Sök:

Sökresultat:

12 Uppsatser om BETNING - Sida 1 av 1

Optimering av glödgningsparametrar för kromstål

At Sandvik Materials Technology, Argon gas is used as furnace atmosphere when heattreating hot rolled wire. Upon heating chromium steel wire, a rich oxidelayer forms on the wire surface. The abstract of this masters thesis is to enhance the understanding of the constitution of the oxidelayers and the influence of the furnace atmosphere. This will be achieved by performing a number of annealing experiments on laboratory level. Also, the aim is to understand the chemical reactions and physical mecanisms controlling the pickling process.

Svensk utsädeproduktion : en kvalitativ intervjustudie om beredning av vete och korn

I denna kvalitativa intervjustudie tittar jag närmare på hur anläggningarna fungerar och vilka olikheter som finns hos Sveriges utsädesproducenter. Efter att så många anläggningar som möjligt hittats och intervjuats, så jämfördes detta antal anläggningar med en lista hos Jordbruksverket. Undersökningen visade sig vara gjord på 15 av 22 anläggningar som producerar certifierat utsäde i Sverige. Dessa 15 anläggningar var jämnt spridna över landet och av varierande storlek. Resultatet av studien visar att min undersökning representerar stora delar av Sveriges utsädesproducenter.

Björkbarksextrakt, BBE : en lönsam lösning på betningsproblematiken?

The calculations in this thesis are evaluating the profit as a consequence from treating young stands of pine in Sweden with birch bark extract, BBE. Treatment is to be done with the object to lower or fully reduce the moose browsing on pine. The study is made in three versions. The results from each version separately will follow below. Version I.: The size of the moose population is in no way affected by the reduced resources of food as a consequence of large scale treatment with BBE on pine. Results show profit at a 3 percent level of interest with the exception of treatment program with more than 4 treatments all together and with the exception of Västerbottens Län with an early first treatment. Version II.: The population of moose decrease from 10 to 5 individuals per 1000 ha as a consequence from large scale treatment with BBE on young pine stands.

Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet

Syftet med projektet var att undersöka årstids- och den individuella variationen av normala tarmfloran hos travhästar utfodrade med en grovfoderdiet. Hästar är grovtarmsjäsare med ett komplex mikrobiellt ekosystem anpassat för BETNING av foder med högt fiberinnehåll och lågt energiinnehåll. För att i framtiden kunna veta och jämföra hur olika fodermedel påverkar och förändrar det mikrobiella ekosystemet i hästens mag- och tarmkanal är det av intresse att även veta hur ekosystemet ser ut hos hästar utfodrade med ett naturligt anpassat foder. En större förståelse om hästens biologi och tarmflora är väsentligt att veta för att undvika och behandla tarmsjukdomar. Från 16 stycken hårt tränade travhästar har träck- och foderprov samlats under ett helt år. Vid 9 tillfällen har prover analyserats från alla 16 hästar för att studera mikrobiotans årstidsvariation samt vid 3 tillfällen för 4 av hästarna har prover samlats in under tre efterföljande dagar och analyserats för att studera mikrobiotans dagsvariation.

Databasreplikering av kunddata i en DMZ miljö

Nordic Brass är de enda producenterna av mässingsstänger inom Norden. Stång eller tråd strängpressas i varierande tvärsnitt, längd och form. Detta examensarbete behandlar grova runda och hexagoniska stänger. Vidare förädlingsgrad varierar och kan uppnås genom till exempel kalldragning, BETNING och värmebehandling. Under produktionens gång uppstår ett stort materialbortfall vars ursprung behöver förklaras.Examensarbetets syfte är att skaffa förståelse för de regelbundna materialbortfallen i produktionen samt ge förslag på förändringar.

Produktionsanalys av stångtillverkning- analys av materialutbytet

Nordic Brass är de enda producenterna av mässingsstänger inom Norden. Stång eller tråd strängpressas i varierande tvärsnitt, längd och form. Detta examensarbete behandlar grova runda och hexagoniska stänger. Vidare förädlingsgrad varierar och kan uppnås genom till exempel kalldragning, BETNING och värmebehandling. Under produktionens gång uppstår ett stort materialbortfall vars ursprung behöver förklaras.Examensarbetets syfte är att skaffa förståelse för de regelbundna materialbortfallen i produktionen samt ge förslag på förändringar.

