Sök:

Sökresultat:

2975 Uppsatser om Ledarskap i förändring - Sida 1 av 199

Transformativt ledarskap, empowering ledarskap och dess effekter pÄ ledareffektivitet och tillfredstÀllelse med arbetsledning

AbstraktTransformativt ledarskap och empowering ledarskap undersöktes i en kvantitativ studie dÀr 89 medarbetare vid ett större skogsföretag i Sundsvall besvarade en enkÀt och skattade sina chefers ledarskapsbeteende. En principal komponentanalys visade stöd för att det var tvÄ olika typer av ledarskap, och multipla hierarkiska regressionsanalyser visade stöd för att effekterna av transformativt ledarskap och empowering ledarskap var ledarskapseffektivitet och tillfredstÀllelse med arbetsledningen. Resultatet av studien överensstÀmde vÀl med tidigare internationell ledarskapsforskning och indikerar att det gÄr att predicera vilka effekter ett ledarskap hade pÄ medarbetarna och dÀrmed indirekt pÄ medarbetarnas prestationer..

Filmkritik - En genre pÄ fall?

I fo?ljande uppsats kommer filmkritikens utveckling underso?kas. Till grund fo?r arbetet ligger en hypotes om att det under de senaste 60-a?ren har skett en fo?renkling av filmkritiken. Syftet a?r att underso?ka ifall det ga?r att hitta bela?gg fo?r tidigare na?mnda hypotes och i sa? fall hur filmkritiken fo?ra?ndrats.

Sjuksköterskans ledarskap, en litteraturstudie av innehÄll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap

Syfte med denna studie var att fÄ kunskap om hur och pÄ vilka sÀtt sjuksköterskans ledarskap beskrivs samt hur det kan utvecklas och stÀrkas. Teoretisk inspiration har hÀmtats frÄn Cook (2001) som har utvecklat en modell för sjuksköterskans ledarskap. Metoden var en litteraturstudie och bygger pÄ nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet visar att uppmÀrksamhet, vÀrde och kunskap Àr centralt i sjuksköterskans ledarskap..

Kompetensutveckling inom ledarskap i reklambranschen i Göteborg

För ett kreativt ledarskap behövs kompetens inom flera olika omrÄden. Olika former av struktur, kunskap om personal, medvetenhet om maktrelationer och det skÄdespel som pÄgÄr Àr fyra perspektiv pÄ organisation och ledarskap som Bolman och Deal (2005) skriver om i boken Nya perspektiv pÄ organisation och ledarskap. Syftet med rapporten Àr att se om det finns marknadspotential för kompetensutveckling inom ledarskap i reklambranschen i Göteborg. Detta görs genom att stÀlla resultatet av strukturerade intervjuer om kompetensutveckling inom ledarskap i reklambranschen i Göteborg mot nÄgra av de teorier och studier som gjorts om organisation och ledarskap. Resultatet visar att reklambyrÄer kompetensutvecklar inom ledarskap men att det finns ett behov av och en marknadspotential för ytterligare kompetensutveckling inom ledarskap i reklambranschen i Göteborg..

La?sbarhet nu och da? : En underso?kning om ungdomsbokens och deckarens spra?kliga fo?ra?ndring o?ver 50 a?r

AbstraktI detta arbete underso?ks den spra?kliga fo?ra?ndring som skett i ungdomsbo?cker fra?n 1950- och 60- talet med ungdomsbo?cker fra?n 2000- och 2010-talet. Jag ja?mfo?r ungdomsbo?ckernas fo?ra?ndring med fo?ra?ndringen hos deckarbo?cker under samma period. I underso?kningen sammansta?lls ca 60 grafiska meningar ur vardera 17 bo?cker fo?rdelat pa? fyra kategorier: Fyra ungdomsbo?cker fra?n 1950-1965 samt fyra ifra?n 2000-2015.

