Sök:

Sökresultat:

137 Uppsatser om Dark Triad - Sida 1 av 10

Dark Triad, Sociosexuell orientering och Religiositet. ? En sambands- och moderationsstudie.

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan Dark Triad (de mörkapersonlighetsdragen Machiavellism, narcissism och psykopati), Sociosexuell orientering(beteende, attityd och lust till att medverka i tillfälliga sexuella relationer) samt Religiositet.En korrelationsanalys utfördes för att undersöka sambanden mellan variablerna och enmodererande multipel regressionsanalys (MMR) utfördes för att undersöka om religiositetmodererade effekten av Dark Triad på sociosexuell orientering. Deltagarna bestod avamerikaner (N =309) som svarade på en webbenkät via Amazon Mechanical Turk (MTurk)vilken innehöll Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) och the Revised Sociosexual OrientationInventory (SOI-R), dessutom angav de religionstillhörighet/ingen religionstillhörighet.Dark Triad hade ett positivt samband med sociosexuell orientering, men inget sambandmed religiositet. Sociosexuell orientering hade ett negativt samband med religiositet.Religiositet modererade inte effekten av Dark Triad på sociosexuell orientering. Resultatenbekräftar delvis tidigare forskning. Trots att religiositet inte modererade effekten av DarkTriad på sociosexuell orientering, borde detta förhållande undersökas vidare eftersom ingentidigare forskning gjorts på området..

Studie av integration mellan rategyron och magnetkompass

This master thesis is a study on how a rategyro triad, an accelerometer triad, and a magnetometer triad can be integrated into a navigation system, estimating a vehicle?s attitude, i.e. its roll, tipp, and heading angles. When only a rategyro triad is used to estimate a vehicle?s attitude, a drift in the attitude occurs due to sensor errors.

Mörker över Mykene: En analys av synen på den grekiska ?mörkertidsåldern? i två klassiskarkeologiska handböcker

This essay is a historiographical analysis of the picture of the transition period between the Bronze and the Iron Ages in Greece presented in A. M. Snodgrass' The Dark Age of Greece and V. R. d'A.

Att resa i skräckens spår : en studie om fenomenet Dark Tourism

Dark Tourism is a relatively new concept, but as a phenomenon it has existed for centuries in the form of pilgrimages and gladiator games. The term includes visits to places associated with death and disaster, and has in more recent years become a highlighted tourist niche. This paper addresses the phenomenon of Dark Tourism and the reasons behind a visit to such an attraction. To find out the motive behind people's visits, interviews were conducted with respondents who have previously visited one or more Dark Tourism sites. A total of 32 people were interviewed about what influenced them to go to such a macabre place.

Glöm charterresor ? Dark Tourism invaderar : En studie om dagstidningars och resetidningars diskurser och framställning av fenomenet Dark Tourism

Denna studie har som syfte till att undersöka två dagstidningars och tre resetidningars framställning av Dark Tourism samt ta reda på vilka skillnader och likheter framställningarna har. Målet är även att finna en djupgående uppfattning av Dark Tourism och de olika perspektiven och gemensamma dragen som finns i artiklarna. Det empiriska materialet består av 25 artiklar varav 15 stycken kommer från dagstidningar och 10 stycken kommer ifrån resetidningar. En kritisk diskursanalys har tillämpats som metod i denna studie och resultaten visar att två olika diskurser, varav den ena är melankolisk och den andra är sangvinisk, präglar tidningsgenrerna. Det framgår även att diskurserna som råder i tidningarna kan ha en stor påverkan på människors uppfattning av fenomenet Dark Tourism..

Spöken till salu : En fänglande studie om kommersialiseringen av död och lidande

The aim of this study is to obtain a better understanding of what factors affect the motivation for visiting Dark Tourism sites and the way that these sites are regarded. By providing such an insight this study contributes to a greater understanding of Dark Tourism.  In order to find answers to our questions, we interviewed several representatives at different sites and also carried out observations at three Dark Tourism attractions to reach a better understanding of the visors? motivations for visiting this kind of tourist attractions. In our study we have concluded that people have become increasingly interested in visiting such Dark Tourism sites even though these may seem scary or uncomfortable. Our research has helped us to find answers to the questions that we asked and we have concluded that people have become more curious and want to know more about terrible events and why they took place..

Dark Tourism -viljan att besöka det mörka och makabra

Dark Tourism är en reseform som länge studerats men som ännu inte har någon enhetlig definition. Begreppet innefattar resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och annat återskapande av döden. Då resor till Dark Tourism attraktioner blivit en allt mer populär reseform har vi genom den här studien valt att studera vilka bakomliggande intressen och anledningar som gör att människan väljer att besöka en Dark Tourism attraktion. Underlaget till studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer med personer som besökt Dark Tourism attraktioner samt två berättelser av våra egna erfarenheter av ett besök vid en attraktion.Studiens resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar varför turister reser till en Dark Tourism attraktion. Vi kunde däremot genom studien se att det fanns två faktorer som främst spelade in.

Textreklamens limbo : Hur tidskriftjournalister ser på textreklam, produktplacerande företag och etiska riktlinjer

Dark Tourism is a relatively new concept, but as a phenomenon it has existed for centuries in the form of pilgrimages and gladiator games. The term includes visits to places associated with death and disaster, and has in more recent years become a highlighted tourist niche. This paper addresses the phenomenon of Dark Tourism and the reasons behind a visit to such an attraction. To find out the motive behind people's visits, interviews were conducted with respondents who have previously visited one or more Dark Tourism sites. A total of 32 people were interviewed about what influenced them to go to such a macabre place.