Beståndsstorlekens påverkan på andelen skador orsakade av vilt i poppelbestånd

Under början av 1900-talet började forskning om hybridisering av olika poppelarter. Forskning har skett i flera länder som Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och USA. En av de mest framstående korsningarna är klonen OP 42 (P. maximowiczii x P. trichocarpa), vilket också är den mest använda i Sverige. Det finns ungefär 78 miljoner hektar med poppel på i världen, Sverige står för en liten del med drygt 2000 hektar.

Vad har zebran för strategier för att undkomma rovdjur?

Som bytesdjur måste zebran ständigt vara på sin vakt för att undvika att falla offer för ett rovdjur. De tre zebraarter som finns i världen är bergzebra, stäppzebra och Grevyzebra. De olika arterna lever på olika platser och de har även olika sociala strukturer. Inom flocken använder zebrorna sig av olika strategier som gör att rovdjuren får svårare att anfalla dem. En del av dessa strategier är zebrornas vaktbeteende då de hjälps åt att vakta flocken mot rovdjur i olika situationer.

Kvalitet och skador i tallungskog efter röjning vid olika stubbhöjder

Toppröjning är en röjningsmetod där man kapar röjstammarna högre upp på stammen än vad man gör vid konventionell röjning. Metoden kan erbjuda ett alternativ till konventionell röjning, med flera fördelar. Efter att man har utfört en toppröjning är det tänkt att röjstammarna ska fortsätta leva under en period och växa längs med huvudstammarna för att dana deras kvalitet och fungera som viltfoder för att minska BETNING på huvudstammar. Det är viktigt att röjstammarna inte växer ikapp huvudstammarna och att de dör innan en första gallring. Att kapa stammar på en högre nivå ger färre hinder, bättre sikt och mindre diameter vid kapstället.

Kan en smartphone användas för att diagnosticera och prioritera hundpatienter med dermatologiska tillstånd mer effektivt?

Toppröjning är en röjningsmetod där man kapar röjstammarna högre upp på stammen än vad man gör vid konventionell röjning. Metoden kan erbjuda ett alternativ till konventionell röjning, med flera fördelar. Efter att man har utfört en toppröjning är det tänkt att röjstammarna ska fortsätta leva under en period och växa längs med huvudstammarna för att dana deras kvalitet och fungera som viltfoder för att minska BETNING på huvudstammar. Det är viktigt att röjstammarna inte växer ikapp huvudstammarna och att de dör innan en första gallring. Att kapa stammar på en högre nivå ger färre hinder, bättre sikt och mindre diameter vid kapstället.

Skogsskador i Sverige: vilka är de vanligaste skogsskadorna samt fakta om älgen och dess betydelse för skogsskador, omfattning, mätmetoder och åtgärder

Skogen är en förnyelsebar naturresurs om den sköts på rätt sätt. Väsentligast för ett hållbart skogsbruk är att avverkningen är i balans med återväxten. Detta innebär att det endast finns en begränsad mängd virke för skogsindustrin att tillgå. För att den avverkade skogen skall hålla så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att den växande skogen inte skadas. Den växande ungskogen påverkas inte bara av skogsskötselåtgärder i olika varianter, utan även av mer svårpåverkade faktorer som exempelvis klimatförändringar och miljö, svamp-, insekts- och viltangrepp.

Trädgården vid Tomarps Kungsgård : ett försök att belysa trädgårdens användning och växtmaterial

Tomarps Kungsgård är belägen nordost om Kvidinge, mellan Åstorp och Klippan i Skåne. Examensarbetet är ett resultat av samarbete mellan Statens Fastighetsverk (SFV), brukarna vid Tomarp och Kompetensområde 6, Landskapsarkitektur, planering, design och kulturarv, vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp och är skrivet på D-nivå. Ämnet för examensarbetet är trädgårdshistoria, vilken beskrivs under perioden 1614-1658. Under denna period ägde riksrådet Owe Giedde (1594?1660) Tomarp och Skåne var danskt. Målet med examensarbetet sammanfaller med besvarandet av två frågeställningar: vad användes trädgården vid Tomarp till under 1600-talets mitt och andra hälft och vilket växtmaterial kan ha använts i trädgården.