Sök:

Sökresultat:

100 Uppsatser om Arabiska - Sida 1 av 7

Bröderna Lejonhjärta på arabiska - En semantisk och stilistisk analys av den arabiska översättningen av Bröderna Lejonhjärta

I uppsatsen analyseras den Arabiska översättningen av Bröderna Lejonhjärta, tillsammans med den engelska från vilken den Arabiska är översatt. Resultatet visar att stilnivån är högre i den Arabiska texten, vilket är vanligt vid översättning av barnlitteratur till många språk. Vissa förändringar av betydelsen har skett vid översättningen. Intressant att nämna är översättningarna av saga och äventyr, som fått diverse heroiska och svulstiga översättningar. Analysen visar också att det faktum att översättningen är gjord via ett tredje språk har påverkat översättningen..

Diglossi i arabiska och dess effekter på modersmålsundervisningen - en kvalitativ studie

Modersmålsundervisningen i Arabiska har införts i svenska skolor sedan 1970-talet. Huruvida den uppfyller de kriterier som gör att den spelar en viktig roll i språk- och identitetsutveckling är en öppen fråga. Modersmålsundervisningen i Arabiska konfronterar många utmaningar som gör att den kan vara svår att genomföra. Skillnaden mellan den skriftliga formen och den talade och muntliga Arabiskan utgör en av de problem som försvårar inlärningen. Likväl är modersmålslärare lyckligtvis medvetna om diglossi i Arabiska och dess effekter på undervisningen.

Arabisktalande elever och matematiska uppgifter med svensk text - En kvalitativ studie om grundskolans elever med arabiska som modersmål

BakgrundDetta examensarbete undersöker arabisktalande elevers svårigheter att förstå matematiska uppgifter med svenska texter respektive Arabiska texter. Arbetet tar upp språkets betydelse i matematikens utveckling. Enligt litteraturen behöver elever med ett annat modersmål än svenska behärska sitt modersmål för att kunna utveckla sitt andraspråk och för att klara sig i matematik.SyfteSyftet med mitt arbete är att ta reda på svårigheter för högstadiet elever i år 8 med Arabiska som modersmål att förstå matematiska uppgifter med svenska texter respektive Arabiska texter.MetodArabisktalande elever i år 8 valdes för att uppfylla syftet med detta examensarbete.Deltagande observationer gjordes för att få förståelse för deras förmåga att lösamatematikuppgifter med svenska och Arabiska texter. Därefter genomfördes kvalitativaintervjuer med nämnda elever för att samla information om språkets påverkan på derasförståelse för matematik.ResultatResultaten visar att elever med Arabiska som modersmål behärskar sitt andra språk. Deföredrar svenska språket när de läser matematik.

De röda orden - en studie av språkliga och typografiska konstruktioner i tidningsrubriker på arabiska

Uppsatsen undersöker språket i Arabiska tidningsrubriker. Undersökningen omfattar både beskrivning och analys av de språkliga konstruktioner, semantiska drag och typografiska konventioner som återfinns i huvudnyheter i arabisk press och på internet. Materialet är hämtat från fyra dagstidningar och två internetsidor under VT2008..

Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska

Läroböcker som används i undervisningen i Arabiska som modersmål importeras från Arabiska länder, bland annat Syrien, Libanon och Jordanien. På grund av stora skillnader mellan utbildningar och undervisningsmetoderna i Arabiska skolor och i svenska skolor vill jag genom min uppsats undersöka och analysera en av dessa böcker som används i undervisningen här i Sverige. Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka hur den Arabiska kulturen och identiteten representeras i läroboken ?Al qeraa al arabia?, som används i undervisning i Arabiska som modersmål på grundnivå. För att analysera den valda läroboken har jag valt att kombinera två analysmetoder, nämligen en hermeneutisk metod kallad ?kritisk närläsning? och en språkvetenskaplig metod, där jag använder valda delar av en analysmodell konstruerad av Hellspongs. Resultatet av mina analyser visar att läroboken ?Al qeraa al arabia? inte kan bidra till att bygga kultur och identitet hos elever i Sverige som är från olika Arabiska länder. Avslutningsvis diskuteras även tänkbara konsekvenser av resultaten och exempel ges på vidare forskning inom området..

Åsiktsartiklar på Aljazeera.net - en innehållsanalys

Studie av innehållet i politiska krönikor publicerade av den Arabiska nyhetskanalen Al Jazeera under perioden 12 - 28 april 2008. Innehållsreferat och analys av tendensen. Teman: islam, terrorism, sekterism, Irak, USA, Israel, Palestina, Hamas, Fatah, arabisk nationalism..

Svensk litteratur på arabiska. En bibliografisk studie

Denna magisteruppsats presenterar en bibliografi över svensk litteratursom blivit översatt till Arabiska. Någon sådan bibliografi finns inte sedan tidigare och istudien motiveras behovet av bibliografin med bristerna i de befintliga databasernassökresultat med avseende på svensk litteratur översatt till Arabiska samt svårigheterna förvarje forskare som vill använda dem. Därefter följer en översiktlig kvantitativ analys avtitlarna i bibliografin med fokus på var, när och hur titlarna översatts samt trender ochtendenser vad gäller genrer, författare, förlag, översättare och utgivning. En bibliografisom denna som presenteras i studien är helt oumbärlig för varje forskare som vill studeravad som översatts för att kunna utföra vidare och mer djupgående analyser i ämnet..

