Sök:

Sökresultat:

27 Uppsatser om Fibromyalgia - Sida 1 av 2

Att förlora kontrollen En litteraturstudie om kvinnors och partners upplevelse av fibromyalgi

The purpouse with this litterature review is to investigate how women diagnosed with Fibromyalgia handle their disease and what it implicates for a partner. The questions are: How do women suffering from Fibromyalgia experience and deal with their daily life? What does it mean to live with a person diagnosed with Fibromyalgia? In order to answer these question, scientific articles were reviewed and then analyzed with an inductive approach. The analysis generated three themes concerning women's experiences and dealing with Fibromyalgia: losses/adjustment, changed relationships, lack of knowledge and three themes describing partners' experiences: increased responsibility/new tasks, changed relationships and lack of knowledge..

Vårdpersonalens uppfattningar om fibromyalgi

Aim Our aim is to highlight perceptions of Fibromyalgia among health care personell.MethodsA systematic literature review conducted with a deductive approach.FindingsHealth care personell felt insecure because of a lack of understanding which lead to avoiding contact with these patients. Many felt that the Fibromyalgia patient was categorised and that they would have been better served with another name of their disease. There was a great distrust against the diagnosis and its aetiology. The patient was perceived as troublesome, illness-fixated and draining the personell of energy. The paradox that the patient is looking so healthy but bearing so much pain was confusing for the health care personell.Conclusions Communication and an empathic encounter was identified as important elements for patient care.

Hur upplever kvinnor med fibromyalgi sin livssituation? - en litteraturstudie

Background: Fibromyalgia is a psychosomatic disease that emerges without any known cause. For a long time, it has been believed to be a part of the menopause. Between 0,7 and 4,8 % of the women in Scandinavia are diagnosed. The most obvious symptom is pain. Aim: The aim with the literature review was to describe how women with Fibromyalgia experience their lifesituation.

Livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi : En litteraturstudie

The purpose of this study was to describe how women with Fibromyalgia experienced their quality of life. The method used was a literature study with a descriptive design. The search for scientific articles was done by the databases Academic Search Elite, CINAHL, Medline via PubMed and Cohrane Library. The articles were quality-tested and the content studied, resulting in four categories as follows. Research involving the physical aspects of the quality of life showed that sleeplessness, tiredness and pain was commonly occurring symptoms in women?s daily life which affected their life-situation.

Bemötande av patienter med fibromyalgi

Background: Fibromyalgia is a disease wich involve cronic pain and fatigue. The disease has appeared for a long time, but it has resently become possible to diagnose. It is still unclear what cause the disease, and the treatment of it is therefore still diffuse. The lack of knowledge leads to a lot of discussions and the diagnosis is questioned. Purpose: To study how patients with Fibromyalgia experineces the attitudes from staff in hospitals and health centers.

Patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi

Fibromyalgia is a chronic pain disorder. It affects muscles and connective tissue. It's a very complex disorder that has no adequate treatment or cure. The research has progressed but there are still some questions to be answered. Quality of life for these patients is decreased and leads to suffering.

Att vara förälder til barn med astma : En litteraturstudie

Fibromyalgia is a chronic pain disorder. It affects muscles and connective tissue. It's a very complex disorder that has no adequate treatment or cure. The research has progressed but there are still some questions to be answered. Quality of life for these patients is decreased and leads to suffering.

"Kärringsjuka?" Att leva med Fibromyalgi

Bakgrund: Fibromyalgi drabbar två till tre procent av befolkningen och är ett kroniskt smärttillstånd utan känd orsak. Majoriteten av dem som drabbas är kvinnor. Sjukdomen syns inte utanpå och det finns därför en risk att drabbade blir missförstådda av människor i sin omgivning och av sjukvårdspersonal. Syfte: Att med den här litteraturstudien beskriva hur kvinnor med fibromyalgi upplever sin livssituation. Metod: En litteraturstudie baserad på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar.

Fibromyalgi: sjukgymnastiska och närliggande behandlingsmetoder - en litteraturstudie

The cause of Fibromyalgia has long been unknown but recent studies has shown that disturbance in the central pain modulation may be the cause. The aim of the study was to examine what kind of physiotherapy and close related treatment methods in the treatment of Fibromyalgia there are and to determine their evidence. Articles were obtained by searching through the databases PubMed, Academic Search, AMED/Webspirs, CINAHL/webspirs and PEDro for articles published from 1994 and ten years forward. The study was based on thirty articles that met the criteria for inclusion. To assess the quality of the clinical studies the SBU?s evaluation model was used.

