Sök:

Sökresultat:

437 Uppsatser om Naturvetenskap i förskolan - Sida 1 av 30

Könade förvÀntningar. Vad kan mÀn bidra med i förskolan?

Avsikten med denna studie a?r att underso?ka bakomliggande orsaker till en la?g representation av ma?n i fo?rskolan. Genom intervjuer har vi fa?tt ta del av tankar och synsa?tt hos personer som har en na?ra anknytning till fo?rskolan. I va?r teoretiska ansats sa? har R.W.

Naturvetenskap i förskolan : En studie av förskollÀrares arbete med naturvetenskap

I vÄr undersökning har Ätta förskollÀrare intervjuats i syfte att fÄ reda pÄ hur de uppfattar att de arbetar med naturvetenskap i verksamheten, samt vilket syfte de har med det. Vi har Àven undersökt hur den reviderade lÀroplanen har pÄverkat deras arbetssÀtt med naturvetenskap i verksamheten. Resultatet visar att samtliga intervjuade förskollÀrare anser att det Àr viktigt att arbeta med naturvetenskap i verksamheten, syfte och tillvÀgagÄngssÀtt har dock varierat en del. NÄgra generella mönster gÄr emellertid att utlÀsa av intervjusvaren. Dessa Àr att förskollÀrarna försöker utgÄ frÄn barnens intressen och arbeta konkret med naturvetenskap i verksamheten.

Naturvetenskap i förskolan. : En studie i pedagogers syn pÄ naturvetenskap i förskolan och hur de synliggör den.

Syftet med min studie var att se hur pedagoger ser pÄ naturvetenskap i förskolan. Vad kan naturvetenskap vara för förskolebarn och hur lyfter pedagogerna fram den? Jag var ocksÄ intresserad av att fÄ veta hur de anvÀnder sig av ett undersökande och utforskande arbetssÀtt, som har stora likheter med ett naturvetenskapligt arbetssÀtt.Som metod anvÀnde jag kvalitativ undersökning och intervjuade sju förskollÀrare. De var alla eniga om att naturvetenskap Àr ett brett och viktigt Àmne. I första hand Àr det biologin man lyfter fram.

Naturvetenskap i förskolan : nÄgra pedagogers uppfattningar om naturvetenskap och om faktorer som pÄverkar naturvetenskapligt arbete i förskolan

Den hÀr undersökningens syfte Àr att ta reda pÄ: (i) Vad Àr naturvetenskap för de intervjuade pedagogerna? (ii) Arbetas det med naturvetenskap i förskolan och i sÄ fall hur? (iii) Vilka faktorer tror pedagogerna det Àr som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan? Data till undersökningen har samlats in genom strukturerade intervjuer med tolv pedagoger i förskolan. I undersökningen framkom att elva av tolv pedagoger Àr överrens om att pedagogernas eget intresse Àr den viktigaste faktorn som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan. Pedagogernas kunskap och utbildning inom det naturvetenskapliga omrÄdet ses ocksÄ som en viktig faktor. För de flesta pedagogerna handlar naturvetenskap om natur, djur och vÀxtlighet. NÀstan lika mÄnga ser naturvetenskap som en blandning av kemi, fysik och biologi. Min slutsats Àr att om det naturvetenskapliga arbetet i förskolan ska öka mÄste yrkesverksamma pedagoger fÄ kompetensutveckling inom naturvetenskap och dessutom bör det ingÄ naturvetenskapliga kurser i all lÀrarutbildning..

Naturvetenskap i förskolan : En studie om vad sju förskollÀrare uppfattar naturvetenskap som

Syftet med studien Àr att beskriva vad förskollÀrare uppfattar naturvetenskap som i förskolan. Undersökningen Àr baserad pÄ intervjuer av sju förskollÀrare. I förskolans reviderade lÀroplan Lpfö 98/10 framgÄr tydligt innehÄllet i naturvetenskap samt förskollÀrarens ansvar. Bakgrunden till studien har sitt ursprung i att barn har spontan nyfikenhet och forskning som visar att barn har behov av att veta mer om samband mellan sig sjÀlv och sin omvÀrld. Studiens litteraturgenomgÄng visar att barn mÄste vara aktiva för att lÀra genom att fÄ se, höra och göra och att naturvetenskap handlar om vÀrlden vi lever i.

