Sök:

Sökresultat:

321 Uppsatser om Medicin - Sida 1 av 22

?Sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ medicin

Forskning visar att alternativ Medicin är en allt mer vanlig behandlingsform. Madeleine Leiningers omvårdnadsteori om kulturrelaterad omvårdnad har tillämpats till ämnet alternativ Medicin. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattning om alternativ Medicin. Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats. Sex studenter från termin fem på Örebro universitet har intervjuats om deras uppfattning om alternativ Medicin.

Evaluering av återvinningseffektiviteten i Svensk Medicin och Google Scholar med medicinska frågor ur Fråga doktorn.

The purpose of this thesis is to evaluate and compare the retrieval effectiveness of two search engines on the Internet: Svensk Medicin and Google Scholar. Svensk Medicin is a Medicine-specific search engine and Google Scholar specialises in indexing scholarly material. A set of 20 questions in four categories were used to conduct the searches with the search engines. Genuine medical information needs were selected from a question collection provided by the television program Fråga doktorn. The relevance of the first 10 retrieved documents was judged by using a binary scale and the measure used was precision.

KAM-komplementär och alternativ medicin. En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskap och attityder

Den ökande användningen av komplementär och alternativ Medicin (KAM) bland befolkningen föranledde syftet med föreliggande studie. Författarna ville undersöka vilken kunskap och vilka attityder sjuksköterskor har gällande KAM och hur detta påverkar sjuksköterskans ställningstaganden. Litteraturstudie valdes som metod där åtta artiklar granskades och analyserades. Leiningers teori och Sunrises modell användes som teoretisk referensram. Resultaten visar att sjuksköterskor generellt är positivt inställda till KAM men har begränsade kunskaper i ämnet.

Kejsarsnitt i vecka 24-28 Akademiska Sjukhuset i Uppsala år 2002-2010

Hur kan jag skapa ett nytt säkert sätt för att hantera din Medicin? I Sverige så är det 50% av alla patienter som tar sina Mediciner på fel sätt. Detta leder till att patienterna får försämrade behandlingsresultat och att Sveriges sjukvård och sjukhus förlorar mycket pengar på att behandla de patienter som kommer till akuten på grund av felMedicinering.Målet med det här projektet är att skapa något som hjälper patienterna att komma ihåg att ta deras medicner och även hur de ska göra det. För att minska felMedicineringen så att patienterna kan leva ett bra liv även om de hanterar många Mediciner vare dag.Resultatet är ett modulsystem med två produkter som förvarar och systematiserar Medicin för patienter. Den första produkten är lådor som varierar i olika storlekar beroende på vilken Medicin som ska förvaras.

Behandla människan, inte symptomen! : En studie av komplementärmedicin

Den här studien fokuserar på komplementärMedicin ur fyra informanters perspektiv och med kopplingar till aktuella vetenskapliga diskussioner och strömningar. Bakgrunden till studien är en ökande användning av komplementärMedicin i samhället och livliga debatter kring dess vetenskapliga status. Syftet är att genom kvalitativa metoder belysa viktiga aspekter av informanternas användning av komplementärMedicin. Mycket uppmärksamhet ägnas åt informanternas syn på de olika metodernas effektivitet, hur denna definieras och vilka konkreta resultat informanterna strävar efter eller upplever..

En vardag med många mediciner

Hur kan jag skapa ett nytt säkert sätt för att hantera din Medicin? I Sverige så är det 50% av alla patienter som tar sina Mediciner på fel sätt. Detta leder till att patienterna får försämrade behandlingsresultat och att Sveriges sjukvård och sjukhus förlorar mycket pengar på att behandla de patienter som kommer till akuten på grund av felMedicinering.Målet med det här projektet är att skapa något som hjälper patienterna att komma ihåg att ta deras medicner och även hur de ska göra det. För att minska felMedicineringen så att patienterna kan leva ett bra liv även om de hanterar många Mediciner vare dag.Resultatet är ett modulsystem med två produkter som förvarar och systematiserar Medicin för patienter. Den första produkten är lådor som varierar i olika storlekar beroende på vilken Medicin som ska förvaras.

Omva?rdnadspersonalens insta?llningar till och kunskap om komplementa?r alternativ medicin : En litteraturstudie

Bakgrund: Det finns ingen enhetlig definition av komplementa?r alternativ Medicin (KAM). Det visar sig att anva?ndandet av KAM o?kar hos befolkningen i va?rlden. Det finns ett stort informationsutbud pa? internet vilket kan leda till risker fo?r patienter vid felaktig information.

Cannabis inom hälso- och sjukvård : en studie om hur cannabis kan påverka långvarig smärta och livskvalitet

Bakgrund: Smärta och smärtbehandling är en viktig del i sjuksköterskans yrkesutövning. Det är därför viktigt att ha kunskap om olika behandlingsmetoder för att på ett individanpassat sätt främja en god omvårdnad. Cannabis har länge använts i Medicinskt syfte bland annat för att hantera smärta. En adekvat smärtlindring är av betydelse för patientens livskvalitet.Syfte: Att beskriva hur patienters livskvalitet påverkas av att använda cannabispreparat som analgetika vid långvariga smärttillstånd.Metod: Litteraturstudie med systematiska sökningar valdes som metod. Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo, även manuella sökningar genomfördes.Resultat: Resultatet är baserat på 21 vetenskapliga artiklar med olika ansatser.

