Sök:

Sökresultat:

728 Uppsatser om Driver valutakursen - Sida 1 av 49

Driver valutakursen, energipriser och subventioner livsmedelspriserna?

Den här uppsatsen visar att valutakursen och sekundärt energipriser har en hög förmåga att prediktera framtida rörelser i livsmedelspriser, både ?inom sample? och ?utanför sample?. Uppsatsen använder VAR-modeller och hittar empiriska belägg för att energipriser påverkar valutakursen (EUR/USD), som även indirekt påverkar livsmedelspriser. Teoretiskt och empiriskt visas att export- och produktionssubventioner reducerar eller ökar de ursprungliga priseffekterna vid chocker i valutakursen, och introducering av dessa samband visades öka precisionen av prognoserna. Resultatet är intressant för policybeslut eftersom identifieringen av vad som driver livsmedelspriserna visar att chocker i valutakursen har en omfattande effekt på framtida livsmedelspriser. .

Det finns två sidor av samma mynt : Hur den svenska valutakursen påverkar små- och medelstora tillverkningsföretags internationella konkurrenskraft

Syftet med denna uppsats är att studera hur svenska små- och medelstora tillverkningsföretag eventuellt påverkas i tider då den svenska valutakursen fluktuerar och förstärks kraftigt. Vidare har målet med uppsatsen varit att studera om, och i så fall hur dessa företags internationella konkurrenskraft och strategier påverkats som en effekt av den svenska valutakursens fluktuationer. Den teoretiska referensramen inkluderar huvudsakligen teorier som behandlar företags strategi och internationella konkurrenskraft. Dessa teorier har vi använt med målet att studera och förklara hur företag hanterar den svenska valutakursens fluktuationer för att bibehålla sin internationella konkurrenskraft. Vidare så har vi försökt finna samband mellan hur dessa förändrats under tid inom företaget och om utvecklingen kan förklaras med utvecklingen av den svenska valutakursen som påverkande faktor.

Men vi tänker ju ta... : En fokusgruppstudie om undomars inställning till körkort

Due to the decrease in obtaining driver?s licenses among young people, the main purpose of this study was to acquire a deeper understanding of young people?s attitudes towards driver?s license and towards driver?s education. This is a qualitative study with a theoretical approach, which combines Bourdieu with post modern theories. By using focus groups a wide rage of attitudes among young people have been gathered. Having a driver?s license is still considered a standard among young people even though their attitude mostly depends on their need for one.

Utveckling av ett hjälpmedel för träning och utvärdering av förare av tunga fordon

The purpose of this master thesis is to evaluate how internal vehicle information inScania buses and trucks can be used for evaluation of driver performance regardingfuel economy, vehicle wear, traffic safety, emissions and cargo damage. To someextent it was examined whether this information could be used for training the driverto a better driving style. In addition, a prototype for such a system was developed.By first defining what distinguishes a talented driver and how he/she differs from apoor driver, followed by a study of the internal vehicle communication, a system thatin real-time gathers and interprets vehicle data could be developed.The resulting system can with reasonably high reliability detect a number of trafficevents (such as braking, lane changing or hilltops). At each such event, the driver?sbehaviour can be evaluated.

Vision Enhancement System : Vilken betydelse har displayplaceringen?

At night, the visibility is reduced and the demands on the driver increase. A safety system that enables the driver to discover warmer objects in the surroundings when the visibility are reduced, such as the Vision Enhancement System (VES) contributes to safer night-time driving. Since the benefits of this system are established, it is of interest to investigate different design aspects. The VES display has in earlier studies been positioned in front of the driver but different display positions such as peripheral placement should be evaluated. The present simulator study is an investigation of the effects of different display positions inside the car.

Utformning av vägen och dess omgivning : med fokus på bilförarens upplevelser

This thesis focuses on the driver?s experience of the road and its surroundings. ?The view from the road? takes place every day and a high-quality ?road experience? is therefore a question of importance. Since cars made their breakthrough in the 1920-30, the approach to ?the driver experience? has varied notably.

Drivförstärkare : Bredbandig drivförstärkare med hög verkningsgrad

This report present the design and manufacturing of a wide-band driver amplifier placed in radar module for airborne applications. The major goals for the amplifier were a high efficiency and to deliver a predefined output power. To reach the second goal an additional preamplifier had to be constructed. The amplifiers were constructed in three steps: Design and Layout in the software Microwave Office, Mounting components and Verification. The driver amplifier was decided to be a push pull configuration consisting of two parallel transistors biased in class AB.