TvÄ öron en mun : lyssnande ledarskap - ideal och verklighet

Bakgrunden till uppsatsen Ă€r intresset för hur ledarskap pĂ„verkar individers möjlighet att trivas och förmĂ„gan att utvecklas pĂ„ arbetet. Syftet med den hĂ€r uppsatsen Ă€r att undersöka hur en viss ledarskapsstil - lyssnande ledarskap - bidrar positivt till individers möjlighet att vĂ€xa och utvecklas i sitt arbete. Passar ?lyssnande ledarskap? alla organisationer?Hur vet man att det lyssnande ledarskapet Ă€r bra?Kan alla bli en ?lyssnande ledare??Är dagens organisationer mogna för denna typ av ledarskap?.

PÄverkas motivation och egenskattad förmÄga? : UtvÀrdering av mÀtverktyg för finansiell samordning

Bakgrund Oha?lsa bland arbetslo?sa a?r ett stort samha?llsproblem. Med la?gkonjuktur och o?kning av arbetslo?shet kra?vs a?ven samha?llsinsatser form av rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser fo?r att fa? ma?nniskor tillbaka till sysselsa?ttning och da?rmed ekonomisk sja?lvsta?ndighet. Syfte Syftet med studien a?r att belysa de fo?ra?ndringar som sker hos individer ga?llande motivation och tilltro till sin egen fo?rma?ga efter genomga?nget projekt hos Samordningsfo?rbudet O?stergo?tland.

Framtidens ledarskap? : En undersökning om instÀllningen till delat ledarskap

Delat ledarskap har pÄ senare Är blivit alltmer uppmÀrksammat, frÀmst inom idrotten dÀr Tommy Söderberg och Lars LagerbÀck rönt stora framgÄngar. Syftet med denna uppsats Àr att undersöka om instÀllningen till delat ledarskap Àr mer positivt bland de personer som haft denna ledarform Àn bland personer som inte upplevt detta. Syftet Àr dessutom att se pÄ hur ett specifikt delat ledarskap fungerar. Genom intervjuer med tvÄ elitfotbollstrÀnare som utövat delat ledarskap samt en enkÀtundersökning med elitfotbollsspelare, har data samlats in.Resultaten visade ingen signifikant skillnad i instÀllningen till delat ledarskap hos fotbollspelarna. DÀremot gav intervjuerna med trÀnarna en bra inblick i hur ett delat ledarskap fungerar, nÄgot som kan vara framtidens ledarskapsform..

LĂ€rarens medvetenhet om ledarskap i skolan och dess betydelse

Mitt arbete handlar om lÀrares ledarskap och dess betydelse för undervisningen. Hur medvetna Àr lÀrare om ledarskap och vilket ledarskap förordar LÀroplanen? Jag har genomfört en enkÀtundersökning riktad till 115 lÀrare pÄ 5 skolor med syfte att undersöka lÀrares medvetenhet om ledarskap och dess betydelse. Vid sammanstÀllningen av enkÀterna var bortfallet relativt högt. Antalet svarande var 78. Resultatet av min undersökning visar sammanfattningsvis pÄ att det finns ett stort intresse bland yrkesverksamma lÀrare av fortbildning om ledarskap.

HÄrd eller mjuk, varför inte lite av varje ? En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel

Dagens ledarskap har genomgÄtt stora förÀndringar och gÄtt frÄn traditionellt, hÄrt och byrÄkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestÄ av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller Àr det sÄ att arbetslivet behöver bÄda i en kombination. Syftet med studien var att undersöka ledarskap ur personalens perspektiv med fokus riktat mot kombinationen av mjuk(transformativt ledarskap) och hÄrd(transaktionellt ledarskap) makt. Genom en enkÀtundersökning sÄ framgick personalens tankar och Äsikter kring ledarskap i förhÄllande till kombinationen av mjuk och hÄrd makt. Resultatet pÄvisade att personalen inom en industriell arbetsmiljö har en positiv syn pÄ kombinationen av mjuk och hÄrd makt dÀr faktorer inom bÄda ledarskapstilarna ses som betydelsefulla och nödvÀndiga..