Brist på själslig insikt? : Utomjordingar och deras forskning kring människan i Dark City

The paper examines how human inner properties and the interpretation of the external worldare explained and presented in Dark City (Alex Proyas, 1998). Aspects as the relationship between the body and soul/consciousness, body snatching, memory transferences and dystopian cities are analyzed. The field of study is compared to a general science-fiction film perspective regarding the aspects. Dark City contains an alien race with a common mind, but who lacks soul and individuality. They represent what humanity can become if the scientific development goes too far.

Förskollärare- en profession med barnen i fokus : En studie om hur sex förskollärare ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag när barn i gruppen far illa eller riskerar att göra det

Dark Tourism är en reseform som länge studerats men som ännu inte har någon enhetlig definition. Begreppet innefattar resor till forna slagfält, mordplatser, kyrkogårdar, platser där kända personer dött, minnesplatser, evenemang och utställningar med reliker och annat återskapande av döden. Då resor till Dark Tourism attraktioner blivit en allt mer populär reseform har vi genom den här studien valt att studera vilka bakomliggande intressen och anledningar som gör att människan väljer att besöka en Dark Tourism attraktion. Underlaget till studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer med personer som besökt Dark Tourism attraktioner samt två berättelser av våra egna erfarenheter av ett besök vid en attraktion.Studiens resultat visade att det finns olika faktorer som påverkar varför turister reser till en Dark Tourism attraktion. Vi kunde däremot genom studien se att det fanns två faktorer som främst spelade in.

From Sea, Sun, Sand & Sex To Death, Disaster & Deprivation : - Etiska överväganden vid utformningen av marknadskommunikation för dark tourism företag

SammanfattningRubrikFrom Sea, Sand, Sun and Sex to Death, Disaster och Deprivation-etiska överväganden vid utformningen av marknadskommunikation för dark tourism företagProblemTurism är en marknad under kontant utveckling vilket leder till att nya nischer utvecklas inom branschen för att tillfredställa kunders ökade krav. En av dessa underkategorier är dark tourism. Denna företeelse grundar sig i ett intresse att besöka platser som varit med om katastrofer. Att kommersialisera och exploatera död är ett kontroversiellt område och av många anser att denna sorts turism är oetisk. Det gäller för företag som arbetar med dark tourism att utforma marknadskommunikation som inte uppfattas som felaktig i kunders ögon.

Dark Tourism: Underground fenomenet : En studie i att levandegöra dark tourism i Halmstad

I många år har människor jorden runt varit fascinerade av skräck och någonting som gett dem en adrenalinkick eller känsla av sorg. Därför har många spännande sevärdheter uppkommit, som exempelvis London Dungeons och Auschwitz. Detta har blivit en ny trend i turismen och har utvecklats väldigt mycket utomlands; människor vill betala för att se och ta del av elände och misär. Det lockar många olika grupper av åskådare, främst skolgrupper men även enskilda personer som vill veta mer om historian bakom platsen. Detta är även ett stort intresse hos oss (Amera och Elin) och blev därmed ett självklart val när vi bestämde oss för att utföra denna studie.Syftet med föreliggande studie är att belysa förutsättningarna för att utveckla brun turism i Halmstad.

Vem vill inte vara med de stora? En revidering av Brubakers teori behövs.

This paper has its aim to investigate in which way the theory about the dynamic of the triadic nexus, presented by Brubaker, needs to be revised. In the first place this theory is presented and after then applied on the triad formed by: the Hungarian national minority in Transylvania, Romania and Hungary. Through the empirical evidences, that are presented here by following up the political relations and its dynamics over time between the three fields, is shown that the theory is usable for the case in question. Further as we approach the more actual development of the political life in the triad appears a need to deal with one more field which would be for example the NATO or/and EU.This means that Brubakers theory has to be revised so it would take in account a forth field and that of an international organization/institution. The arguments for this needed change is put forth through empirical evidences on the political relations that the two states has with NATO or/and EU and the huge influence these have on the states..

Om skeva vampyrer, Riktiga Pojkar och dåliga (monster)flickor : En skev/queerteoretisk studie av Bill och Sookie i Charlaine Harris Dead Until Dark

This essay takes a closer look at femininity/masculinity, sexuality and queer time and place in Charlaine Harris? novel Dead Until Dark (2001). The essay?s theoretical framework consists of queer theory and skev theory. Skev is a Swedish word that translates loosely into strange or twisted.

Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet : en diskussion om motiv & åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument

Ljusförorening är ett relativt modernt fenomen som allt mer påverkar tillgången till en stjärnklar natthimmel. Det finns en mängd olika internationella organisationer som arbetar för att minska ljusföroreningar och för att bevara natthimlens synlighet, bland andra International Dark-Sky Association, Royal Astronomical Society of Canada och Starlight Initiative. I den här uppsatsen undersöker jag ett antal strategiska dokument genom textanalys, för att analysera deras huvudsakliga motiv till förändringar och för att få en överblick över vilka sorters åtgärder som dessa organisationer föreslår. De analyserade dokumenten är Astrolabs Practical Guide for Lighting, Dark Sky Societys Guidelines for Good Exterior Lighting Plans, International Dark-Sky Associations Practical Guide, Royal Astronomical Society of Canadas Dark Sky Guidelines, Patersons Sark ? Dark Sky Island Lighting Management Plan, Flagstaff Dark Skies Coalitions Lighting Tips, Starlight Initiatives Defence of the Night Sky and the Right to Starlight och Narisda och Schreuders Light Pollution Handbook.

1 Nästa sida ->