Framgångsfaktorer och problem under implementeringen av det balanserade styrkortet : Division Medicin - Landstinget i Värmland

Syfte ? Syftet med denna studie är att skildra de framgångsfaktorer och problem som kan uppstå vid implementeringen av det balanserade styrkortet inom en division i ett svenskt landsting. Vi avser även att undersöka i vilken omfattning det balanserade styrkortet har spridits inom organisationen. Metod ? För att uppnå vårt syfte ansåg vi att en kvalitativ fallstudie var passande. En fallstudie är att föredra om man vill studera och öka förståelsen av en specifik händelse eller plats.

Läkemedel och tvång : en empirisk studie om patienters upplevelser av läkemedelsadministrering under LPT

Läkemedelshantering såsom administrering av Medicin till patienter är en av de dagliga omvårdnadshandlingarna för en sjuksköterska. För en patient som vårdas under Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) (SFS, 1991:1128) kan upplevelser av att få Medicin vara blandade. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktigt att se patientens unika upplevelser av situationen. Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av läkemedelsadministrering då de vårdas under LPT. Metoden är av kvalitativ natur där empirin samlats in med hjälp av intervjuer som har analyserats med manifest innehållsanalys.

Svenska komplementär- och alternativmedicinska terapeuters praktikmönster och samarbete med legitimerad sjukvårdspersonal

Historiskt har den Medicinska professionen sökt exklusiva rättigheter att praktisera i en miljö där många olika yrkesgrupper fanns. I Sverige har detta lett till att komplementär och alternativ Medicin (CAM) hamnade utanför den etablerade sjukvården, vilket inneburit en bristfällig kunskap om hur bl.a. CAM terapeuter arbetar. Användning av alternativ Medicin har ökat i Sverige vilket motiverar att studier genomförs för att få bättre kunskap om yrkets utövande.Syftet med uppsatsen är att beskriva CAM terapeuters praktikmönster och inställning till samarbete med traditionell skolMedicin.Utifrån en litteraturstudie utarbetades en enkät som skickades till 102 CAM terapeuter i Sverige för att undersöka deras praktikmönster och sociodemografiska egenskaper. 63 terapeuter (62 %) svarade, varav 59 uppfyllde forskningskriterierna och kunde delta i de fördjupande telefonintervjuer som följde efter enkätstudien och som syftade till att ta reda på deras syn på samarbete med den skolMedicinska sjukvården.Resultaten av undersökningen visade att 55 %, av de 59 intervjuade var kvinnor, 10 % hade legitimation i andra sjukvårdsyrken, 69 % arbetade ensamma med i snitt 24 patienter i veckan.

Small voices must also be heard

Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelse av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (LARO), även kallad underhållsbehandling. I studien undersöks hur upplevelsen av LARO är och hur den beskrivs utifrån två olika patientgrupper; de patienter med en mindre välfungerande behandling som dagligen går till mottagningen för att ta Medicin övervakat och som lämnar urinprov två gånger i veckan, samt de patienter med en välfungerande behandling som går till mottagningen två gånger i veckan för att lämna urinprov men hämtar Medicin på apoteket. I uppsatsen har sex patienter intervjuats om hur de upplever LARO. Uppsatsens resultat illustrerar bland annat upplevd brist på delaktighet och empowerment i behandlingen samt vikten av en god relation mellan patienter och personal på LARO-mottagningen. Studiens slutsats är att Patient empowerment bör vara grundstenen i all arbete med omvårdnad och behandling..

Webbaserat behörighetssystem inom ramen för MedView-projektet

MedView-projektet, som startades 1995, är en av många organisationer som söker webbasera sin information. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan disciplinerna oral Medicin och datavetenskap och inom projektet har en samling av applikationer tagits fram som kan lagra samt presentera data. Den insamlade informationen sparas i en filbaserad kunskapsbas.Tanken är nu, vilket angavs i projektets anslagsansökan till Vinnova 2003, att webbasera denna kunskapsbas så att kliniker inom oral Medicin samt andra intresserade inom området skall ha tillgång till informationen. Detta arbete behandlar framtagandet av en central webbplats med ett tillhörande behörighetssystem.I detta arbete visas att UNIX behörighetsmodell kan användas som utgångspunkt för att skapa ett webbaserat behörighetssystem samt att de krav som identifierats kan implementeras tillsammans med behörighetssystemet i en central webbplats för MedView.

Självskattad kompetens inom omvårdnad och medicin vid prehospitalt omhändertagande av barn hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård

Den prehospitala omvårdnaden är komplex vilket gör att arbetet inom ambulanssjukvården innebär ibland att arbeta i ovanliga och unika situationer. Omhändertagande av barn inom den prehospitala vården är sällsynt, vilket gör att ambulanspersonalen har svårt att få rutin i omhändertagandet. Tidigare studier har visat att utbildning inom området upplevs som bristfällig. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvård skattar sin yrkeskompetens för vård av barn prehospitalt, samt reliabilitets- och validitetstesta självskattningsformuläret ?Självskattning av den egna yrkeskompetensen hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvård vid omhändertagande av akut sjuka barn?.

Akupunktur. Patienters upplevelser av alternativ behandling med akupunktur - en kvalitativ intervjustudie.

Användandet av alternativa behandlingsmetoder, däribland akupunktur, ökar i många länder. Enligt WHO ska varje medlemsland verka för en ökad integration mellan skolMedicin och komplementär- och alternativMedicin. Enligt Socialstyrelsen bör sjuksköterskor söka information och implementera ny kunskap i den skolMedicinska sjukvården. Syftet var att undersöka patienters upplevelser av att ha valt och erhållit alternativ behandling med akupunktur för sina besvär. Ansatsen är en kvalitativ intervjustudie med narrativ metod där manifest innehållsanalys användes för analysen.

1 Nästa sida ->