Sök:

Sökresultat:

231 Uppsatser om Michael - Sida 1 av 16

"They don´t care about us!" : Aftonbladets och Dagens Nyheters framställning av Michael Jackson bortgång

Den 25 juni 2009 dog en av världens mest kända artister, Michael Jackson. Detta orsakade stora rubriker i massmedierna och fans över hela världen sörjde. Denna uppsats handlar om hur Michael Jacksons bortgång framställdes i av de största tidningarna i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi formulerade följande frågeställningar:Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? I vad mån skiljer sig framställningen och vinklingen mellan de båda tidningarna?Genom en kvalitativ textanalys som analysredskap försökte vi besvara dessa frågeställningar.

Skvaller eller nöjesnyheter? : Så rapporterade svensk press om Michael Jacksons död.

En kvalitativ undersökning av hur de största svenska tidningarna rapporterade om Michael Jacksons död. Genom en innehållsanalys och intervjuer med journalister kartläggs det första dygnet efter stjärnans bortgång för att se hur nöjesjournalister bemöter nyheter genom att undersöka vilka källor man använde och vad man valde att publicera på webben och i pappret. Detta görs genom en kvalitativ innehållsanalys av mediamaterialet samt strukturerade intervjuer med journalisterna som jobbade under det valda dygnet. Centralt för uppsatsen är hur journalister på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ställer sig till kändissajten TMZ och hur de värderar sajten som källa. Den teoretiska bakgrunden utgörs av studier i medieetik, källkritik och kändiskultur.

"Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka" : En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

I denna uppsats undersökt vilka likheter och skillnader som finns i texter till barn skrivna av författarna Carl Michael Bellman och Magnus Uggla. Utgångspunkten är att med hjälp av tillfällesdiktens ramar jämföra ett antal av Bellmans dikter med varandra samt att jämföra framför allt vaggvisan med Ugglas text. Inledningsvis granskas texterna enskilt och därefter ställs de mot varandra..

Fientliga förvärv : Michael C. Jensens teori om fientliga förvärv applicerad på den svenska aktiemarknaden

Den här kandidatuppsatsen har undersökt applicerbarheten av Michael C. Jensens teori om fientliga förvärv med både framgångsrik och ej framgångsrik utgång på den svenska aktiemarknaden mellan år 1995 till 2008. Totalundersökningen har funnit 44 fientliga förvärvssituationer på de officiella marknadsplatserna för aktiehandel under den granskade tidsperioden, varav 24 var framgångsrika och 20 ej framgångsrika. Genom att imitera Jensens tillvägagångssätt har konsekvenserna av de fientliga förvärven på både målföretag och förvärvande parter analyserats vid ett givet antal periodstudier med hjälp av måttet överavkastning. Överavkastningen har vägts mot respektive periodstudies antal och därmed har den vägda genomsnittliga överavkastningen räknats fram.

?Säg inget ont om Bellman till Fred Åkerström: Då åker du på en propp!? : En C-uppsats om Fred Åkerström som Bellmantolkare

This essay is about the Swedish folk and troubadour singer Fred Åkerström and particularly his interpretations of the Swedish national poet Carl Michael Bellman. With Åkerström being a socialist, he converted his beliefs into what he believed Bellman should stand for and not stand for, politically and historically and the picture he did not take kindly to is called "The bourgeoisie". And in his interpretations of Bellman Åkerström used his deep bass voice and singing with maximum potential that earned him the nickname "Carl Michael Decibelman" along with a trio he created called Trio CMB. But along with alcoholism and financial problems Åkerström died at an age of 48 years old and had probably much more to give the Swedish musical society..

If they say why? Tell'em that it's human nature

My working process is craft based and influenced by devotion for the textile material and techniques, but the concept is just as important. I mainly do sculptural objects where I treat fascination, frustration and disgust for the human body from a personal perspective. I am also deeply fascinated with Michael Jackson; an iconic figure that I adore above all else. A man with an inner musical ability, dedicated his entire life to tame and signify it through his body. My master work is an investigation where I look upon similarities and connections between my fascination with the body and the admiration and fascination with Michael Jackson.

Där män är män? maskulina subjektspositioner i Michael Moorcocks fantasyromaner

The aim of this Masters thesis is to examine subject positions of masculinity in the fantasy novels by Michael Moorcock, spanning from the sixties to the present. Questions are: Which positions of masculinity dominate in four fantasy works by Michael Moorcock? How do these positions differ from each other or are there similarities? Do they strengthen or undermine the hegemonic masculinity? How do these positions of masculinity relate to historic configurations of masculinity? In order to find feasible answers to these questions I have used a theoretical and methodological approach rooted in the sociology of literature, mens studies and discourse analysis. Different masculinities are defined as subject positions. The hegemonic masculinity is defined as the image of masculinity that dominate and that every man has to relate to, in one way or another.

"Svarten var hans - bara hans!": en studie av hur genus framställs i böckerna om Svarta Hingsten

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur genus framställs i böckerna om Svarta Hingsten. Detta är baserat på Michael Kimmels teorier om maskulinitet och Judith Butlers teorier kring genus som performativ handling . Genom att använda mig av dessa teorier hoppas jag kunna urskilja hur genus förmedlas utifrån det urval av böckerna jag använder mig av. Fokus ligger främst på hur det maskulina genuset framställs då huvudkaraktärerna är maskulina och femininitet i princip inte är aktuellt annat än som en kontrast mot det maskulina. Genom att lägga fokus på fyra teman som återkommer i alla texterna har jag försökt analysera framställningen av genus..

