Sök:

Sökresultat:

1540 Uppsatser om Familjen - Sida 1 av 103

Varje familj är unik. Sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av familjen i vården.

Den tid som patienter vårdas på sjukhus blir kortare och kortare vilket gör att ansvaret förflyttas till Familjen. Detta ställer samtidigt krav på sjuksköterskan i mötet med Familjen. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att belysa sjuksköterskors föreställningar om och erfarenheter av Familjen och Familjens roll i vården. Sex individuella intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på två medicinska avdelningar och intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor inte har en enhetlig definition av vad en familj är och betraktar Familjen både som en resurs och ett hinder.

Påverkan på familjer med en familjemedlem med HIV/AIDS: En systematisk litteraturöversikt

När en person insjuknar i HIV/AIDS blir hela Familjen drabbad. Familjen är en viktig resurs för den sjuke och är dem som har bäst kännedom om den sjuke familjemedlemmens behov. Genom att ha kunskap om hur HIV/AIDS påverkar Familjen kan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal hjälpa och stötta hela Familjen. Syftet med denna studie var att undersöka hur familjer påverkas av att leva med en familjemedlem med HIV/AIDS. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt och elva kvalitativa och tre kvantitativa artiklar analyserades.

De(o)begripliga familjerna : en diskursanalys av SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer

Mitt syfte med denna uppsats är att analysera den statliga offentliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer, för att se hur den normala respektive den onormala Familjen skapas genom olika distinktioner. Jag fokuserar på hur kön/genus och begär kan ses som betydelsebärande konstruktioner i skapandet av den hetero- och den homosexuella Familjen, samt den heterosexuella normens makt att begripliggöra handlingar, beteenden och kategorier.Jag analyserar min empiri, SOU 2001:10, med hjälp av feministiska och queer teoretiska utgångspunkter, där inspiration hämtats från dessa teoriers konstruktivistiska och dekonstruktivistiska ansatser. Jag har i uppsatsen varit intresserad av att visa hur queerteori kan användas för att dekonstruera ett empiriskt material som har materiell och kulturell betydelse.I uppsatsen visar jag hur Butlers heterosexuella matris kan användas för att förstå hur den homosexuella Familjen normeras i utredningen. I kapitlet Familjens ?ontologi? visar jag hur den homosexuella Familjen och den heterosexuella Familjen skapar varandra och hur den heterosexuella hegemonin drar upp gränserna för de (o)begripliga familjerna..

Anorexia nervosa "En maktlös tid" : Familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv

Bakgrund: Det är först på senare år som Familjens upplevelse samband med att en dotter insjuknar i anorexia nervosa uppmärksammats. Familjemedlemmarna kan känna stor ånger, skuld och förtvivlan när en familjemedlem blir sjuk. Eftersom det visats att sjukdomen påverkar hela Familjen är det också av stor vikt att fokusera på hur Familjen mår och ge dem stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa Familjens upplevelse beskrivet ur mammans perspektiv när dottern har anorexia nervosa. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie, där fyra böcker analyserades.

Familjens betydelse i behandlingen av ätstörningar : När unga kvinnor insjuknat

Bakgrund: Ätstörningar är allvarliga hälsoproblem som drabbar 15- 114 per 100 000 kvinnor i Sverige varje år. En ätstörning karakteriseras som en ihållande dysfunktion i ett ätbeteende eller ett viktkontrollerande, som evident försämrar den fysiska hälsan eller påverkar förmågan att fungera psykosocialt. Då unga kvinnor insjuknar kan Familjen skuldbeläggas som orsaken till ätstörningen, därför har de ibland uteslutits från behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att belysa Familjens betydelse för unga kvinnors behandling av ätstörningar. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats.

När inget kan tas för givet - Familjens behov när en familjemedlem är kritiskt sjuk

När någon blir sjuk fokuserar vårdpersonalen mest på den sjuke patienten, och Familjen får ta ett steg åt sidan. Det är lätt att glömma bort att även Familjen är drabbad och har behov. Syftet med studien var att belysa Familjens behov under sjukhusvistelsen när en familjemedlem är kritiskt sjuk. Studien genomfördes som en litteraturstudie och innefattade 16 vetenskapliga artiklar. Familjens behov delades in under sju teman.

Anorexia nervosa "En maktlös tid" - Familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv

Bakgrund: Det är först på senare år som Familjens upplevelse samband med att en dotter insjuknar i anorexia nervosa uppmärksammats. Familjemedlemmarna kan känna stor ånger, skuld och förtvivlan när en familjemedlem blir sjuk. Eftersom det visats att sjukdomen påverkar hela Familjen är det också av stor vikt att fokusera på hur Familjen mår och ge dem stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa Familjens upplevelse beskrivet ur mammans perspektiv när dottern har anorexia nervosa. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie, där fyra böcker analyserades.

