Sök:

Sökresultat:

24792 Uppsatser om Arbete med personŠlfrŚgor - Sida 2 av 1653

Att leva med en person med demenssjukdom : Hur närståendes livsvärld påverkas av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende

Det har visat sig att närstående som vårdar en person med demenssjukdom använder i större utsträckning psykofarmaka samt löper större risk att drabbas av depression. Känslor av otillräcklighet, skuld, dåligt samvete och skam är vanligt. Att leva med en person med demenssjukdom kan göra det svårt att tillgodose sitt eget sociala behov vilket kan leda till ensamhet som i sin tur leder till sämre hälsa och lägre livskvalitet. Syftet med studien var att belysa livsvärlden för närstående som vårdar en person med demenssjukdom i ordinärt boende. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta stycken vetenskapliga artiklar.

√Ąr det l√§ttare att k√§nna empati f√∂r en person som √§r sn√§ll √§n elak? : En svensk empatiskala utvecklas och testas.

Empati kan beskrivas som en förmåga att veta vad en person känner och tänker. Denna studies huvudsyfte var att översätta C. Daniel Bat-sons empatiskala till svenska. Syftet var även att testa om det fanns skillnader vid perspektivtagande samt skillnader i empati när den and-re är snäll jämfört med elak. Deltagarna var 111 gymnasiestudenter som fick inta ett perspektiv, objektivt eller med inlevelse, och läsa en historia.

Personalomsättning i säljande organisationer : En kvalitativ studie om chefens roll utifrån dimensioner av person-environment fit och role stress

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa chefens roll i förhållande till personalomsättning inom en säljande organisation, utifrån dimensioner av person-environment fit och role stress. Metod: Utifrån studiens syfte har en kvalitativ metod använts. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats och redovisats med hjälp av well-grounded theory. Resultat & slutsats: Denna studie visar på chefers förståelse för vikten av att personer de anställer ska passa in i yrket och organisationen. De rekryterar främst efter personlighet och möjlighet att passa in i gruppen. Chefernas synsätt skiljer sig gällande överbelastning och stress.

Media and the priming of stereotypes : Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.

The present research examined both automatic and controlled processes in newpapers ability of priming racial stereotypes via the portrayals of people of foreign extraction. The automatic process were examined through articles which; a) involved an illegal act or b) the act was not illegal but morally questionable. Swedish-born subject?s explicit opinions against foreign people were also measured through ?The Modern Racial Prejudice Scale?. In the experiment participants read four different articles which included; Swedish person/noncrime, foreign person/noncrime, Swedish person/crime and foreign person/crime.

Att leva med en person med demenssjukdom - Hur närståendes livsvärld påverkas av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boende

Det har visat sig att närstående som vårdar en person med demenssjukdom använder i större utsträckning psykofarmaka samt löper större risk att drabbas av depression. Känslor av otillräcklighet, skuld, dåligt samvete och skam är vanligt. Att leva med en person med demenssjukdom kan göra det svårt att tillgodose sitt eget sociala behov vilket kan leda till ensamhet som i sin tur leder till sämre hälsa och lägre livskvalitet. Syftet med studien var att belysa livsvärlden för närstående som vårdar en person med demenssjukdom i ordinärt boende. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta stycken vetenskapliga artiklar.

Förannonsering och medieval och dess påverkan på attityder, third person effect och investeringsattityden

This bachelor thesis explores earlier findings regarding the Nextopia effect and the choice of media for advertising, and how these phenomena influence consumer attitudes toward the ad itself as well as the brand. It also explores the effect of advertising future products and advertising in two different media on the third person effect. Lastly, it addresses the effect of advertising of future products and media choice on the attitude of potential investors..

Faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person

Studiens syfte var att belysa faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person utifrån sjuksköterskans perspektiv. I litteraturen framkom det att det var många faktorer som spelade in. En demensdrabbad person förlorar successivt den språkliga delen av kommunikationen och blir mer beroende av den "tysta" kommunikationen som exempel beröring. Studien gjordes som en litteratur studie med en kvalitativ ansats. I resultatet framkom faktorer som; fysisk kontakt, språk, mimik och bevaring av integritet.

Faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person

Studiens syfte var att belysa faktorer betydelsefulla för kommunikationen i mötet med en demensdrabbad person utifrån sjuksköterskans perspektiv. I litteraturen framkom det att det var många faktorer som spelade in. En demensdrabbad person förlorar successivt den språkliga delen av kommunikationen och blir mer beroende av den "tysta" kommunikationen som exempel beröring. Studien gjordes som en litteratur studie med en kvalitativ ansats. I resultatet framkom faktorer som; fysisk kontakt, språk, mimik och bevaring av integritet.

