Sök:

Sökresultat:

43 Uppsatser om FMEA - Sida 1 av 3

En riskanalys av ECDIS Simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Ombord på moderna fartyg finns möjligheten att navigera med enbart ECDIS. ECDIS är beroende av många olika delsystem för att kunna fungera optimalt.Failure Mode and Effect Anylysis (FMEA) är ett verktyg med vilket man kan undersöka ett specifikt system för att upptäcka eventuella konstruktionsfel och brister i produktionsdesignen. Detta examensarbete har med hjälp av en FMEA undersökt ECDIS simulatorerna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar för att ta reda på hur ECDIS påverkas när ett eller flera av delsystemen kopplade till ECDIS fallerar. Syftet med denna undersökning har varit att upptäcka konstruktionsfel, brister och begränsningar i ECDIS systemet vid simulatorerna i Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det kunde påvisas att ECDIS i vissa fall ej har avgett de larm som enligt tillverkaren skall varsko navigatören att ett delsystem har fallerat.

Riskanalys av elsystem med funktions-FMEA

Riskanalysverktyget failure mode and effects analysis (FMEA) som analyserar kompo-nenter och signaler är beroende av att designen av fordonets elsystem finns tillgängligt och utförs därför sent i utvecklingsprocessen av elsystem. Detta medför att vissa fel inte analyseras i tid och kanske måste designas bort i efterhand vilket kan leda till ökad sy-stemkomplexitet samt längre och dyrare utvecklingsprocesser.Målet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie ta reda på om det finns me-toder eller arbetssätt som gör att Scania tidigt i utvecklingsprocessen av elsystem kan genomföra funktionsanalyser i sitt riskanalysarbete med FMEA samt analysera dessa.Resultatet av detta examensarbete visar att det är möjligt att påbörja FMEA-arbetet tidigt i utvecklingsprocessen av elsystem om ingenjörerna utgår från ett funktionsperspektiv i riskanalysarbetet där de listar och rangordnar de funktioner som tillsammans realiserar en eller flera funktionaliteter samt deras felmoder, feleffekter, feldetektering, allvarlighet, sannolikhet och frekvens. Med hjälp av en FFMEA kan ingenjörerna tidigt i utveck-lingsprocessen av elsystem snabbt och effektivt hantera de identifierade säkerhetskritiska funktionerna.En befintlig funktionalitet på Scania har brutits ned i funktioner och en FFMEA har genomförts på dessa som en demonstration på hur en FFMEA kan genomföras och se ut..

Layoutplanering inför sammanfogning av höghållfast plåt

Duroc Rail AB i Luleå har för avsikt att börja sammanfoga höghållfast plåt medelst laserhybridsvetsning. Detta examensarbete syftar till att planera den framtida layouten av produktionsutrustningen hos Duroc. Arbetet utgår från konventionell layoutplanerings teorier och FMEA teorier. Ett studiebesök hos plåtleverantören Swebor företogs i början av arbetet. Därefter undersöktes olika transportmöjligheter för plåten.

Riskanalys vid produktutveckling : Ett kvalitetsarbete med processtyrning

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av företaget Stegia AB, som vid examenarbetets uppstart behövde hjälp med kvalitetssäkringen av deras projektprocess. Det som först och främst saknades var en dokumenterad riskanalys. Valet gjordes att införa en riskanalys i form av en FMEA som skulle passa till Stegias projekt som ofta skiljer från varandra i storlek och omfattning. FMEAn har utvecklats med hänsyn till den version av Stegias projektmodell, APQP, som användes vid examenarbetets uppstart och är uppbyggd med denna som grund. FMEAn är också utvecklad för att vara så flexibel som möjligt och därför gå att anpassa till flera olikatyper av riskanalyser inom olika branscher.