Att ha ett barn med cancer i familjen : Föräldrar och syskons upplevelser

Bakgrund: Varje år drabbas ca 300 barn av cancer som är den vanligaste dödsorsaken hos barn i Sverige. Hela Familjen påverkas av detta under lång tid. En säker och trygg vardag ersätts med ständig strävan om överlevnad, att både barnet och Familjen ska ta sig igenom denna period av rädsla, kaos och hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrar och syskons upplevelser av att ha ett cancersjukt barn i Familjen. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.

Familjens betydelse i behandlingen av ätstörningar - När unga kvinnor insjuknat

Bakgrund: Ätstörningar är allvarliga hälsoproblem som drabbar 15- 114 per 100 000 kvinnor i Sverige varje år. En ätstörning karakteriseras som en ihållande dysfunktion i ett ätbeteende eller ett viktkontrollerande, som evident försämrar den fysiska hälsan eller påverkar förmågan att fungera psykosocialt. Då unga kvinnor insjuknar kan Familjen skuldbeläggas som orsaken till ätstörningen, därför har de ibland uteslutits från behandlingen. Syfte: Syftet med studien var att belysa Familjens betydelse för unga kvinnors behandling av ätstörningar. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats.

Hur familjen upplever och hanterar situationen när ett barn får diabetes : En litteraturstudie

När ett barn får diagnosen diabetes påverkas hela Familjens livssituation. Sjukdomen påverkar Familjen på flera olika sätt och olika reaktioner uppstår då det är en livslång sjukdom. För att ur ett folkhälsoperspektiv öka förståelsen för Familjens situation när ett barn drabbas av diabetes och kunna stötta Familjen behövs kunskap om Familjens upplevelse och hantering av situationen. Syftet med studien är att belysa hur Familjen upplever och hanterar situationen när ett barn får diagnosen typ 1 diabetes och fram till cirka ett år efter diagnosen. Följande frågeställningar formulerades: Hur upplever Familjen att livet påverkas då ett barn drabbas av diabetes? Hur hanterar Familjen den förändrade livssituationen? Studien bygger på en litteraturstudie på sammanlagt 11 artiklar.

Familjens upplevelse av att vårda en familjemedlem i palliativt skede i hemmet

Det blir mer vanligt att Familjen uppfyller den döendes sista önskan, att få dö i sitt eget hem. Vården i hemmet gör att Familjen få inta ledarrollen i omvårdnaden av familjemedlemmen. Familjen har en stor betydelse för den döende familjemedlemmens sista tid i livet blir. Syftet med denna uppsats var att lyfta fram Familjens upplevelser av att vårda en familjemedlem i palliativt skede i hemmiljö. Metoden som användes var litteraturstudie där aktuell forskning inom palliativ vård sammanställdes Databassökning gjordes i CINAHL, Medline, PubMed och ELIN@Kalmar.

Att ha ett barn med cancer i familjen - Föräldrar och syskons upplevelser

Bakgrund: Varje år drabbas ca 300 barn av cancer som är den vanligaste dödsorsaken hos barn i Sverige. Hela Familjen påverkas av detta under lång tid. En säker och trygg vardag ersätts med ständig strävan om överlevnad, att både barnet och Familjen ska ta sig igenom denna period av rädsla, kaos och hjälplöshet. Syfte: Att beskriva föräldrar och syskons upplevelser av att ha ett cancersjukt barn i Familjen. Metod: Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.

Familjens upplevelser och hur familjen hanterar sin situation när en familjemedlem behandlas med dialys.

Bakgrund: Antal personer som behandlas med dialys i Sverige har ökat under de senaste 20 åren. Att vara njursjuk och behandlas med dialys berör inte bara den sjuka utan påverkar även hela Familjen. Den teoretiska referensramen som används är systemteorin som är en del av Calgarymodellen. Denna ligger till grund för den familjefokuserade omvårdnaden som hjälper Familjen att belysa problem och finna lösningar.Syftet med studien var att belysa Familjens upplevelser och hur Familjen hanterar sin situation när en familjemedlem behandlas med dialys.Metod: En systematisk litteraturstudie som inkluderarade nio artiklar. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera resultatet.

Faktorer i familjen som kan påverka det överviktiga barnets möjlighet till viktnedgång

Bakgrund: Övervikt och fetma är en global epidemi. Fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer. Övervikt kanleda till flera följdsjukdomar. Viktminskning kan ge ökad livskvalité pch psykiskt välbefinnande. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det av vikt att det hälsofrämjande arbetet startar tidigt i barndomen.

När bröstcancern flyttar in : upplevelser av att ha en familjemedlem med bröstcancer

Problem: Antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar för varje år. Många av kvinnorna har familj och befinner sig mitt i livet. Familjen är oftast de som står kvinnan närmast och går därför också igenom en svår tid. Stort fokus läggs på patienten och ofta glöms Familjen bort.                                                                                                         Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser av att ha en familjemedlem med bröstcancer.                                                                                      Metod: Studien är en litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar samlades in och granskades.                                                                                               Resultat och konklusion: Resultatet visar att Familjen upplevde chock, rädsla, oro och ilska över cancerdiagnosen.

1 Nästa sida ->