Sjuksköterskors upplevelser av att möta personer med hiv

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta personer med hiv. Sex kvalitativa artiklar har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: att påverkas känslomässigt, att minska rädsla med kunskap och erfarenhet och att förebygga smittspridning. Litteraturstudien visar på många olika känslor i samband med vårdandet av person med hiv. Det framkom att många av sjuksköterskorna var rädda för att bli smittade av sjukdomen och använde därför de skydd som fanns att tillgå.

"Det lättare livet?" - en litteraturstudie om hur en person som opereras för obesitas kan stödjas till förbättrad hälsa pre- och postoperativt"The easier life?" - a literature review about how a person, operated for obesity, can be supported in order to r

Background: Obesity surgery is the only technique that has proved to have a long-lasting effect on weight loss. Operation is not a solution but rather a lifelong involvement for the person. To loose a lot of weight means a big adjustment for both body and mind and the operated person may need support, advice, information and encouragement. Aim: The aim was to describe how a person, operated for obesity, can be supported in order to reach improved health pre- and postoperative. Method: A systematic literature study was made which resulted in 18 scientific articles that have been reviewed.

Transaktioner via Internet : vilka faktorer ligger till grund för osäkerheten hos användaren

I detta examensarbete har 31 enkäter delats ut till privatpersoner. Syftet med detta arbete är att belysa några faktorer vilka kan tänkas påverka en person att känna osäkerhet vid hantering av transaktioner via Internet som vid e-handel och bankärenden. De faktorer som tagits upp är kön, ålder, utbildning och yrkesområde.De slutsatser som framkommit är endast baserade på respondenternas egna erfarenheter och åsikter och de respondenter som besvarat enkäterna anses inte som representanter för exempelvis alla personer inom ett yrkesområde. Enligt de slutsatser som framkommit känner personer en osäkerhet i att handla varor och tjänster via Internet när ingen fysisk person finns närvarande..

Försjunken i den digitala spelvärlden : ett forskningsarbete om inlevelse i first-person shooters

Inlevelse i den digitala spelvärlden är ett utspritt begrepp bland spelare och spelutvecklare, men har termen samma innebörd för alla. Detta forskningsarbete tar upp tidigare forskning inom ämnet inlevelse i digitala spel men också vad spelare idag anser om termen och vilka faktorer de anser är viktiga att fokusera på när man vill skapa ett inlevelserikt spel i genren first-person shooter. Genom en litteraturundersökning av tidigare forskning samt en enkätundersökning framgår det att inlevelse kan delas in i tre olika nivåer: involvering, försjunkning och total inlevelse. Forskningsarbetet bekräftar tidigare forskning på området och för ämnet om inlevelse i first-person shooter genren vidare, där inlevelsen styrs av spelelementens fyra pelare: estetik, spelmekanik, story och teknik men är också högst beroende av en spelares personlighet, mentalitet och inställning till det spel denne spelar. Enkätundersökningen pekar också på ytterligare faktorer som kan stärka respektive hämma inlevelsen i FPS..

Upplevelsen kring en fysisk livsförändring : En studie som undersöker 4 personers upplevelse av att avvika och tillhöra normen

This is a qualitative study that has investigated four people's experiences of making a physical change of life. With narrative depth interviews, the study was characterized by the informants own experience of their experiences and thoughts. With questions surrounding their experiences of alienation, belonging to the standard, people's attitude and prejudices against their appearance. The investigation revealed that the informants experienced shared experiences and things that separated them. The conclusion based on the people in this study was that people with low self-esteem are at greater risk for experiencing alienation.

Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.

The present research examined both automatic and controlled processes in newpapers ability of priming racial stereotypes via the portrayals of people of foreign extraction. The automatic process were examined through articles which; a) involved an illegal act or b) the act was not illegal but morally questionable. Swedish-born subject?s explicit opinions against foreign people were also measured through ?The Modern Racial Prejudice Scale?. In the experiment participants read four different articles which included; Swedish person/noncrime, foreign person/noncrime, Swedish person/crime and foreign person/crime.

Familjemedlemmars upplevelser av att vara anhörig till en person med schizofreni.

Background: Schizophrenia is a serious disease with potential to implicate consequences on both the family and the sick. Nurses have a fundamental responsibility to relieve suffering, and also to offer support to both the individual and the family.Aim: To illuminate experiences of being a family member to a person with schizophrenia.Method: A systematic literature review was chosen. Nine articles were included. After having analyzed the results six categories were found.Result: The family members experienced the disease as fluctuating and stressful. Some felt ashamed for their sick family member and withdrew from the rest of the society.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->