Pedagogers syn pÄ naturvetenskap och teknik i förskolan

Syftet med denna studie Àr att redogöra hur pedagoger i förskolan tÀnker runt Àmnena naturvetenskap och teknik. FrÄgorna som undersöks ÀrVad anser pedagoger i förskolan att naturvetenskap och teknik Àr och hur kommer naturvetenskap och teknik till uttryck i förskolan. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer bland nio pedagoger pÄ fe olika förskolor i tre olika kommuner.Resultaten av studien visar att pedagogerna har olika syn pÄ vad naturvetenskap och teknik Àr. Beroende pÄ pedagogernas bakgrund och utbildning varierade svaren pÄ vad Àmnena innebÀr. Resultaten visar ocksÄ pÄ att arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolorna Àr undermÄliga.

Naturvetenskap i förskolan? FörskollÀrare berÀttar om förhÄllningssÀtt och pedagogisk verksamhet

Sammanfattning Syftet med undersökningen har varit att fÄ en större förstÄelse för hur pedagoger arbetar med naturvetenskap i verksamheten. Jag har valt att anvÀnda mig av en intervjustudie för att förstÄ hur fyra förskolelÀrare vid fyra olika förskolor i Södra Sverige arbetar med naturvetenskap och hur de tolkar den reviderade lÀroplanen. Forskningen pekar pÄ att mÄnga pedagoger finner att naturvetenskap Àr underutvecklat och att mÄnga har negativa erfarenheter frÄn sin egen skolgÄng och att det kan vara en bidragande orsak till att Àmnet inte drivs pÄ ett sÀtt som mÄnga pedagoger hade önskat. Samtliga fyra pedagoger menar att det Àr bara fantasin och kreativiteten som sÀtter stopp för hur ?du? kan göra Àmnet naturvetenskap roligt och lustfyllt..

Elevers tankar kring naturvetenskap

Anledningarna till att elever ska lÀsa naturvetenskap Àr mÄnga: allmÀnbildning, kulturarv, demokrati och ekonomisk vinning. Trots detta visar forskning att elevers intresse för naturvetenskap ofta minskar med Ären. Syftet med detta arbete Àr att studera hur elever talar om naturvetenskap vid olika Äldrar. Varför tror de att de ska lÀsa naturvetenskap? Hur uppfattar de undervisningen och hur kopplar de samman skolundervisningen med sina fritidsintressen? För att studera detta har fyra elever i sexan och lika mÄnga i nian intervjuats och fÄtt svara pÄ frÄgor om naturvetenskap och dess koppling till deras vardag.

Förhandsavgörandereglernas inverkan pÄ hovrÀttens prejudikatdispensregler

Studiens syfte a?r att ta del av fo?rskolla?rares tankar om vad som ha?nder na?r en ny potentiell resurs kommer in i fo?rskolan. iPad a?r na?got som nyligen gjort intra?de i fo?rskolan och det a?r iPad som potentiell resurs som denna studie handlar om. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju fo?rskolla?rare som alla pa? na?got sa?tt jobbar med iPads i sin verksamhet.

Hemkulturens pÄverkan pÄ elevers attityder till naturvetenskap

Denna studies syfte Àr att undersöka om det finns ett samband mellan elever och förÀldrars attityder till naturvetenskap. Jag har ocksÄ undersökt i vilken utstrÀckning eleverna fÄr ta del av informell naturvetenskap utanför skolan. Elever pÄ en liten skola i SkÄne och deras förÀldrar deltog i undersökningen som genomfördes med hjÀlp av enkÀter och intervjuer. Jag intervjuade 5 elever och deras förÀldrar och jag fick in 17 enkÀter frÄn förÀldrar. Undersökningen visar att det finns ett visst samband mellan elevernas och förÀldrarnas attityder till naturvetenskap.

Att inbjuda till teknik i förskolan : Barnens aktivitet med ett nytt material

Den hÀr undersökningens syfte Àr att ta reda pÄ: (i) Vad Àr naturvetenskap för de intervjuade pedagogerna? (ii) Arbetas det med naturvetenskap i förskolan och i sÄ fall hur? (iii) Vilka faktorer tror pedagogerna det Àr som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan? Data till undersökningen har samlats in genom strukturerade intervjuer med tolv pedagoger i förskolan. I undersökningen framkom att elva av tolv pedagoger Àr överrens om att pedagogernas eget intresse Àr den viktigaste faktorn som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan. Pedagogernas kunskap och utbildning inom det naturvetenskapliga omrÄdet ses ocksÄ som en viktig faktor. För de flesta pedagogerna handlar naturvetenskap om natur, djur och vÀxtlighet. NÀstan lika mÄnga ser naturvetenskap som en blandning av kemi, fysik och biologi. Min slutsats Àr att om det naturvetenskapliga arbetet i förskolan ska öka mÄste yrkesverksamma pedagoger fÄ kompetensutveckling inom naturvetenskap och dessutom bör det ingÄ naturvetenskapliga kurser i all lÀrarutbildning..

