Daniel Svensson uses the Critical Discourse Analysis, by Norman Fairclough, as an analytic tool. This method provides him with the possibility to connect the micro level of text with the macro level of the society. But this demands theories of the contemporary society at a macro level.

Inflationen i Sverige - Hur påverkar Sveriges låga inflation ekonomin - har Svensson rätt om Riksbankens politik?

Reporäntan är sänkt till noll för första gången i Sveriges moderna historia samtidigt som det pågår en livlig debatt om vilken inflationsnivå som är lämpligast. Lars E.O. Svensson arbetade som vice Riksbankschef åren 2007-2013 och har åsikter angående Riksbankens penningpolitik. Svensson (2014) kritiserar Riksbanken för att hålla för låg inflation, som enligt honom har bidragit till problem i Sveriges ekonomi. Svensson menar att Riksbanken har tagit hänsyn till hushållens skuldsättning på arbetslöshetens bekostnad.

br. Svensson skog -intergrerad skogsentreprenör i södra Sverige

Br. Svensson Skog var tidigare specialiserade på drivning. De senaste åren ha de försökt lösa branschens problem. Företaget har breddat sin verksamhet till att omfatta planering, avverkning, skogsvård, träbränsle samt virkesköp och skoglig rådgivning. Ett helhetskoncept har utformats och företagets utveckling är därför intressant att studera.

De gamla järnvägsparkerna : tankar och idéer om utformningen av parkerna

Nu för tiden finns nästan inga av de gamla järnvägsparkerna kvar. De ansågs vara för kostsamma och att de inte längre hade någon funktion att fylla. Skulle man kunna använda sig av designen och tankarna bakom när man anlägger nya järnvägsparker? Jag vill i detta arbete därför lyfta fram dessa parker. Jag har genom litteraturstudier och studiebesök på järnvägsmuséet i Gävle tittat närmare på hur parkerna var designade gällande utformning och växtval.

Kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter : en studie i sju tillverkande Blekingeföretag

Abstract: Title: Communication of and around internal performance reports - A study in seven manufacturing companies based in Blekinge. Authors: Marcus Harrysson and Mikael Johansson. Supervisors: Lars Svensson and Carina Svensson, Blekinge Institute of Technology Department: Department of Business Administration. Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits Purpose: Our purpose with the bachelor thesis was to investigate if there is a connection between communication of and around internal performance reports and profitability in companies. Method: Our investigation has been made at seven companies in the county of Blekinge by making personal interviews with people in both production and business departments at each of the companies.

Kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter - en studie i sju tillverkande Blekingeföretag

Abstract: Title: Communication of and around internal performance reports - A study in seven manufacturing companies based in Blekinge. Authors: Marcus Harrysson and Mikael Johansson. Supervisors: Lars Svensson and Carina Svensson, Blekinge Institute of Technology Department: Department of Business Administration. Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits Purpose: Our purpose with the bachelor thesis was to investigate if there is a connection between communication of and around internal performance reports and profitability in companies. Method: Our investigation has been made at seven companies in the county of Blekinge by making personal interviews with people in both production and business departments at each of the companies. Result: We have come to the conclusion that there is a connection between communication of and around internal performance reports and profitability. Sammanfattning Titel: Kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter ? En studie i sju tillverkande Blekingeföretag. Författare: Marcus Harrysson och Mikael Johansson. Handledare: Lars Svensson och Carina Svensson, Blekinge Tekniska Högskola. Institution: Institutionen för Ekonomi och Management Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och lönsamhet. Metod: Vår undersökning har gjorts i sju stycken Blekingeföretag genom personliga intervjuer med representanter för både ekonomi- och produktionsavdelningen på varje företag. Slutsats: Av vår undersökning drar vi slutsatsen att det finns ett samband mellan kommunikation av och runt interna ekonomiska rapporter och lönsamhet i företag..

Det ingen ville se : Synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären

 Genom kvalitativa intervjuer belyser studien synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Studien utreder hur ledare och utövare ser på ledarskapet och den viktiga roll som en ledare innehar. Resultatet visar att Sjöbergs (2011) självbiografi har gett en möjlighet för diskussion kring sexuella övergrepp inom idrotten och framförallt inom friidrotten. Sjöbergs självbiografi har öppnat upp för reflektion kring ledarskap och värderingar bland ledare. Studien visar även att sexuella övergrepp är ett komplicerat ämne, ett område som sällan berörs i diskussioner kring idrotten och där arbetet för att motverka problemet brister.

I klass med alla andra - två fallstudier om grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag

The number of students in the program for pupils with intellectual disabilities has drastically increased over the last decades. Most of those pupils, but far from all, are attending special classes. Today approximately 22 % are attending classes in compulsory school. The purpose of this paper is, from a social psychological perspective, to increase the knowledge and understanding of how pupils with intellectual disabilities, partly or fully attending the compulsory main-stream school, experience their school-days. This paper is composed of two case studies for which the empiric material has been collected through interviews and observations.

Romer och omvårdnad - En litteraturstudie om specifika faktorer av eventuell betydelse för romer i samband med omvårdnad

Svensson, C & Svensson, M. Romer och omvårdnad. En litteraturstudie om specifika faktorer som kan ha betydelse för romer i samband med omvårdnad. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Omvårdnad av romer i vården orsakar många gånger konflikter och missförstånd.

1 Nästa sida ->