Delat Ledarskap : Ett sÀtt att lÀtta pÄ bördan?

Delat ledarskap Àr ett arbetssÀtt som mÄnga verkar vara nyfikna pÄ men har svÄrt att finna information om. I en kvalitativ undersökning har chefer runt om i Sverige som bÄde delar och inte delar ledarskap intervjuats. Kompetens och arbetsuppgifter, vÀrderingar, tillgÀnglighet och effektivitet, kommunikation och makt och konflikter Àr omrÄden som pÄverkar om man kan fÄ ett delat ledarskap att fungera eller inte. Studien visar att en handbok bland annat bör innehÄlla övergripande information om Àmnet, ha en lÀttförstÄelig text, tips och rÄd, begreppsdefinitioner, bilder och scenarier. Med hjÀlp av studien har vi skapat oss en bild av vad som krÀvs för att chefer ska fÄ till stÄnd ett delat ledarskap och vad som bör stÄ i en handbok för chefer som Àr intresserade av delat ledarskap..

Ledarskap i klassrummet. Ett arbete om ledarskap i svenska skolor.

Syftet med studien Àr att presentera ett urval av modeller för ledarskap och undersöka om dessa anvÀnds i svenska klassrum. Modellerna Àr amerikanska och hÀmtade frÄn forskningsomrÄdet"Classroom Management", eller CM. Observationerna Àr gjorda vid fyra skolor och har ligger till grund för 6 intervjuer som gjorts. LÀrares ledarskap Àr mycket komplext och enligt min observation det gÄr inte att peka pÄ att lÀrare konsekvent anvÀnder sig av en modell..

LÀrare och ledarskap - En undersökning om lÀrares syn pÄ ledarskap i klassrummet

Hur definierar lÀrare sitt ledarskap, vad har format deras syn pÄ och vad upplever de som vÀsentligt i sitt ledarskap? Detta arbete har undersökt dessa frÄgor genom att dels genomföra intervjuer med tvÄ lÀrare och dels genom en enkÀtundersökning pÄ en gymnasieskola. Den teoretiska ansatsen har varit hermeneutisk, dvs att resultaten har tolkats utifrÄn den innebörd som lÀggs in i handlingar och begrepp. Det visade sig att lÀrare definierar sitt ledarskap ganska varierande och att detta kan förstÄs utifrÄn avsaknaden av en gemensam teoretisk bakgrund..

Ledarskap kan och skall utövas - eller?

VÄrt syfte Àr att skapa en djupare förstÄelse och klargöra för anvÀndningen avbegreppen management och ledarskap i praktiken. Med hjÀlp av begreppens innebörd kan vi som forskare fÄ möjligheten att framföra hur begreppen anvÀnds praktiskt. PÄ sÄ vis kan vi se om teorin reproduceras i praktiken. VÄr uppsats visar att intervjupersonerna tror att de utövar ledarskap, men att det inte kan utövas i praktiken. Detta har sin grund i den tvetydighet som omger begreppet ledarskap och företagets organisationskontext.

HÄrd eller mjuk, varför inte lite av varje ? En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel

Dagens ledarskap har genomgÄtt stora förÀndringar och gÄtt frÄn traditionellt, hÄrt och byrÄkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestÄ av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller Àr det sÄ att arbetslivet behöver bÄda i en kombination. Syftet med studien var att undersöka ledarskap ur personalens perspektiv med fokus riktat mot kombinationen av mjuk(transformativt ledarskap) och hÄrd(transaktionellt ledarskap) makt. Genom en enkÀtundersökning sÄ framgick personalens tankar och Äsikter kring ledarskap i förhÄllande till kombinationen av mjuk och hÄrd makt. Resultatet pÄvisade att personalen inom en industriell arbetsmiljö har en positiv syn pÄ kombinationen av mjuk och hÄrd makt dÀr faktorer inom bÄda ledarskapstilarna ses som betydelsefulla och nödvÀndiga..

1 NĂ€sta sida ->