Urmakarens budbärare : Modern intelligent design-rörelse i jämförelse med brittisk naturteologi vid 1800-talets början

I uppsatsen jämförs William Paleys Natural Theology : or, evidence of the Existence and Attributes of the Deity, collected from the appearances of nature från 1802 med Michale J. Behes Darwin's black box : The biochemical challenge to evolution från 1996. Jämförelsen kontextualiseras med en skiss över evolutionsteorimotståndets historia under den mellanliggande perioden, som tillsammans med själva den vetenskapliga utvecklingen, antas förklara de skillnader i tilltal och val av argument som föreligger mellan de två verken. I fråga om grundläggande budskap, idéstruktur, syfte och religiositet befinns de två verken ligga varandra betydligt  närmare än vad som initialt kan tyckas vara fallet..

Huemers moraliska realism och 'argumentet från oenighet'

Finns det värdefakta? Kan vi ha kunskap i moralfrågor? Finns det över huvud taget rätt och fel i moralfrågor? Med dessa frågor i bakhuvudet vill författaren undersöka ett vanligt argument mot moralisk realism i allmänhet, och Michael Huemers variant av moralisk realism i synnerhet. Detta antirealistiska argument säger att det är så pass vanligt med oenigheter i moralfrågor och att den bästa förklaringen till detta är att moralen är subjektiv. Argumentet säger vidare att etiken lider av bristande konvergens beträffande upplösta etiska oenigheter över tid, jämfört med exempelvis naturvetenskapen. Detta faktum verkar, menar vissa antirealister, ytterligare tala emot att det existerar värdefakta.

Humanistisk patriot eller auktoritär clown? : En studie av filmkritikernas Michael Moore

Michael Moore är en av världens allra mest berömda dokumentärfilmare. Med sin personliga stil och sitt tydligt politiska patos har han blivit både hatad och älskad i USA. I sin senaste film Sicko, gick han till hård attack mot det amerikanska sjukförsäkringssystemet, och propagerade för att USA skulle ta efter de europeiska länderna, det vill säga skapa ett system där staten åtminstone i teorin garanterar vård för alla.Den här uppsatsens syfte var att undersöka vad det är som gör Michael Moore så kontroversiell. Vi ville se hur filmkritiker bedömde filmen och på vilka grunder. Vi gjorde därför en kvalitativ innehållsanalys där vi noggrant läste igenom texterna för att se hur tendenserna såg ut.

Vikten av bemötande: dyslektikers erfarenheter av bibliotek

The aim of this study is to gain an understanding of how dyslexic adults experience the library, their meeting with a librarian and how they feel they are being helped with finding literature. To answer the purpose of the study I have conducted six semi-structured interviews with dyslexic adults.. Two theoretical models were used as an analytical tool in this study. One was Michael Buckland's aspects of access to information. The other is four aspects that explains the significance of personal encounter at the library.

Güleninspirerade skolor i Skandinavien : Gülenrörelsen och dess skolor runt om i världen

En kvalitativ undersökning av hur de största svenska tidningarna rapporterade om Michael Jacksons död. Genom en innehållsanalys och intervjuer med journalister kartläggs det första dygnet efter stjärnans bortgång för att se hur nöjesjournalister bemöter nyheter genom att undersöka vilka källor man använde och vad man valde att publicera på webben och i pappret. Detta görs genom en kvalitativ innehållsanalys av mediamaterialet samt strukturerade intervjuer med journalisterna som jobbade under det valda dygnet. Centralt för uppsatsen är hur journalister på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ställer sig till kändissajten TMZ och hur de värderar sajten som källa. Den teoretiska bakgrunden utgörs av studier i medieetik, källkritik och kändiskultur.

På spaning efter Craig

Skådespelaren, konstnären, scenografen och teaterteoretikern Edward Gordon Craig (1872-1966) kom att påverka den moderna teaterns utveckling. Framför allt är det uttrycket Uber-Marionette som förknippas med Craig.Studiens inriktning är dock- eller figurteater och undersöker vilken betydelse denna teaterform fick för Craig.Syftet är att se om hans stora intresse för marionetteater går att koppla till hans vision om en Uber-Marionette. Frågor ställs också om vilka teorier han stödde sig på och om han fortfarande påverkar nutida teateruppsättningar.Craig placeras in i sin samtid och jämförelser görs med samtida utövare inom konst,teater och dans. Fanns det en gemensam påverkan som kan förklara att liknande teorier uppstod parallellt? Har han påverkat den moderna dockteaterns utveckling och var går det att spåra hans inflytande.När det gäller sentida utövare fokuseras på Michael Meschke och Marionetteatern i Stockholm..

?Vi får inte skaffa Internet? En studie av sex unga personer med med lindrig utvecklingsstörning och deras informationssvanor samt bibliotekets roll i informationsanskaffningen

The purpose of this study is to investigate information seeking habits among young persons with mild mental disability. We wanted to know how they seek information in everyday life, barriers they experience when seeking information and also if they consider the library to be a source of information.The theoretical background of this study is based on the works of T. D. Wilson and Michael Buckland. Wilson?s model of information seeking behavior and seeking information was used as a tool analyzing the results from the interviews.

1 Nästa sida ->