En översikt av modersmålsundervisning i arabiska

Syftet med studien var att ge en överblick av hur en modersmålsundervisning i Arabiska bedrivs i nutid. Studien omfattar två undersökningar som ger en bild av det granskade området. Den första delen av undersökningen består av intervjuer med modersmålslärare, medan den andra delen är en enkätundersökning som genomfördes med elever i åk 6 och elever från åk 8 på högstadiet. Hela studien utfördes på en skola i södra Sverige. Studien visade betydelsen av modersmålslärarens roll inom modersmålsundervisning.

Förändring av uttrycklighet vid översättning från arabiska till svenska

Analys av den svenska översättningen av Bayna al-qasrayn/Mellan de två slotten av Naguib Mahfuz (fyra kapitel). Prövning av hypotesen att översättningar alltid uppvisar en högre grad av uttrycklighet jämfört med källtexterna (Blum-Kulka 1986)..

Kommunikationsstrategier i det multidialektala klassrummet

Syftet med arbetet är att undersöka hur kommunikation mellan modersmålslärare i Arabiska och barn och elever som har olika Arabiska dialekter kan se ut. Metoden som användes var observationer av tre grupper en grupp från förskola, en grupp i åk 1 och 2 och en grupp i åk 5 och 6. Observationerna kompletterades med kvalitativa intervjuer med barn, elever och modersmålslärarna i Arabiska. Resultatet av undersökningen visar att modersmålslärarna, barnen och eleverna använde sig av varierande kommunikationsstrategier under en lektion. Kodväxling och kroppsspråk var de vanligaste strategierna som användes under samtal och diskussion.

Påverkan av skillnader mellan arabiska varieteter; från arabisktalande tolkars och tolkanvändares perspektiv

Syftet med min magisteruppsats är att undersöka om arabisktalande tolkanvändare och tolkar tycker att skillnaden mellan Arabiska varieteter kan påverka kommunikationen mellan dem under det tolkade samtalet eller inte. Studien är begränsad för att bara fokusera på de två samtalsparternas bedömning och uppfattning av varietetsskillnad. Enkätundersökning användes som metod, där enkäten vänder sig till de nämnda två grupperna, för att ta reda på vad samtalsparterna själva tycker om påverkan av varietetsskillnaderna. Resultatet visade att tolkarna och de arabisktalande tolkanvändarna inte har samma bedömning och uppfattning om påverkan av varietetsskillnad. Det visade också att både tolkar och arabisktalande tolkanvändare anser att varietetsskillnad kan påverka kommunikationen mellan dem och att påverkan är variabel, för att den beror på varietetsskillnad, dvs.

Ordförråd på modersmål hos barn i förskoleklass i Sverige : en jämförelse mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn

I samhället kommer vi ofta i kontakt med tvåspråkighet, så även på logopedmottagningar runt om i landet. Det kan vara svårt att genomföra språkbedömningar på barn med flera modersmål eller annat modersmål än svenska. Syftet med uppsatsen var att översätta benämningstestet "Ordracet" till Arabiska och sedan använda det för att testa aktivt ordförråd. Passivt ordförråd testades med Peabody Picture Vocabulary Test III. Fonologiskt och semantiskt ordflöde testades med ordflödestestet FAS.

Att lära sig skriva på standardarabiska. En undersökning av hur grundskolelever med arabiska som modersmål skriver standardarabiska och vilka hinder de möter på vägen

Syftet med detta arbete är att utifrån skrivtest och enkäter undersöka elevernas skrivförmåga, nämligen hur arabisktalande elever klarar att använda standardArabiska vid skrivning med hänsyn till fonologisk medvetenhet och vokalisering.De viktigaste resultaten av vårt arbete är att vi fann stora brister hos eleverna gällande skrivning på standardArabiska (MSA). Fonologiska stavningsfel var mer vanliga än andra stavningsfel bland eleverna. Resultaten har också visat att majoriteten av de testade eleverna inte kan differentiera när de skriver enkla satsdelar, såsom subjekt och direkt objekt. De i undersökningen deltagande modersmålslärarna håller med om betydelsen av användandet av MSA som bas i modersmålsundervisningen för utveckling av skriftspråket hos eleverna. Genom testen och enkäterna fick vi fram intressanta resultat om skrivundervisningen i modersmålundervisningen i Arabiska och vi fick fler tankar om hur man kan utveckla undervisningen..

Enklare väg in i ett nytt språk : En webbkurs för nybörjare i arabiska

Detta examensarbete går ut på att utveckla en webbplats som riktar sig till svenskar som vill lära sig Arabiska. Syftet med webbplatsen är att minska tröskeln till att lära sig Arabiska. En stor del av arbetet har bestått i att ta del av litteratur om språkinlärning, språkutbildning och datorstödd språkinlärning, samt att studera andra webbplatser. Den webbplats jag har skapat bygger till stor del på en MySQL-databas. Webbplatsen är skapad med PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery och AJAX.

Vägen mellan arabiskt tal- och skriftspråk The Way between the Arabic speech and writing language

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka möjligheter och hinder våra elever har när det gäller skriftspråket på Arabiska. I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och vi valde att göra intervjuer med 4 pedagoger och 8 elever varav 4 på mellanstadiet och 4 på högstadiet. Vi har använt oss bl.a. av Pauline Gibbons litteratur ?Stärk språket, stärk lärandet? och ?Lyft språket, lyft tänkandet.

1 Nästa sida ->