Fibromyalgi och fysisk aktivitet

Fibromyalgi är en sjukdom som involverar symtom såsom kronisk smärta, stelhet och sömnstörningar. Sjukdomens orsak är ännu inte klarlagd. Att leva med kronisk smärta, trötthet och rörelseinskränkningar kan inverka negativt på det dagliga livet. Syftet med studien var att belysa fysisk aktivitets inverkan på sjukdomssymtom samt livskvalité hos patienter med fibromyalgi. Metoden var en litteraturstudie baserad på 20 vetenskapliga artiklar.

Att leva med fibromyalgi : -en litteraturstudie

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd av diffus smärta och trötthet. Syftet var att undersöka hur individer upplever att leva med fibromyalgi. Den forskningsmetod som användes var en litteraturstudie och Polit och Beck nio-stegsmodell användes. De sökord som användes var Fibromyalgia, life experience och patient experience. Databaserna som tillämpades var CINAHL och PubMed samt manuella sökningar.

Fibromyalgi : En litteraturstudie om fibromyalgins möjliga riskfaktorer

Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom som kännetecknas av utbredd smärta,överkänslighet vid beröring men även att övriga delar av kroppen påverkas.Metod: En litteraturstudie har genomförts där 10 stycken vetenskapliga artiklar haranalyserats och utgjort resultatet.Syfte: Huvudsyftet är att undersöka möjliga riskfaktorer som kan påverka utvecklandetav fibromyalgi.Resultat: Studiens resultat har tagit upp fyra teman med tänkabara riskfaktorer.Traumatiska barndomshändelser, där både fysisk och verbal misshandel och sexuelltutnyttjande var riskfaktorer. Att bli utsatt för trauma som vuxen, där fysisk misshandel,operation och arbetsrelaterad skada ingick, var också en riskfaktor. Stress och ett högtBMI-värde var också riskfaktorer relaterade till utvecklandet av fibromyalgi.Diskussion: Studiens resultat visade på att det är flera riskfaktorer som påverkarutvecklandet av detta syndrom. Alla som utsätts för en av dessa riskfaktorer utvecklardock inte fibromyalgi, utan med största sannolikhet så är det en kombination av flerariskfaktorer som gör att man utvecklar fibromyalgi.Slutsats: Det behövs mer forskning för att studera sambandet mellan fysiska, psykiskaoch sociala riskfaktorer..

Att leva med fibromyalgi : En litteraturöversikt

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som många gånger varit ifrågasatt som diagnos. Sjukdomen medför kronisk och utbredd smärta, fatigue, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metoden som använts var en litteraturöversikt baserad på tretton kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatartiklarna sammanställdes och redovisades i fyra kategorier: En omedgörlig kropp, Ett förändrat vardagsliv, Brist på respekt och stöd från omgivningen och Acceptera och lära sig leva med sin sjukdom.

Att leva med fibromyalgi ur ett kvinnligt perspektiv : en litteraturöversikt

Bakgrund: Det saknas biomedicinsk förklaring till varför fibromyalgi uppstår, vilket gör att patienter idag främst diagnostiseras genom symtombilden som ingår i sjukdomen. Att fibromyalgi består av både fysiska och psykiska besvär och att orsaken är oklar gör att sjukdomen är svårbehandlad. Vid bemötande av denna patientgrupp är det viktigt att ha ett holistiskt synsätt. Syfte: Att belysa aktuell forskning om kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Metod: En litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar som har analyserats.

Att leva med fibromyalgi : en litteraturstudie

Fibromyalgi är en sjukdom utan tydlig etiologi, som starkt påverkar många aspekter i den drabbades vardag och livskvalitet. Sjukdomen förekommer främst hos kvinnor och ca 3-6 % av världens befolkning är drabbad. Den uttrycker sig vanligen som kronisk muskuloskeletal smärta och fatigue. Fibromyalgi yttrar sig olika hos olika individer, det är därför viktigt att öka förståelsen för hur de drabbade upplever sin sjukdom för att möjliggöra en bättre, mer individanpassad vård. Syftet med denna uppsats var att belysa människors upplevelser av att leva med fibromyalgi.

1 Nästa sida ->