Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Idiolekt - Sida 1 av 1

En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska Idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter.Analysen visar utvecklingen av och växelverkan mellan informantens två språk under olika perioder av hennes liv. Konvergent och divergent ackommodation beroende på lojaliteter och aversioner gentemot olika grupper och individer påverkar på olika sätt utformandet av informantens två Idiolekter. En analys görs också av hur dialekt, etnolekt, sociolekt, kronolekt och sexolekt samverkar i utformandet av informantens svenska Idiolekt av idag..

Idiolekter - individuella språk : En språkvetenskaplig tvillingstudie

Denna studie har gällt två tvillingars Idiolekter, och undersökningen har sökt finna skillnaderna mellan deras talspråk. En Idiolekt kan analyseras som resultatet av en människas identitet, register och anpassningen den gör till världen runtomkring sig. Resultaten av undersökningen har visat att informanterna Eva och Idas Idiolekter skiljer sig från varandra på alla tre plan. Båda har ett ordförråd med hög stilnivå, även om Evas är mer akademiskt än Idas, vilket kan bero på att Evas studier är huvudsakligen på svenska medan Idas är på engelska. Eva är mer säker i sina uttalanden även om hon ofta påpekar att det hon säger är hennes åsikt.