Framtagning av en sängcykel för sjukvården

This bachelor?s degree thesis was conducted in mechanical engineering at Halmstad University during spring semester 2010 in close collaboration with the company Gremo AB, located in Ätran, Sweden. Gremo AB produces, developes and sales forest machines in both Sweden and on the international market.Gremo AB belongs to one of the market leaders in forest industry, especially with their forwarder. In order to become a market leader even with their harvester, the company decided to change the harvester to have a swivel and a leveling driver cabin.The aim with this bachelor?s degree thesis was to develop a design concept for the harvester driver cabin, which Gremo AB can apply on the new harvester.

Jämförande livscykelinventering

This bachelor?s degree thesis was conducted in mechanical engineering at Halmstad University during spring semester 2010 in close collaboration with the company Gremo AB, located in Ätran, Sweden. Gremo AB produces, developes and sales forest machines in both Sweden and on the international market.Gremo AB belongs to one of the market leaders in forest industry, especially with their forwarder. In order to become a market leader even with their harvester, the company decided to change the harvester to have a swivel and a leveling driver cabin.The aim with this bachelor?s degree thesis was to develop a design concept for the harvester driver cabin, which Gremo AB can apply on the new harvester.

Design av förarhytt till skördare

This bachelor?s degree thesis was conducted in mechanical engineering at Halmstad University during spring semester 2010 in close collaboration with the company Gremo AB, located in Ätran, Sweden. Gremo AB produces, developes and sales forest machines in both Sweden and on the international market.Gremo AB belongs to one of the market leaders in forest industry, especially with their forwarder. In order to become a market leader even with their harvester, the company decided to change the harvester to have a swivel and a leveling driver cabin.The aim with this bachelor?s degree thesis was to develop a design concept for the harvester driver cabin, which Gremo AB can apply on the new harvester.

Relationen mellan ICA-handlaren och ICA AB

Syftet med denna uppsats var att, med hjälp av företagsekonomiska relationsteorier, undersöka och beskriva ICA-handlare som driver butiker i profilerna Nära- och Supermarkets relation till ICA AB. De handlare som ingick i studien driver butiker i Uppsalaområdet. Utifrån relationsteorier om engagemang och förtroende utformades och genomfördes intervjuer med ICA-handlare. Informationen från intervjuerna användes för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. Studien visar att ICA-handlare som driver butiker inom profilerna Nära- och Supermarkets relation till ICA AB är bra..

Vad driver kvinnliga chefer? : En djupstudie för ökad förståelse

De interna faktorerna är vad som huvudsakligen driver kvinnor till att göra karriär och klättra på den hierarkiska stegen. Främst är det de interna faktorerna utmaning, intresse samt målet att utvecklas som är aktuella för respondenterna. Emellertid har även den externa faktorn uppmuntran och beröm visats ha en effekt på drivkraften att göra karriär..

Blinkbeteendebaserad trötthetsdetektering : metodutveckling och validering

Electrooculogram (EOG) data was used to develop, adjust and validate a method for drowsiness detection in drivers. The drowsiness detection was based on changes in blink behaviour and classification was made on a four graded scale. The purpose was to detect early signs of drowsiness in order to warn a driver. MATLAB was used for implementation. For adjustment and validatation, two different reference measures were used; driver reported ratings of drowsiness and an electroencephalogram (EEG) based scoring scale.

Matvanor och attityder till mat och måltider hos lastbils- och långtradarförare.

The purpose of this study was to evaluate meals and eating in one day for at least ten truck or lorry drivers. Another aim was to investigate the attitudes by the drivers to food and meals and their expectations on the meals. This is a qualitative study conducted in ten interviews, seven of which were over the phone. The interviews were semi-structured and took about twenty minutes for each driver. Data relating to the food choices for one day were collected and questions asked about their attitudes to food and meals were collected simultaneously.

Datorstödd konstruktion och analys av skyddsbur : Hållfasthet och konstruktion

In motorsports competition, safety reasons require that the vehicle is equipped with some form of protective roll cage. The roll cage should withstand the forces involved in a collision to protect the driver and the co-driver from the vehicle body deformation. The roll cage also works to protect the vehicle from excessive deformations to more easily make any repairs afterwards. For the roll cage to be certified and approved for motorsports competition, it requires that the cage is built after one of the recommended options. One of those options is to design the roll cage like a cross-construction at the driver and co-driver doors.

1 Nästa sida ->