Examensarbete : Implementering av

I denna rapport behandlas verktyget FMEA (Failure Mode Effect Analysis), dess användning och genomförande på identifierade komponenter som ingår i elmotorer tillverkade hos ABB LV Motors i Västerås. Målet med detta arbete har varit att ge lärdom om metoden FMEA på företaget för att möjliggöra användandet av verktyget bland medlemmarna på företaget och att vi implementerar verktyget på befintlig motor för att analysera de felsätt som kan uppstå. Eftersom ABB just nu har ett pågående projekt med en ny motor kan våra slutgiltiga felanalyser även ge dem information om vilka ändringar och åtgärder som kan vara till nytta vid utformningen av den nya motorn.Efter två veckors praktik i verkstan och en grundlig genomgång av företagets reklamationer kunde vi avgränsa arbetet genom att identifiera de komponenter som analyserna skulle genomföras på. Efter en genomgång tillsammans med våra handledare på företaget kom vi fram till att utföra våra analyser på fem komponenter, två av dem framstod som mycket kritiska som upptäcktes redan vid genomgång av reklamationerna.Komponenterna som vi har analyserat är:1. Lager2.

Design av flödesorienterad montagecell : Utvärdering av layout och materialförsörjning vid Emhart Glass AB

Emhart Glass is the world?s leading manufacturer of equipment, controls and components to the glass container industry. The goal of this project has been to identify improvements and propose cost saving solutions when moving one of Emhart Glass work cells in Sundsvall. The changes shall result in improved work environment and increased product quality. The method contains value stream mapping, concept selection and P-FMEA and complies with Emhart Glass goal to become a more Lean focused business.

Saltsjöqvarn : Utbyggnad av staden, ombyggnad av industrin

I denna rapport behandlas verktyget FMEA (Failure Mode Effect Analysis), dess användning och genomförande på identifierade komponenter som ingår i elmotorer tillverkade hos ABB LV Motors i Västerås. Målet med detta arbete har varit att ge lärdom om metoden FMEA på företaget för att möjliggöra användandet av verktyget bland medlemmarna på företaget och att vi implementerar verktyget på befintlig motor för att analysera de felsätt som kan uppstå. Eftersom ABB just nu har ett pågående projekt med en ny motor kan våra slutgiltiga felanalyser även ge dem information om vilka ändringar och åtgärder som kan vara till nytta vid utformningen av den nya motorn.Efter två veckors praktik i verkstan och en grundlig genomgång av företagets reklamationer kunde vi avgränsa arbetet genom att identifiera de komponenter som analyserna skulle genomföras på. Efter en genomgång tillsammans med våra handledare på företaget kom vi fram till att utföra våra analyser på fem komponenter, två av dem framstod som mycket kritiska som upptäcktes redan vid genomgång av reklamationerna.Komponenterna som vi har analyserat är:1. Lager2.

Framtagning av PPAP dokumentation för fordonsindustrin

Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildningen vid linneuniversitetet i Växjö. Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult. Syftet med arbetet är att ta fram samt utveckla fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen. Kravelementen vilka ingår inom ramen för detta arbete är flödesschema, process FMEA, styrplan samt kontrollinstruktioner.Ackurat har kunder inom fordonsindustrin, dessa kunder ställer höga krav på kvalitén hos produkterna från sina leverantörer. Denna kvalitetssäkring sker dels genom att leverantören skall följa krav ur ISO/ TS 16949 standarden där PPAP är en del av kvalitetssäkringen.

Klassificeringssystem för basmateriel vid F 21

Norrbottens flygflottilj F 21, men även hela flygvapnet, har i dagsläget problem med kontrollen över den basmateriel som brukas där. Med basmateriel avses all utrustning som används vid verksamheten på en militär flygplats och omfattar allt från kokvagnar och personbilar till momentnycklar och bogserstänger för flygplan. En stor del av denna materiel har antingen överskridit underhållsintervallet eller utsatt tid för modifiering. Ett sätt att återfå kontrollen är att göra en kvalitetsöversyn för att fastställa hur stor del av denna överskridna basmateriel som på något sätt påverkar luftvärdigheten. Syftet med examensarbetet har varit att åt F 21 ta fram ett klassificeringssystem som skiljer ut den basmateriel som är luftvärdighetspåverkande från den övriga.

Konceptframtagning av inspektionspluggar till flygmotorer

This report describes the results of the project "Concept development of jet engine inspection plugs" carried out in the spring of 2008. The work was done at the department of product definition at the company Volvo Aero in Trollhättan. The objective of the work was to develop concepts for a "Volvo-unique" inspection plug. The work is part of Volvo Aero's focus on proprietary (self-developed) technologies. Inspection plugs can be found on virtually all aircraft engines and gas turbines.

