Sök:

Sökresultat:

21772 Uppsatser om Learning Study - Sida 1 av 1452

En jämförande studie av några fritidslärares och klasslärares syn på formellt och informellt lärande

The aim of this thesis was to investigate how teachers in school and in leisure time center look at informal and formal learning. Informal learning is often associated with leisure-time while formal learning is generally linked to school. My questions also deal with the teachers? view of each other?s activities from a learning perspective and visibility of informal learning. I have made an empirical study with qualitative, semi-structured interviews with three class teachers and three leisure teachers.

"We'd go crazy without each other!" : En studie om kollegialt lärande på arbetsplatsen

This study means to research the importance and significance of the social and informal learning opportunities offered at a workplace. With Wenger?s theory about social learning and communities of practice as a starting point, this study will create understanding about how teachers at a school comprehend their opportunities for learning within the teacher community. The study is conducted at an independent school in Sweden, and is based on interviews with eight of the teachers employed at the school. The purpose of the study was to research how employees perceive how their social interactions with their colleagues can create learning, and what obstacles they might face along the way.

De kritiska aspekternas betydelse för elevers utveckling av lärande : En studie på en Learning Study

Jag har studerat en Learning Study i syfte att studera innebörder av kritiska aspekter i olika skeenden i en Learning Study. Detta med utgångspunkt i följande forskarfrågor: Vilka kritiska aspekter identifieras under processen i Learning Study träffarna?, Hur realiseras de kritiska aspekterna under försökslektionerna?, Vilka identifierade kritiska aspekter, ges möjlighet att erfaras av eleverna under försökslektionerna och resultatet i eftertestet?Studien kan ses som en form av praxisnära forskning av kvalitativ karaktär och har sin grund i min roll som en av deltagarna i ett FoU-arbete i Learning Study anordnat av utbildningsförvaltningen i Stockholm i samarbete med Stockholms universitet. Studien har sin utgångspunkt i granskning av avhandlingar och forskningsartiklar som innehåller studier kring och inom området Learning Study. Resultatet visar på att förståelse i variationsteorin och dess kritiska aspekter i Learning Study cykelns olika skeenden har betydelse för elevernas utvecklande av lärande..

Individens lärande på arbetsplatsen : En studie av hur formellt och informellt lärande sker och samverkar

Background: Learning is important for companies? existence in today?s society and many studies discuss the importance of life long learning and learning organizations. An increased understanding for how the individual learn at the work place is importance to study to gain an accepting for how learning occurs, both formal and informal. Purpose: The purpose with this study is to describe the process of learning at the work place from an individual perspective, with focus on how formal and informal learning occur and interact. The purpose is also to confirm, contradict or develop existing theories.

Hur kan learning study utveckla lärarens undervisning? : En studie om hur några lärare arbetar med learning study i sin undervisning

Arbetet är en studie kring hur några lärare i årskurs 4 arbetar med Learning Study. Flera studier påvisar att teorier och forskning om lärande och undervisning endast når fram till lärarna i begränsad utsträckning. Learning Study är en metod för forskning och syftet med denna studie är att undersöka hur några lärares sätt att undervisa förändras efter att man arbetat med Learning Study i sin undervisning.För att kunna ta reda på hur lärare arbetar med Learning Study så har lärare från olika skolor intervjuats samt att professor Ference Marton har intervjuats för att ta del av hans kunskaper.Resultatet från intervjuerna är att lärarna i studien idag oftare använder variation och skillnader i sin undervisning samt att lärarna i första hand fokuserar på vad som ska läras..

Kökets bråkstakar : elevers förståelse för bråktal i hem- och konsumentkunskap

The aim of this study has been to investigate students? understanding of fractions when they occur in the practical subject home economics. In order to investigate this, the Learning Study method was used. Learning Study can be understood as a method to gain deeper understanding of what is learnt by students during a lesson to increase learning outcome.The variation theory framework has been utilized to analyze the results of this study. The object of learning was chosen to be addition of fractions bigger than one half when they appear in home economics.

Uppdrag : Matematiklektion Learning study som verktyg att optimera en matematiklektion

Syftet med detta arbete är att undersöka hur Learning Study fungerar för att identifiera och lära elever kritiska aspekter inom matematiken. Learning Study bygger på varitationsteori, vilken innebär att undervisning ska bygga på elevens förmåga att se skillnaden mellan en redan känd bakgrund och en förändring. När Learning Study genomförs arbetar lärargrupp tillsammans för att skapa en så optimal undervisning som möjligt för ett specifikt lärandeobjekt. För att eleverna ska nå lärandeobjektet, vilket är det moment lärargruppen vill lära ut, måste elverna också förstå sina kristiska aspekter för lärandeobjektet. I detta arbete kommer ingående förklarning av begreppet Learning Study göras samt exempel på tidigare studier av Learning studies presenteras: Resultat av detta arbete bygger på min undersökning med metoden Learning Study som verktyg, tillsammans med analyser av elva tidigare studier.

