Sök:

Sökresultat:

54 Uppsatser om Bind-flex 1161, - Sida 1 av 4

Lagning av revor i textilt målningsunderlag Långsiktig stabilitet och karaktäristiska egenskaper hos adhesiv och metoder

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:18.

Projektrapportering HRM mobil

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes åt Flex Datasystem med syfte att vidareutveckla Flex HRM mobile. Vår uppgift var att implementera projektrapportering som ingår i modulen Flex Tid, vilket innebär att användaren kan registrera eller redigera diverse projekt via mobila enheter. Vi använde oss av JavaScript, HTML5, CSS3 och även diverse ramverk för att fullfölja vårt arbete..

FINGERPRINTING AV HÅRDVARULIKA ENHETER : Precisionsmätning med fingerprinting på mobila enheter

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes åt Flex Datasystem med syfte att vidareutveckla Flex HRM mobile. Vår uppgift var att implementera projektrapportering som ingår i modulen Flex Tid, vilket innebär att användaren kan registrera eller redigera diverse projekt via mobila enheter. Vi använde oss av JavaScript, HTML5, CSS3 och även diverse ramverk för att fullfölja vårt arbete..

Utläggningsrapportering i en mobil webbapplikation

This report describes the implementation of expense reporting in a mobile web application. Two different types of expenses could be reported: remuneration and time deviations. In addition to the creation of new expenses, existing expenses should be able to be edited or deleted. The implementation would be designed in such a way that it prevents the user from making data entry errors in an intuitive way.  The bachelor?s thesis was performed for Flex Datasystem AB in their mobile web application, Flex WebApp. Due to delimitations made during the project only functionality for the expense-type remuneration was implemented..

Bind mig vid masten

En uppsats om regler och dogmer under arbetet med filmen Top Dog..

Att lokalisera kompetenser på flexkontoret :  

To find competencies on a workplace with flex office structure.Companies today, 2012 are facing new opportunities and challenges. Information technology develops, competition is bigger today than ever, increased environmental requirements will be added and new patterns of life and values are occurring. This means that people who work in offices feel strong pressure of conversion, which is something that people experience differently. Therefore it is essential how the working environment is designed in an office. Working in an office means a lot of information processing and we can see large changes taking place.

Studier av alkaliskt fosfatas och kollagen samt deras betydelse för skelettets mineralisering

There is convincing research which shows that the enzyme alkaline phosphatase (ALP) has a central role in the mineralization of bone, more precisely that its catalytic activity is needed in the process. ALP is found on the surface of matrix vesicles where the mineral is formed. One theory about the function of the enzyme is that it binds to fibrous collagen in the bone and thereby incorporating the mineral into the bone. The purpose of this study is to establish whether ALP binds to collagen. If this is the case, more elaborate studies around this will be performed.

Hillary Rodham Clinton - En polariserande kvinna : En studie av genus i retoriken & retoriken i genus

Uppsatsen undersöker huruvida Hillary Rodham Clinton förkvinnligat sitt retoriska tillvägagångssätt eller om hennes retorik passar bättre in i den manliga senatorsrollen. Med hjälp av klusteranalys och neo-aristotelisk analysmetod, görs en jämförande analys för att söka efter skillnader och likheter i Clintons retoriska tillvägagångssätt. Materialet består av två tal som hölls vid det demokratiska konventet; 1996 (i egenskap av first lady) och 2008 (i egenskap av senator). Resultatet diskuteras sedan utifrån det genusrelaterade begreppet double bind. Analysresultatet visar på en utveckling i Clintons retorik, som generat ett stärkt primärt ethos.

Web services : en integration av CRM och kundzon

Detta projekt drevs på uppdrag av Flex Datasystem som behövde en vidareutveckling av deras aktuella hemsida. Här finns bland annat möjlighet att direkt ladda ner uppdateringar för kundernas program. Problemet var att hemsidan inte innehöll någon information om uppdateringarna. Kunderna måste då vända sig direkt till supporten för att få information om vad som har åtgärdats. Det här projektet gick ut på att utveckla en funktionalitet som, med automatik, publicerar information om varje uppdatering.