Beräkning av pumpkapacitet samt konstruktion av pumpfundament

Ett undersöknings- och utvecklingsarbete för att lösa ett problem med att dränkbara pumpar i ett vattenavrinningssystem gick sönder med perioder på två år i genomsnitt, utfördes i samarbete med Cementa AB i Skövde. Orsak till pumpars haveri söktes och fanns vara bristande rutiner och kunskap om det underhåll pumparna krävde. För att lösa detta problem utvecklades riktlinjer för nyinköp av torruppställda pumpar för att möjliggöra kontinuerligt underhåll. Då möjligheter för placering av torruppställd pump saknades utvecklades ett pumpfundament för placering av torruppställd pump. Krav för utvecklingsarbetet togs fram i samarbete med Cementas underhållsavdelning och teoretisk dimensionering av dränkbara länspumpars dåvarande volymflödeskapacitet utfördes.

Kvalitetssäkring av monteringsmoment vid Fasta Motorers F11-montering utifrån en process-, felläges- och effektanalys

I detta examensarbete har möjligheten att kvalitetssäkra en monteringsbana vid Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB:s anläggning i Trollhättan utretts. Syftet med studien var att förbättra kvalitetssäkringen vid Fasta Motorers F11-montering och arbetet baserades på en tidigare utarbetad felläges- och effektanalys. För att styrka kundperspektivet genomfördes en undersökning av vad kunderna reklamerar, i form av PQP-anmälningar samt NCMR-rapporter.Genom att därefter identifiera kritiska monteringsmoment i felläges- och effektanalysen, PQP-anmälningar och NCMR-rapporter, var en prioritering möjlig att utföra. Prioriteringen resulterade i att feltyperna felvridet lagerhus, felplock av material samt kuggfel ansågs vara de mest kritiska att kvalitetssäkra.Målet med arbetet var att reducera det totala risktalsvärdet, vilket var möjligt genom en konceptgenerering samt ett konceptval för de specifika prioriteringarna. I samband med konceptgenereringen undersöktes, genom intervjuer med berörd personal, specifika kundbehov.

Mätstation för rullmotstånd i massiva gummihjul

        This is a report that describes the entire process of design of a measuring station for rolling resistance. The report is structured with elements of Fredy Olsson's method.The report also includes a brief presentation of HGF, the company that will manufacture the machine. Requirements and preferences are set up and used in a weighting of criteria by which product suggestions are based. These suggestions are used in the evaluation to produce a final draft product. Solutions to major functions are produced by criteria?s. Component selection for all components is performed, a CAD-based model is developed and an economic analysis is set up. FMEA analysis is set up. The report ends with a brief summary, critical review and suggestions for further work..

Analys med effektivitetsbegreppet TAK : En fallstudie på Ericsson i Hudiksvall

        This is a report that describes the entire process of design of a measuring station for rolling resistance. The report is structured with elements of Fredy Olsson's method.The report also includes a brief presentation of HGF, the company that will manufacture the machine. Requirements and preferences are set up and used in a weighting of criteria by which product suggestions are based. These suggestions are used in the evaluation to produce a final draft product. Solutions to major functions are produced by criteria?s. Component selection for all components is performed, a CAD-based model is developed and an economic analysis is set up. FMEA analysis is set up. The report ends with a brief summary, critical review and suggestions for further work..

Konstruktion av livsmedelsdoserare : forskningsprojektet "Framtidens livsmedelsfabrik"

Allt större och större andel företag väljer att presentera och förmedla varor och tjänster via e-handel. En viktig aspekt vid e-handel är att kunden känner förtroende för e-handelsapplikationen och företaget. Denna rapport redogör för vilken inverkan multimediala inslag har för förtroendet av en e-handelsapplikation, vid initialt användande. En undersökning har genomförts med hjälp av en kooperativ utvärdering av fyra e-handelsapplikationer vilka innehåller olika typer av multimediala inslag har.Resultatet av undersökningen visar att multimediala inslag inverkar positivt på förtroendet för e-handelsapplikationer. Däremot finns indikationer på att för hög grad av multimedialt inslag inverkar negativt på förtroendet för e-handelsapplikationer..

1 Nästa sida ->