Sök:

Sökresultat:

443 Uppsatser om Fotboll - Sida 1 av 30

Integration genom fotboll: Föräldrars, lärares och ledares uppfattning om ett integrationsprojekt

Landskrona är en stad där boendet är segregerat. Fotboll är en idrott som har stark dragkraft. Landskrona BoIS driver Fotbollsfritids som ett samverkans- och integrationsprojekt, där vill man skapa en meningsfull fritidssysselsättning åt barn och ungdomar som vill spela Fotboll. Samtidigt vill man skapa integrationsmöligheter..

GPS-studie - Rörelsemönster inom fotboll

Recent studies mostly study subjective demands for soccer players during running. However, there is a need for physioloical demands for running to make the training more effective..

Det engelska arvet: Ett examensarbete om hur den engelska fotbollen påverkat svensk fotboll och om det finns en rådande diskurs i Fotbollskanalen Europa

Det här examensarbetet undersöker hur den engelska Fotbollen påverkat den svenska Fotbollen. Det utreds även om den svenska Fotbollshistorien har skapat en diskurs som fortfarande lever kvar inom den svenska Fotbollsjournalistiken. Fem avsnitt av det svenska TV-programmet Fotbollskanalen Europa har analyserats med hjälp av det teoretiska verktyget diskursanalys. Sammanfattningsvis visar forskningsresultaten att det råder en diskurs i Fotbollskanalen Europa. Diskursen har starka kopplingar till den engelska Fotbollens påverkan på svensk Fotboll.

Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. Detta innebär att den sociala kulturen och de identitetsskapande processer som omger sporten är minst lika intressant att se närmare på, precis som med resten av samhället. Denna antologi handlar om hur Fotboll och identitet kan kopplas samman i allt från läktarkultur till konsumtion. Roberts ?Mann kan väll ha vikka skor som helst?, beskriver i den första delen om hur varumärkesföretagen idag marknadsför identitet i samband med sina produkter.

Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. Detta innebär att den sociala kulturen och de identitetsskapande processer som omger sporten är minst lika intressant att se närmare på, precis som med resten av samhället. Denna antologi handlar om hur Fotboll och identitet kan kopplas samman i allt från läktarkultur till konsumtion. Roberts ?Mann kan väll ha vikka skor som helst?, beskriver i den första delen om hur varumärkesföretagen idag marknadsför identitet i samband med sina produkter.

Världens viktigaste oviktiga sak : kan fotboll fungera som religion?

Fotboll har under de senaste 100 åren växt till att bli en enorm företeelse i Sverige och övriga världen. Att vara Fotbollsintresserad är idag en vanlig sida hos många människor, i Sverige och i övriga världen. För vissa är det identitetsskapande, och så viktigt att allt kretsar runt det Fotbollslag man följer. Livet i övrigt kommer i andra hand. Det finns de som säger att Fotboll är viktigare än religion för dem, eller att det är Fotboll som är deras religion.Jag har i detta arbete försökt se om Fotboll kan vara en religion eller fungera som en religion.

Fotboll för funktionshindrade. En studie om grupprocesser i ett fotbollslag bestående av personer med funktionshinder

En beskrivning och analys av grupprocesserna i ett lag bestående av personer med funktionshinder..

Kan fotboll och religion fylla samma funktion?

Min ambition med den här uppsatsen är att påvisa att Fotboll kan ha samma effekt och samma funktion som kyrkan, när det gäller att bearbeta sorg. Jag har även som syfte att framhålla likheter gemensamma nämnare och samarbete mellan Fotboll och religion.Jag tycker att jag har fått svar på min fråga: Om Fotboll och religion kan fylla samma funktioner? Mitt svar är helt klart ja. Allt från att man hänger sig till någon gud/spelare till att dra nytta av kyrkan/Fotbollen vid ett sorgearbete, för att bearbeta känslor. Även när man jämför kyrkans funktion när det gäller sorgearbete med det jag har fått fram, så ser jag ingen större skillnad.

Sponsringen av Gefle IF fotboll- ur ett företagspartnerperspektiv

Syfte: Syftet var att undersöka vad som krävs för att Gefle IF Fotbolls företagspartners ska satsa en större del av sin marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF Fotboll och på så sätt avancera uppåt i sponsortrappan samt vad företagens syfte med sponsringen av Gefle IF Fotboll är.? Vad krävs för att Gefle IF Fotbolls företagspartners ska satsa en större del av sin marknadsföringsbudget på sponsring av Gefle IF Fotboll och på så sätt avancera uppåt i sponsortrappan?? Vad är Gefle IF Fotbolls företagspartners syfte med sponsring till föreningen?Metod: Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod för att samla in information. Vi har gjort intervjuer med den sponsoransvarige på respektive företag samt med Magnus Lindmark, marknadschef för Gefle IF Fotboll. Vi har sedan jämfört den insamlade datan med teorin i ett analysavsnitt.Resultat & slutsats: Uppsatsen visar att de flesta företag skulle vara intresserade av att avancera i sponsortrappan på ett eller annat sätt, antingen i rena pengar eller genom andra åtgärder som ger ett mervärde till Gefle IF Fotboll. Syftet med sponsring varierar hos företagen.Förslag till fortsatt forskning: Vi valde att fokusera på Gefle IF Fotbolls företagspartners, det vore intressant att få en bild av hur företag ur andra sponsorgrupper ser på sin sponsring av föreningen.