Att vÀcka ett intresse, det Àr vÄr roll : NÄgra pedagogers uppfattningar om naturvetenskap i förskolan och de nya naturvetenskapsmÄlen i reviderade Lpfö98 ? en intervjustudie

Syftet med denna studie var att undersöka nÄgra förskollÀrares uppfattningar och Äsikter om naturvetenskap i förskolan; hur definierar de naturvetenskap? Har fokuseringen pÄ naturvetenskap i förskolan förÀndrats frÄn att de medverkande förskollÀrarna gick ut sin lÀrarutbildning fram till i dag? Hur tÀnker de kring den reviderade lÀroplanen som börjar gÀlla frÄn och med den 1 juli 2011, har de förutsÀttningarna för att kunna nÄ mÄlen som gÀller naturvetenskap?För att nÄ dessa uppfattningar och Äsikter har tolv kvalitativa intervjuer med tolv förskollÀrare utförts, deltagarna har dessutom fyllt i en enkÀt som tillsammans med intervjuerna har gett svar pÄ ovanstÄende frÄgor.MÄnga av förskollÀrarna hade svÄrt att definiera begreppet naturvetenskap i förskolan, tvÄ uppfattningar som nÀmns Àr: att vara ute i naturen och att vÀrna om miljön. HÀlften av de medverkande förskollÀrarna anser att det Àr en större fokusering pÄ naturvetenskap i dag Àn dÄ de gick sin lÀrarutbildning. Elva av tolv förskollÀrare i undersökningen önskar mer fortbildning inför den reviderade lÀroplanen..

Sökande efter meningspotential-en studie om iPad i förskolan

Studiens syfte a?r att ta del av fo?rskolla?rares tankar om vad som ha?nder na?r en ny potentiell resurs kommer in i fo?rskolan. iPad a?r na?got som nyligen gjort intra?de i fo?rskolan och det a?r iPad som potentiell resurs som denna studie handlar om. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju fo?rskolla?rare som alla pa? na?got sa?tt jobbar med iPads i sin verksamhet.

IKT i fo?rskolan. En studie av hur pedagoger fo?rha?ller sig till informations-­ och kommunikationsteknologi

Syftet med min studie a?r att underso?ka hur pedagoger fo?rha?ller sig till informations-­? och kommunikationsteknologi (IKT) i fo?rskolan. I denna studie har kvalitativ intervju anva?nts som metod. Min empiri besta?r utav intervjuer med tio pedagoger pa? tva? olika fo?rskolor i so?dra Ska?ne. Resultatet av min studie visar att pedagogerna anser att IKT a?r ett hja?lpmedel i barns utforskande och la?rande.

Naturvetenskap i förskolan : FörskollÀrares tankar om Àmnet

Syftet med denna studie har varit att ta reda pÄ förskollÀrares syn pÄ naturvetenskap, om deras arbetssÀtt kring naturvetenskap pÄverkas efter pÄbörjad implementering av lÀroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, samt att tidigare forskning visar att intresset för naturvetenskap Àr lÄgt, hur ser detta ut bland förskollÀrarna i verksamheten? Studien Àr kvalitativ dÀr förskollÀrarna fÄr besvara skriftligt pÄ ett frÄgeformulÀr med öppna frÄgor.    Revideringen av Lpfö 98 har gett förskollÀrarna ett större och tydligare uppdrag, de ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs sÄ att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik.   Studien visar pÄ att förskollÀrarna anser att deras eget intresse och engagemang Àr betydelsefullt för barns lÀrande. Samt att deras uppdrag numer Àr tydligare och att de har ett bÀttre stöd frÄn lÀroplanen, de kommer arbeta mer och medvetet kring naturvetenskap. Det framgÄr Àven i studien att förskollÀrarna anser att naturvetenskap Àr ett svÄrt Àmne och att de inte vet hur de ska besvara barns funderingar kring naturvetenskap dÄ de har dÄliga kunskaper kring Àmnet. Men nÄgra förskollÀrare har en allmÀnt positiv instÀllning till att naturvetenskapen har fÄtt en större del i förskolans lÀroplan. .

1 NĂ€sta sida ->