Testeffekten som medel för att förbättra läsförståelse?

Swedish school children exhibit deteriorating knowledge results in terms of reading comprehension. Previous research shows that a method to increase the level of knowledge is the use of evidence-based learning techniques. Test based learning generates what is commonly referred to as a test effect, which proved to strengthen the relationship between learning and memory, as well as being applicable to various test formats. The purpose of this study was to investigate whether test based learning, in terms of learning english words leads to increased performance in a reading comprehension test, more specifically a cloze test. The study was based on a within-group design and was conducted three times over four weeks.

Gruppsammansättning och lärande : Hur elever ser på sitt lärande i grupparbeten

The aim with the study has been to get an overview of how students perceive their learning in group projects. The survey has been implemented with a quantitative questionnaire with qualitative elements during guidance. Students in grade 9 in a secondary school answered a survey study where they should take side to several proposals about learning and group work. The result shows that students in general do not find learning in group as the best learning method, but instead prefer individual learning methods when to learn new things. On the contrary, students claim that they learn best when group members not think as they but think in another direction.

Därför flyttar vi till Nyköping : En studie av Nyköpings kommuns positiva flyttnetto

The aim of this study was to analyze the assessment of the primary school, from the teacher?s perspective. There has been an ongoing discussion regarding assessment and about the purposes of assessment for a long time. But there is a paucity of research on what teachers believe about. This study examined primary teachers? beliefs on major purposes of assessment.Assessment is the process of gathering and interpreting information about students? learning.

E-learning ? en utbildningsmetod och dess nytta

Companies that invest in e-learning have different expectations regarding the outcome of the investment. According to literature and articles it is common that companies see reduction of costs as the primary benefit with e-learning. Therefore we ask ourselves the question if companies have attained the expected benefit of the investment in e-learning and to what extent cost reduction have been a determining factor in the investments? The purpose of the thesis is to examine if companies that invest in e-learning have attained the expected benefits. We also want to examine what the reason for investing in e-learning is and if cost reduction is the primary reason for investing.

Lärande genom estetiska lärprocesser : Konstnärlighet som metod i Waldorfskolan - en etnografisk fältstudie

In this essay we study the practice of teaching and learning through aesthetic learning processes in a Waldorf School. Through an ethnographic field study three Waldorf teachers have been interviewed about their views regarding in what ways aesthetic learning processes are present in their teaching and how learning through these processes is being carried out practically. For the study a specific class has been observed during three days in a Waldorf School in Stockholm to examine how the aesthetic learning processes are being performed in practice.Through the study we have reached the conclusion that in this particular Waldorf School teaching is being performed artistically and through aesthetic approaches and perspectives. This way of teaching is being carried out not only in the aesthetic subjects but also in the theoretic. The results of the study show that aesthetic learning processes are present in almost all of the subjects in this Waldorf School..

Att lära på olika sätt : En studie om pedagogers syn på elevers olika lärstilar

The intention with my study is to examine how teachers in school relate to the concept of learning styles and how they define an individualized education that focus on students? different learning abilities. My intention is also to raise their thoughts about what they think the benefits and the deficits may be with an individualized education that focuses on students? individual ways to learn.My study is based on the empiric material I have collected from interviews with five teachers, whom all worked in grade three. To analyze and discuss the interview answers I have had to my help Dunn-, Kolbs- and Gardners theories about peoples different learning abilities and learning styles.

Learning study på estetiska programmets teaterinriktning En närstudie i scenisk närvaro Learning Study on the Theatre Orientation at the Aesthetic Programme. A Close Study in Scenic Presence

Syftet med följande arbete är att undersöka om och hur Learning Study som är en metod att granska, analysera och utveckla pedagogiken, kan förbättra undervisningen i teater på gymnasiets teaterestetiska inriktning. Jag vill säkerställa att kommunikationen i undervisningen fungerar och förbättrar deras kunskaper gällande begreppet närvaro inom teaterämnet. Enligt den ryske teaterpedagogen Stanislavskij så innebär närvaro en överensstämmelse mellan skådespelarens övertygelse i karaktären och det uttryck skådespelare och regissör vill förmedla. (Järleby, 2001, s. 174-175.) I detta arbete har jag även reflekterat och redogjort för tidigare forskning genom två studier inom Learning Study och en studie i teater.

Fast lön, provision och lärande? : En kvalitativstudie om förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för lärande hos medarbetare i ett callcenter.

In this study we aim to investigate what employees at a callcenter see as prospects, opportunities and barriers of learning within a company. To answer the purpose of this essay, two questions were formulated; "What opportunities for learning does employees experience in the company?" and "How can learning in the workplace improve for the sellers?". First, we present what previous research has highlighted regarding workplace learning and learning within the callcenter industry. Afterwards we present ten semi-structured interviews with leaders and sellers within a telecom company in Stockholm.

1 Nästa sida ->