Rich Internet Application Platforms : En utvärderingsstudie av Adobe Flex, JavaFX och HTML5

Vi lever idag i en värld där sprickan mellan vad som går att skapa med en desktopapplikation och vad som är möjligt att implementera på en webbsida har blivit mindre än någonsin. För tio år sedan var det inte möjligt att skapa avancerade affärssystem på en webbklient, men i och med att tekniker har utvecklats och nya språk har skapats har även nya möjligheter öppnats framför våra ögon. Frågan är var gränsen går? Vad kan vi egentligen skapa med de webbramverk som finns tillgängliga idag. Det är en av frågorna denna rapport ska svara på.Idag finns det en stor mängd ramverk för att utveckla så kallade Rich Internet Applications, komplexa och dynamiska program som körs direkt från webbläsaren.

Karaktärisering av hund TK1 för användning som tumörmarkör :

Thymidine kinase 1 (TK1) is an intracellular enzyme involved in ?the salvage pathway? where the uncomplete parts of DNA are transformed into DNA precursors. The expression of TK1 is cell cykle specific, with the highest level during S-phase when DNA-synthesis is most active. One kind of TK1 is present in serum and an increase in TK1 activity in serum is due to either the level of DNA synthesis in the body or the number of cells dying in a state of replication. This can be used and is used as a marker for prognosis and evaluation of treatment in human patients with leukemia and lymphoma.

Jämförelse av fyra rundbalspressars packningsförmåga som funktion av grödans torrsubstanshalt :

To succeed, and make money at your animal production you need to feed your animals with high quality fodder. Other condition to succeed is that you keep your production costs at a minimum. To be able to produce baled silage at a low cost it?s very important that the bales have a high density. Density is measured in kg dry matter (DM) per cubic meter. The purpose with this report was to learn more about making silage in round bales and to how much the bale density varies between different brands of round balers.

Kalciums och magnesiums inverkan på arsenikavdrivningen i virvelbäddsugnen : The influence of calcium and magnesium on the expellation of arsenic in the fluidized bed furnace

In the fluidized bed furnace at Rönnskärsverken, Skelleftehamn, sulphur-containing ore concentrates are roasted in order to remove about 50% of the sulphur in the incoming ore concentrate. This occurs in order to reach the goal of a matte containing 55% of copper in the following smelting process. At the same time as the ore concentrate is partially roasted pollutions as arsenic, antimony and bismuth are expelled. Earlier made thermodynamic calculations of equilibrium suggested that calcium and magnesium form stable compounds with arsenic and thereby inhibit expellation of arsenic in the fluidized bed furnace, an element that is undesired. The purpose of this thesis work was to gain knowledge of the mechanisms behind the formation of these stable arsenic compounds.

Låt det lysa. Ett utforskande projekt mellan bild, ljus och yta

In my project I worked with fluorescent color and fear as a theme together. It was based on my question for what happens when you take all the lights out and highlight a fear or phobia. I wanted to experiment and explore the course of event within the surface of a picture by using this kind of paint.I worked with illustration and pattern to bind the two pictures together. The aim was to investigate what is possible with the picture as a medium and work with contrast to make it as effective as possible. My goal was to make one poster of each fear and to make them work together as a series as it?s best.I asked myself many questions such as;? What happens to the surface, image and room when you use this color?? Will a new quality appear?? What happens when you mix two pictures together on a parallel level that only show in different kind of light?.

Utveckling av Pusher Finger

Emhart Glass är ett världsledande företag som tillverkar och utvecklar utrustning för hela processkedjan inom glasförpackningsindustrin, från smältugnen till efterbehandling och kontroll av de färdiga produkterna. Glasförpackningarna är mycket heta när de är klara och hålls därför ovanför en perforerad platta, Dead Plate, för kylning innan de transporteras i en båge ut på transportbandet som skickar vidare förpackningarna mot efterbehandling, kontroll och paketering. Den mekanism som utför transporteringen av glasprodukterna är uppbyggd av en elmotor och en luftcylinder. Mekanismen kallas Pusher 860 och kan tyvärr inte garantera en tillfredställande förflyttning. Glasprodukterna påverkas av centrifugalkraften vid den bågformade förflyttningen ut på transportbandet och hamnar sällan allihopa på en rät linje.

1 Nästa sida ->