Sök:

Sökresultat:

46 Uppsatser om Font??nhuset - Sida 1 av 4

Magnetresonanstomografi, MRI : Litteraturstudie och simulering

Magnetiskresonanstomografi, MRI, är en användbar teknik inom flera områden, i denna uppsats ligger fokus på användning inom medicin. Fysiken som ligger bakom MRI presenteras, som t ex uppdelning av energinivåer och kärnmagnetiskresonans. Uppbyggnad och tekniken som ligger bakom MRI har även studeras. Sedan har det gjorts jämförelse mellan MRI, röntgen och datortomografi. Utöver litteraturstudierna har simulering gjorts. I denna del har en modell för hjärnan byggts i programmet Comsol Multiphysics.

Inverkan av etnicitet och brottstyp på skuldbeläggning och återfallsrisk hos gärningsmän*

Stereotyper är starkt förenklade, känslomässigt laddade mentala representationer om personer som tillhör en viss grupp, som i sin tur kan generera fördomar. Studien undersökte huruvida svenskar och invandrare bedöms olika vid samma brottstyp. Det predicerades att invandrare skulle bedömas mer negativt, bedömas vara mer sannolika att återfalla i brott, samt rekommenderas längre straff än svenskar. Dessutom skulle män bedöma gärningsmännen mer positivt. 85 deltagare bedömde en av fyra varianter av en brottsbeskrivning där förövarens etnicitet samt brottstyp manipulerades.


Sjuksköterskans attityd till att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården

De psykiskt sjuka tar allt större plats inom den somatiska sjukvården men forskningsfältet är nytt och kunskapsluckor existerar. En systematisk litteraturstudie gjordes. Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskans attityd till att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården.En databassökning har gjorts i fyra databaser med omvårdnadsfokus: Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Sex studier inkluderades. Ur dessa har utkristalliserats tre återkommande teman: attityder som avspeglar sjuksköterskans erfarenheter, vårdmiljöns betydelse på sjuksköterskans attityder och utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityder.En stor mängd negativa attityder existerar men även en del positiva, ofta knutet till sjuksköterskan personliga attityder.

40 år av kursplaner : en kartläggning av engelskämnets utveckling i den svenska grundskolan 1962-2000

Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur kursplanen för engelska i grundskolan har förändrats under perioden 1962 till 2000. Undersökningen syftar således till att kartlägga kursplanernas utveckling av engelskämnet ur ett historiskt perspektiv. Denna uppsats har med utgångspunkt från en komparativ textanalysmetod undersökt hur kursplanerna i läroplanerna från 1962, 1969, 1980, 1994 och kursplaner 2000, den reviderade kursplanen från 1994 skiljer sig från varandra rörande beskrivningarna för de grundläggande kunskapsområdena ?höra?, ?tala?, ?läsa?, ?skriva?. Centralt för analysen har varit att försöka klargöra den kunskapssyn som framträder i kursplanerna och de språkvetenskapliga teorier som influerat deras utformning.

Informationsmaterial för nya hyresgäster

Jag har arbetat med att producera ett informationsmaterial för nya hyresgäster hos hyresvärden Ydewalls i Katrineholm. Jag har använt mina kunskaper inom informationsdesign, textdesign och grafisk form för att utforma materialet.    Syftet med informationsmaterialet är att ge de nya hyresgästerna den information som de kan tänkas behöva under tiden de bor i lägenheten. Ydewalls vill genom att förbättra sitt material minska antalet onödiga förfrågningar från hyresgästerna.   Jag har arbetat efter min huvudfråga: hur skapas ett informationsmaterial utifrån de principer som finns inom informationsdesign? För att få svar på min fråga använde jag mig av metoder som litteraturstudier, komparation, deskription, enkätundersökning samt utprovningar.

- För vi har slutat nian, fyfan va' vi é bra! : En kritisk diskursanalys av grundskolans fostran från Lgr62 till och med Lpo94

I have studied the curriculum for the compulsory Swedish school, from the curriculum from year 1962 when the Swedish grundskolan became a reality, to the curriculum from year 1994, the one in practice today. My primary interest has been what the curriculum says about bringing up the Swedish youth. My theory has been the British analyst Norman Fairclough?s Critical Language Studies. His thoughts about actual discourse, type of discourse and order of discourse has led me through out this essay.

Skyltar i verkstadsmiljö : Informationsdesign och Rumslig Gestaltning i ett förslag på utformning och placering av ett representativt skyltsystem

Under våren 2008 utförde jag mitt examensarbete på Utvecklingsverkstaden, inom Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Uppdraget bestod i att presentera förslag på ett skyltsystem som skulle vara modernt, professionellt utformat och ha ett enhetligt utseende. Den befintliga skyltparken var kraftigt eftersatt och föråldrad.  Syftet formulerades till att utforma förslag på ett tydligt skyltsystem som skulle representera aktuell avdelning och dess verksamhet. Syftet innefattade även att ta fram övergripande riktlinjer om placering, för varje kategori av skyltar.

Give me Moore - I hate being Solo : en jämförande analys ur informationsdesignperspektiv

I den här uppsatsen har jag analyserat tre tidningsartiklar från herrtidningen Moore, och tre tidningsartiklar från tjejtidningen Solo. Jag har analyserat en artikel i varje nummer, så totalt har jag använt sex tidningar. Utöver artiklarna har jag också analyserat två av tidningarnas omslag. Efter analyserna har jag gjort jämförelser mellan de båda tidningarnas artiklar och omslag för att se om det går att påvisa några skillnader, men även likheter.     Min avsikt med att göra det här var att bevisa vetenskapligt att skillnader finns i tidningarnas informationsdesign, alltså deras bilder, texter och layout. Jag har analyserat artiklarna efter en ganska strikt modell, men även tagit mig friheten att välja bort eller lägga till vissa element i modellen beroende på vilken sorts artikel jag analyserat.

Moder Jord i kyrkorummet? : En undersökning av kopplingarna mellan det kristna och det fornnordiska i Vester Egede kyrkans dopfunt som objekt och vad angår motivval, tolkning och dopritual.

A church in rural Vester Egede from the earliest Christian period in Denmark e.g. the early 1100, a baptismal font is found showing a woman breastfeeding two animals. She is said to be a typical early roman Luxuria, in mild appearance. However, what makes her unique is that she appears standing on the top of her head, her womb serving as font. The main question is how come that a baptismal font like this is to be found in a church, leading to the sub question, if this font really has a Christian origin or could it be rooted in Norse, pre-Christian tradition, alternatively is the font an expression of a syncretism between the two colliding cultures.

Elevers och lärares beskrivningar av lärmiljöns betydelse för läsning och skrivning i gymnasieskolan.

Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå hur ett antal elever och lärare i gymnasieskolan uppfattar lärmiljöns betydelse för främjande av utveckling inom läs- och skrivområdet. Undersökningen belyser självbildens och motivationens betydelse för utvecklingen samt på vilket sätt eleverna är delaktiga vid utformningen av undervisningen vid svårigheter i läsning och skrivning.  Forskningen har en kvalitativ design där information har inhämtats via intervjuer som har genomförts med fem elever och fem lärare i gymnasieskolan.  Resultatet av studien visar att faktorer i lärmiljön har betydelse för utveckling i läs- och skrivområdet. Eleverna önskar att gymnasieskolan bättre lyssnar till deras egna tankar kring hur lärmiljön ska utformas och lärarna önskar sig större kunskaper i området för att kunna möta eleverna.