Functional movement screen och skadeförebyggande träning hos fotbollsspelare

Bakgrund: Förekomsten av skador inom Fotbollen är stor vilket drabbar den enskilde spelaren både psykiskt och fysiskt. Syfte: Att undersöka om det fanns något samband mellan låg poäng (14 poäng eller mindre) med FMS och ökad skaderisk hos manliga amatörspelare i Fotboll. Material och metod: Två Fotbollslag i division tre och fyra deltog i studien. Ena laget fungerade som interventionsgrupp och den andra som kontrollgrupp. Båda lagen fick utföra en FMS.

Fotboll ? en aktivitet skapad av män för männen? :   Hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa?

Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle (Lpo 94). Fotboll har länge varit den sport som på allvar har bidragit till att föra samman olika kulturer med varandra för deras gemensamma kärlek till sporten. Överallt i världen, oberoende av etnicitet och religioner, har människor samlats för att ta del av spelet. Men hur ser det ut i skolan? Utbudet av världens största sport är givetvis stort även i skolan eftersom efterfrågan kräver det.

"Fotboll är en livsstil, inte en hobby" : En kvalitativ studie om supporterkultur

Denna uppsats handlar om att studera Fotbollssupportrarnas tankar och åsikter kring det egna supporterskapet. Syftet är att ta reda på vad det är som fascinerar med Fotboll och se hur stor betydelse gemenskap har i deras Fotbollsengagemang. Att se vilken betydelse supporterskapet har för individens meningsskapande har även varit en del av syftet. Genom att utföra sex intervjuer med supportrar till AIK och Hammarby vill vi skapa oss en bättre bild av deras supporterskap. Ämnen rörande gemenskap, fascination för Fotboll, supporterskapet som livsstil och våld har väckt många intressanta och givande tankar.

Lagsammanhållning och motivationsklimat inom fotboll hos flickor och pojkar

Syftet med studien var att undersöka samband mellan lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat i Fotboll, samt skillnaden mellan kvinnliga och manliga Fotbollsspelare i lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat. I studien deltog 101 Fotbollspelare mellan 15 år och 19 år (m=17.05, sd=0.93) från olika gymnasier med Fotbollsinriktning i Halland. Lagsammanhållning mättes med ?Group Environment Questionarie? och motivationsklimat med ?The Perceived Motivational Climate in Sport Questionaire-3?. Studiens resultat visade att såväl positiva som negativa samband mellan lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat, samt att män och kvinnor skiljer sig i vissa kategorier av lagsammanhållning och motivationsklimat.

Fotbollens arenautveckling utifrån ett storstadsperspektiv : En nulägesanalys av arenautvecklingen i Sotckholm, Göteborg och Malmö

Svensk Fotboll bygger för framtiden. I Sveriges tre största städer byggs det Fotbollsarenor för närmare 2,5 miljarder kronor. Den största arenan byggs i Solna och blir den nya nationalarenan för Svensk Fotboll. Göteborg river Gamla Ullevi och bereder plats för en ny fräsch arena för storklubbarna. I Malmö har Malmö FF öppnat plånboken och bygger en ny arena.Nya arenor skapar nya möjligheter för Svensk Fotboll.

Hur identifieras talang till NIU-fotboll? : Organisation av identifiering och selektering till två olika skolmodellers NIU-uttagning

SammanfattningProblemområde:Inom NIU-Fotboll finns det olika sätt att organisera sig. Vilken påverkan har de olika organisationsformerna på identifikationen av vad de anser vara talang. Hur bedriver det sin uttagning och kommer fram till vilka som ska selekteras och erbjudas en plats på utbildningenSyfte: Studiens övergripande syfte är att beskriva och analysera på vilka grunder som pojkar respektive flickor väljs ut till två olika Nationellt godkända idrottsutbildningar i Fotboll samt diskutera om skolornas organisationsformer påverkar dessa talangidentifikationsprocesser.Metod:Studien har tillämpat en hermeneutisk kunskapsteoretisk utgångspunkt och det empiriskt insamlade materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer. I och med att mer än en insamlingsmetod har valts har metodtriangulering tillämpats i denna studie som uttryckligen har en kvalitativ ansats.Resultat:Studiens resultat visar att det finns olika sätt att organisera sin NIU-utbildning och att detta påverkar hur talangidentifikation och selektering till sker inom de olika organisationsformerna..

1 Nästa sida ->